Най-добрите ръководители притежават набор от общи за всички лични качества: ниво на интелект и знания, впечатляваща външност, чественост, здрав смисъл, инициативност, социално и икономическо образование, висока степен на увереност в себе си. Всеки управляващ е уникална личност, притежаваща редица способности. Лидерските стилове според McGregor и Likert са представени в следния вид:

Експлоататорски – авторитарен

Ръководителят умишлено апелира към ниски потребности на подчинените.

1. Хората избягват работата при всеки удобен случай.

2. Хората нямат амбиция и се опитват да се освободят от отговорност,

предпочитайки да бъдат ръководени.

3. Повече от всичко хората искат защитеност.

4.  За да накараш хората да работят, трябва да използваш принуда,

контрол, заплаха от наказание.

Благоприятно-авторитарен

Поддържат се авторитарни отношения с подчинените, но се позволява

/ ограничено / да участват във вземането на решения

Консултативно- демократичен

Значително, но непълно доверие към подчинените. Важните решения

се приемат от ръководството, но много конкретни решения се приемат

от подчинените.

 

Либерален, въз основа на участие

Ръководителят умишлено апелира към потребности от принадлежност,

високи цели, автономия, себеизразяване.

 

1.Трудът е естествен процес. Ако условията са благоприятни, хората не

само ще поемат отговорността, че ще се стремят към нея.

 

2.Ако хората са свързани с организационните цели, те ще използват самоуправление и самоконтрол.

 

3.Приобщаването е функция от награди , свързани с постигането на цели.

 

4.Способността към творческо решаване на проблемите се среща често, а интелектуалния потенциал на средния човек се използва само частично.

 ————————————————————————————————————————————————————–

Интересни статии по темата:

Делегиране .

„Съвети“ как да демотивирате сътрудниците.

——————————————————————————————————————————

Актуални тренинги и обучения по темата:

Организационно поведение .

Стратегически мениджмънт .