Методика за изучаване на социално – психологическия климат в колектива

   Методика за изучаване на социално – психологическият климат в колектива

socialno-psihologicheski-klimat-v-kolektiva

 Социално-психологическият климат в организацията – диагностика и формиране      

Съдържание:

  • Социално-психологическият климат в екипа – основни показатели и особености
  • Методика за определяне степента на интеграция
  • Експрес-методика за оценка на социално-психологическия климат в колектива
  • Зрително-аналогова скала за оценка на организационния климат

Добре известно е, че най- честата причина за рязък спад в производството и продажбите  на една фирма е влошаването на социално- психологическия климат в организацията като цяло или в отделните нейни подразделения. Често драматичните промени в социално -психологически климат са свързани със смяната  на ръководството. Новият ръководител идва със своите разбирания на „правилни“ отношения в колектива и активно започва да ги внедрява в живота. Последствията често са плачевни: стари традиции, правила,  изпитаните и проверени взаимоотношения се рушат, а новите не се преживяват. Като резултат – намаляване на заинтересоваността в резултат дейността, повишаване текучеството на кадри, намаляване на мотивацията и т.н.

Промените в социално- психологическия климат могат и да не бъдат толкова драматични.  Въпреки това, професионалистът винаги трябва да помни за необходимостта от периодичен мониторинг на  социално- психологическия климат във всички подразделения на организацията – както ключови, така и второстепенни.

Социално-психологическият  климат на трудовия колектив е  социално обусловена , относително стабилна система на отношения на   членовете на екипа като цяло. Социално- психологически климат винаги се построява на база междуличностни отношения, затова е показател на тяхното състояние.

Междуличностните отношения са система от нагласи, ориентации и очаквания на членовете на групата един спрямо един друг. Междуличностните отношения  се определят от съдържанието и организирането на съвместни дейности, както и на ценностите, на които се основава общуването на хората. Съвместните дейности на всяка организация са свързани с конкретна задача ( промишлена, научна, търговска ) и  наличие на единна цел в участниците.

Основните показатели на социално- психологическия климат на трудовия колектив са стремежът към запазване  целостта на групата, съвместимост,  хармония, единство, общителност, откритост,  отговорност. Нека накратко да проучим естеството на тези показатели.

Сплотеност – един от обединяващите  единични процеси.  Характеризира степента на ангажираност на членовете на групата. Определя се от две основни променливи – ниво на взаимна симпатия в междуличностните отношения и степен на привлекателност на групата за нейните членове.

Отговорност – контрол върху дейността по отношение на прилагането на правилата и нормите на организацията. В подразделенията с положителен  социално – психологически климат сътрудниците се стремят към приемане на отговорност за успехите или неуспехите на съвместната дейност.

Контактност и откритост – определят степента на развитие на личните взаимоотношения на сътрудниците, нивото на психологическата близост между тях.

Социално- психологически климат в подразделението до голяма степен зависи от нивото на съвместимост и хармония на членовете в групата.  Съвместимостта и хармонията определят степента на взаимна свързаност и взаимозависимост на служителите.  Ефективно работещата група е психологически цялостна.  Вместо множеството “Аз“ възниква „Ние“. Мнения, оценки, чувства и действия на отделните “Аз ” се събират; появяват се общи интереси и ценности; допълнителни интелектуални и личностни черти.

Съвместно изпълнявайки задачи, решавайки проблеми, хората изработват специфични, присъщи само за тази група способи за регулиране на познавателните и емоционални процеси, стратегии на поведение, общ за групата стил на дейност.  В такива колективи между хората става обмен на опит,  приемат общ стил на поведение,  разширява се набора от индивидуални способности,  желанието и способността да координират действията си с целите, задачите и действията на други хора. На определен етап на взаимодействие,  сътрудниците в колектива могат да постигнат оптимална съвместимост и хармония.

Особеностите на психологическия климат в подразделенията влияят на производствените, социални и социално-психологически процеси в конкретно подразделение и в цялата организация.

Уверено може да се твърди, че  социално-психологическия климат в отделните единици до голяма степен определя успеха на организацията на производството и пазарните и позиции. Затова, диагностиката и формирането на положителен социален и психологически климат във всички подразделения на организацията е спешна задача на всеки от персонала.  Ние Ви предлагаме три техники, които  позволяват да се изследват основните показатели на социално- психологическия климат в подразделението.  Те са доста прости за провеждане и за анализ на резултатите, икономични по време, и позволяват ефективно да се  диагностицират характеристиките на психологическия климат и да се предприемат подходящи мерки за неговото оптимизиране.

 

Методика за определяне степента на  интеграция

 

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 120 лева
Приблизителен обем, страници 10 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 330005

 

Вижте още …
  •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи