Инструменти и помагала

 1. 1
  Решаване на проблемите в екипа с помощта на ситуационният анализ

  Ситуационен анализ (или анализ на актуалните ситуации) всеки човек осъществява съзнателно или несъзнателно, но ежедневно – от ранно детство до дълбока старост. Без него не трябва да се прави дори и крачка…

  Прочетете повече

 2. 2
  10 способа за повишаване мотивацията на персонала

  Поощрението на работниците за добро изпълнение на работата е един от най-добрите начини да се съхрани тяхната мотивация и заинтересованост. Колкото и да е странно неизискващите никакви финансови разходи и форми за поощрение, такива като долуизброените, влизат числото на най-големите стимули за работника…

  Прочетете повече

 3. 3
  Карта /фотография/ на работното време

  Колко често не се изпълняват от Вас и от Вашите сътрудници задачи поради липса на време?

  • Колко време, часове, дни следва да се отдели за нов проект?
  • Как да се изчисли времевия график?
  • Къде да намерите “изплъзващото” се време?
  • Как да организирате времето на служителите?

  Времето лети все по-бързо и по-бързо…

  Прочетете повече

 4. 4
  Методика за определяне склонността на човека към зависимости/наркотици, алкохол, хазарт/

  Настоящата методика позволява да се определи склонността на човека към зависимости. Методиката включва теоретична част ,,Психологическа зависимост и Адиктивно поведение“, която съдържа необходимата информация за провеждане на задълбочено наблюдение и тестова част включващa …

  Прочетете повече

 5. 5
  Методика за изучаване на социално – психологическия климат в колектива

  Добре известно е, че най- честата причина за рязък спад в производството и продажбите на една фирма е влошаването на социално- психологическия климат в организацията като цяло или в отделните нейни подразделения. Често драматичните промен…

  Прочетете повече

 6. 6
  Формиране на социални компетенции за работа в екип

  Питър Дракър смята, че 3 от 10 решения за наемане са погрешни. Причините са прости: при подбора е трудно да се прецени нивото на компетентност на специалиста, правилно да се определят приоритети в критериите за подбор…

  Прочетете повече

 7. 7
  Е-Помагало за организиране на интересен и запомнящ се корпоративен празник (101+15)

  Целта на е-помагалото е да даде на организаторите на корпоративни мероприятия възможност да проведат празник, който да сплоти екипа, да намали напрежението в колектива и да улесни протичането на вътрешнофирмената комуникация. Всяко корпоративно събитие трябва да работи за вашата фирма …

  Прочетете повече

 8. 8
  Методика за оценка неблагонадеждността на персонала

  Методиката за оценка неблагонадеждността на персонала съдържа 30 фактора, наличието на всеки един от тях повишава неблагонадеждността на изпитвания. Списъкът на факторите и тяхната тежест са определени от експерти, но могат да бъдат променени в съответствие с особеностите на работа…

  Прочетете повече

 9. 9
  Методика за оценка на социално-психологическото ниво на групата

  Методиката е предназначена за оценка нивото на развитие на групата въз основа анализ на социално-психологическото състояние и за прогнозиране успешната и дейност. По резултатите от запитването на всеки член на групата може да се съди за степента на нейната зрялост, която се базира на основните и състояния…

  Прочетете повече

 10. 10
  Проективно интервю

   

  Проективното интервю е основано на построяване на въпросите по начин, който предлага на кандидата да оцени не себе си, а хората въобще или някого конкретно. В основата на този метод лежи предположението, че човек е склонен да проектира, т.е. да пренася своя личен жизнен опит и представи, върху интерпретацията/обяснението на  действията на другите хора, а също и измислени ситуации, персонажи и т.н.

  Прочетете повече

 11. 11
  Интервю по компетенции

  Проективното интервю е основано на построяване на въпросите по начин, който предлага на кандидата да оцени не себе си, а хората въобще или някого конкретно. В основата на този метод лежи предположението, че човек е склонен да проектира, т.е. да пренася своя личен жизнен опит и представи, върху интерпретацията/обяснението на  действията на другите хора, а също и измислени ситуации, персонажи и т.н.

  Прочетете повече

 12. 12
  CASE-интервю, или ситуационно интервю

  Този вид интервю се основава на изграждането на определени ситуации и казуси, като анкетираният трябва да опише модела на своето поведение, или решение на дадената ситуация. Предлагат се ситуации, близки до работните, или с алтернативен вариант на поведение. Задачата на специалиста в този случай се свежда до построяване на ситуация, която ще позволи да се провери именно това, което го интересува в този момент.

  Прочетете повече

 13. 13
  Метапрограмно интервю

  Метапрограмите  са вътрешни характеристики, начини на мислене на човек, на основата на които е изградена базата на неговото поведение. Познаването и възможността да се диагностицират метапрограмите на служителите дава възможност за постигане на взаимно разбиране възможно в най-кратък срок, да се създаде добре функциониращ екип, да се прогнозират особеностите на поведението на работника или служителя в съществуващия екип, неговата мотивацията. Всяка метапрограма има свои „маркери“ в речта и поведението.

  Прочетете повече

 14. 14
  Стресово и Brainteaser-интервю

  Стресовото интервю се провежда в напрегната психологическа обстановка. Brainteaser Interview (дословно – „интервю, гъделичкащо мозъка“) е метод, който много обичат представителите на западните компании. Същността се състои в това, че кандидатът трябва да даде смислен отговор на сложен въпрос, или да реши логическа задача. Целта на този нестандартен метод е да се провери аналитичното мислене и творческите способности на кандидата. 

  Прочетете повече


Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Платежни методи

ekont