Методика за определяне склонността на човека към зависимости

HR инструменти

Методика за определяне склонността на човека към зависимости/наркотици, алкохол, хазарт/

sklonnosta-na-chovek-kam-zavisimosti

Настоящата методика позволява да се определи склонността на човека към зависимости. Методиката включва теоретична част ,,Психологическа зависимост и Адиктивно поведение“, която съдържа необходимата информация за провеждане на задълбочено наблюдение и тестова част включваща  ,,Методика за диагностика на склоността към 13 вида зависимости“ и ,,Тест за диагностика на социална желателност“. Работата с методиката е улеснена и може да се ползва и от неспециалисти.

Теоретична част

Психологическа зависимост и Адиктивно поведение.

  1. Същност на адиктивното поведение
  2. Видове адикции
  3. Как да разпознаем наркомана?
  4. Как да разпознаем алкохолика?
  5. Как да определим зависимостта към хазарт?

Практическа част

Тест за зависимости (адикция). Методика за диагностика на склонността към 13 вида зависимости

Тестът определя склонността на човека към 13 вида зависимости. Методиката също така  позволява да се диагностира и общата склонност  към зависимостите.

Тест за диагностика на социална желателност

Скалата за социална желателност (ССЖ) принадлежи към т.н. «тестове за лъжа» които се вграждат в личностните въпросници. ССЖ служи като критерий за интерпретация на резултатите от изследването. Ако едно лице получи висок резултат по ССЖ, то е под съмнение неговата искреност при отговорите на други айтеми. ССЖ разкрива тенденции за симулация и потребността от социално одобрение 

Скалата съдържа твърдения за поведение, което от една страна е приемливо за повечето хора, но от друга страна би представило изследвания в недотам добра светлина.

Допълнително можете да заявите и следните три теста.

 

Въпросник на Леонхард – Шмишек за личностните акцентуации

Тестът на К. Леонхард – Н. Шмишек е предназначен за разкриване типовете акцентуации на характера. Акцентуация се нарича прекалената проява на някои черти на характера или тяхното съчетание. Акцентуацията не е патология, това е крайна степен на нормата, след която започва  психопатията – необратимата патология на характера, водеща към нарушаване  адаптацията и взаимодействието на човека с обкръжаващата среда.

Тест Мini-Мult – форма на Минесота-тест MMPI

Минесотският многофакторен личностен въпросник (566 въпроса) — ММРI, е известна реализация на типологичния подход при изследване на личността. В този смисъл неговите възможности надхвърлят целите за симптоматично и синдромологично диференциране, въпреки че ре­зултатите по скалите дават възможност да изграждане на надежден кли­ничен профил. Имат се предвид 10 диагностични скали: хипохондрия, депресия, хистерия, психопатия, мъжественост, параноя, психостения, шизоидия, хипомания, социална интроверсия. Въз основа на Минесота-тест са създадени различни варианти, един от които е Мini-Мult.

Многофакторен личностен въпросник – РРI  на А.А.Кришов и  Ф.Корози 

Тестът е предназначен за разкриване поведението, постъпките, възгледите за живота, отношението с другите хора, емоционалната  устойчивост    на    индивида, потенциалните, така и реалните прояви на социалната активност…

 

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 240 лева
Приблизителен обем, страници 36 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 330004

 

Вижте още …
  •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи