Ценности и принципи

Ценности и принципи

Нашият бизнес се основава на нашите ценности

Мисия

Training Center IJ, като част от IMG е създаден да помага на клиентите и партньорите си да постигат успехи в сложния съвременен свят. Ние правим всичко възможно, за да помагаме на нашите клиенти да вземат ефективни решения и последователно да се движат по пътя на тяхната реализация, като остават гъвкави и не губят от поглед целта и посоката на движение. За целта ние събираме и анализираме за нашите клиенти информация за пазара, споделяме с тях знания и идеи в сферата на маркетинга и управлението, съвместно търсим пътища за тяхната ефективна реализация в контекста на бизнеса и проблема на всеки клиент.

Основни цели и ценности на Компанията

Ние разбираме, че стратегическите цели и конкретните пътища за тяхното постигане могат и трябва да се променят във времето в зависимост от динамиката на външната и вътрешна среда, натрупването на опит и знания, появата на нови възможности и заплахи. В същото време ние също така разбираме, че не само целите отличават фирмите една от друга. Ние провъзгласяваме ценности, в които вярваме, и които смятаме като достоен мотив за съществуване на Компаниите.

 Отношения с клиенти и партньори

 Във фокуса на развитие на компанията ние поставяме формиране и развитие на дългосрочни партньорски отношения с реални и потенциални клиенти. Ние ценим нашите клиенти и искаме да бъдем полезни в решаването на техните актуални проблеми. Ние искаме да допринесем за развитието на нашите клиенти, като знаем, че успехът им е инвестиция в нашето развитие, и че само най-успешните клиенти могат да създадат основата на просперитета на центъра.

Основните критерии за успеха на всеки проект или отделна услуга е да съдейства развитието на клиента и да допринася за укрепването на партньорски отношения.

Всеки клиент, обърнал се към нас трябва да намери заинтересовано отношение към неговите проблеми, съдействие в определяне на оптималните подходи за тяхното решаване.

Ние високо ценим човешките отношения и доверието. Винаги се стремим да разберем нашите клиенти и да им окажем съдействие.

Отношения със персонала на Компанията

  Ние прекрасно осъзнаваме, че основният ни актив са хората, техните знания, умения, тяхната енергия и желание да творят с цел развитие на Компанията. Ние също така разбираме, че освен достойни и справедливи заплати, хората работещи в компаниите, са заинтересовани от приятелска атмосфера, възможности за професионално развитие, социална защита и справедлива оценка на своите заслуги и постижения. Въз основа на това разбиране, дейността на Компанията е насочена към:

  • Непрекъснато усъвършенстване на професионалните знания и умения на служителите, включително инвестиции в тяхното професионално образование;
  • Професионално и кариерно развитие на служителите в съответствие с техните постижения и професионален потенциал;
  • Дългосрочни прозрачни правила за оценяване качествата и постиженията на служителите, както и определянето на справедлив и достоен компенсационен пакет;
  • Социална подкрепа на работниците и служителите в трудни ситуации, участие в социални придобивки;
  • Спазване на етични норми в отношенията между работници и служители, между началници и подчинени; развитието на хоризонтална комуникация и взаимна подкрепа, социални дейности, насочени към укрепване духа на общност на персонала в Компанията.

Компанията се стреми да направи своята вътрешна среда максимално приятелска и стимулираща за работа. Компанията приветства инициативите и творчеството на служителите, насочени към практическото прилагане на ценностите на компанията и постигането на нейните цели. Компанията признава правото на грешки, но Компанията не възнамерява да се примирява с пренебрегване на нейните ценности и нарушаване принципите на нейната дейност.

На свой ред компанията очаква от служителите следване на духа на корпоративните ценности и корпоративната политика, постоянният фокус върху професионалното развитие, инициатива и творчество, за да се постигнат целите на компанията.

Отношения с бизнеса

   Ние изхождаме именно от това, че бизнес средата е тази среда, в рамките на която се формира устойчива представа за репутацията на Компанията, за деловите и професионални качества на нейните сътрудници. Едновременно с това, бизнес общността е естествената среда на самото дружество, което предоставя или затваря различни възможности за Компанията.

Ние се ориентираме към дългосрочни взаимно изгодни отношения с нашите партньори по бизнес. Ние безусловно спазваме поетите ангажименти и се стремим да действаме в духа на нашите отношения. Нашите партньори са нашата сила, важен елемент от успеха на нашата компания. Едновременно ние даваме открита и честна оценка на работата на нашите партньори, без колебания и съжаления се разделяме с тези, които системно нарушават своите задължения, с тези, за които непосредствена полза е по-важна от перспективите за дългосрочно сътрудничество.

Ние уважаваме нашите конкуренти, те са един от ключовите фактори, движещи неотслабващото ни развитие и напредък, те са важен критерий при оценката на нашите успехи и неуспехи, те са авторитетни критици на нашите професионални качества и потребителските предимства на нашите продукти. Ние се придържаме към принципите на лоялна конкуренция. Ние сме отворени за партньорство и сътрудничество, както в рамките на отделните проекти, така и в дългосрочен план.

Ние вземаме активно участие в живота на професионалните общности. Ние разглеждаме институциите, като важни за развитие на професионална практика, кристализация и тестване на нови идеи и практическите методи за тяхната реализация, формиране на отношение към бизнеса за консултантски услуги като цяло. Ние трябва да вземаме активно участие във всички тези процеси. Освен това, високата оценка от страна на професионалната общност на нашата компания е един от най-важните предпоставки за успеха ни, и само чрез активна позиция по отношение на професионалната общност, можем да заемем правилното място в нея.

Ние сме ориентирани към честни и открити отношения с членовете на бизнес общността. Няма нищо по-ценно в света на бизнеса от развитата система на отношения, именно качеството на тези отношения в крайна сметка, се конвертира в постижения или неудачи на Компанията. Ние провеждаме политика на активно разширяване на мрежата на нашите бизнес отношения, ние инвестираме в нейното развитие, ние я ценим и разглеждаме като един от ключовите активи на Компанията.