Базов курс ,,Мениджърска компетентност“

Тримесечен  дистанционен курс за мениджъри

 

Мениджърска компетентност

Формирането в България на високоефективна и динамично развиваща се икономика, обезпечаваща интеграцията на обществото в европейската и световна икономика, изисква разумното съчетание на възможностите както на свободният, така и на управляваният пазар.

В условията на пазарни отношения предприятията и организациите са принудени да вземат стратегически решения в относително нестабилна външна среда с високо ниво на неопределеност.

При това влиянието на външната среда нараства съществено в периоди на кризи, съпровождащи процесите на трансформация на икономиката, когато законовите и икономически регулатори, необходими за обезпечаване защитата на предприятията и организациите от стихийните пазарни сили, или са недостатъчно ефективни, или не се използват напълно, или въобще липсват.

В курса е обобщен опитът на водещите икономики в стратегическият мениджмънт, както и резултатите от изследванията на водещи институти по проблемите на разработка  и реализация на процеса стратегическо управление на предприятието.

 

Програма на курса:

 

Раздел 1. Теоретическите основи  на стратегическият мениджмънт

 

Същност и задачи на  стратегическият мениджмънт

 1. Установяване на стратегическият мениджмънт
 2. Стратегия на организацията. Стратегически мениджмънт

 

Основни определения за стратегически мениджмънт

 1. Подходи при определяне на стратегическият мениджмънт
 2. Сравнение на стратегически и оперативен мениджмънт

 

Методологически основи и школи на стратегическият мениджмънт

 1. Модели на  стратегическият мениджмънт
 2. Школи на  стратегическият мениджмънт

 

Раздел 2. Стратегически анализ

 

Разработка на стратегическите цели на  организацията

 1. Формиране на  мисията и стратегическата визия
 2. Формулировка на целите в организациите
 3. Разработка на стратегии

 

Общ  анализ на факторите на  външната среда

 1. Понятие за външна среда на организацията
 2. Анализ на факторите на външната среда

 

Проблемът неопределеност на  външната среда

 1. Анализ на неопределеността на организационната среда
 2. Мениджмънт в условията на неопределеност на външната  среда
 3. Вътрешни  стратегии в условията на неопределеност на външната  среда
 4. Външни  стратегии в условията на неопределеност на външната  среда

 

Отраслов анализ

 1. Направления на отрасловият анализ
 2. Основни икономически характеристики на отраслите
 3. Движещите сили на конкуренцията
 4. Ключовите фактори на успеха в конкурентната борба
 5. Общата привлекателност на отраслите

 

Конкурентен анализ

 1. Форми и интензивност на конкуренцията
 2. Най- силните и най-слаби конкуренти
 3. Възможни действия на конкурентите

 

Анализ на стратегическият  потенциал на организацията

 1. Компоненти на  вътрешният анализ на ресурсите на организацията
 2. Стратегическата значимост на ключовите елементи на организацията
 3. Етапи на  процеса оценка на преимуществата и недостатъците
 4. Използване на ресурсите

 

Анализ на съответствието на стратегиите

 1. Анализ на ефективността на съществуващата стратегия
 2. SWOT-анализ
 3. Стратегически анализ на издръжките
 4. Оценка устойчивостта на конкурентната позиция
 5. Анализ на стратегическте проблеми

 

Анализ на групите на  влияние

 1. Определение за групи на влияние
 2. Типичните  интереси на основните групи на влияние
 3. Управление на стейкхолдерите

 

Раздел 3. Общи стратегии

 

Стратегии на конкуренцията

 1. Същност на стратегиите на конкуренцията
 2. Стратегията на лидерство по издръжките
 3. Стратегията на широката диференциация
 4. Стратегия на оптималните издръжки
 5. Фокусирани стратегии

 

Стратегии на външен растеж

 1. Видове стратегии на външен растеж
 2. Стратегия на диверсификациите
 3. Сливания и поглъщания
 4. Аутсорсинг
 5. Преимущества на стратегиите на външен растеж

 

Стратегии  на настъпление и отбрана

 1. Стратегии на настъпление
 2. Избор на обекта на атака
 3. Стратегии на отбрана

 

Раздел 4. Стратегии съобразени с  различни фактори

 

Стратегии в условията  глобализация на  конкурентната борба

 1. Стратегии за навлизане на външни пазари
 2. Способи за постигане на преимущества в международната конкуренция

 

Стратегии съобразени със  състоянието на отрасъла

 1. Основни видове конкурентни  условия в  отрасъла
 2. Стратегии на конкуренция във формиращи се  отрасли
 3. Стратегии на конкуренция на динамични пазари
 4. Стратегии на конкуренция в зрели отрасли
 5. Стратегии на конкуренция в застойни и стагнирани отрасли
 6. Стратегии на конкуренция в сегментирани отрасли

 

Стратегии съобразени със  състоянието на  организацията

 1. Основни видове конкурентни условия на  състоянието на организацията
 2. Стратегии на компаниите – лидери в  отрасъла
 3. Стратегии на компаниите – преследвачи
 4. Стратегии на слабите компании

 

Антикризисни стратегии

 1. Разработка на антикризисни стратегии на организацията
 2. Анализ на кризисната ситуация
 3. Анализ на причините за спада
 4. Разкриване на признаците за спада в компанията
 5. Анализ на факторите, определящи избора на антикризисна стратегия
 6. Стратегическо  антикризисно планиране
 7. Избор на  антикризисна стратегия

 

Стратегическият мениджмънт в нетърговските организации

 1. Особености на стратегическият подход в нетърговските организации
 2. Определение за нетърговска организация
 3. Ефективност на нетърговските организации
 4. Финансирането на нетърговските организации и проблемите при разработката на  стратегия
 5. Методи за  разработка на стратегически  алтернативи на  нетърговските организации

 

Раздел 5. Стратегическа диверсификация

 

Стратегии на диверсифицираните компании

 1. Същност на  диверсификацията
 2. Стратегии за навлизане в нов отрасъл
 3. Стратегии на диверсифицираните компании

 

Стратегически анализ на диверсифицираните компании

 1. Основни задачи на стратегическият анализ на диверсифицираните компании
 2. Анализ на реализираната стратегия
 3. Анализ на привлекателността на  отрасъла
 4. Анализ на конкурентоспособността на  бизнес  единиците
 5. Анализ на стратегическото положение на  бизнес  единиците

 

Стратегии  за бизнес  единици на  диверсифицирани компании

 1. Етапи на  избор на  стратегии на диверсифицирани компании
 2. Анализ на стратегическото съответствие
 3. Анализ на ресурсната  база
 4. Определяне  приоритетите на бизнес  единиците за композиция на  ресурсите
 5. Разработка на нови стратегически  инициативи

 

Раздел 6. Реализация на стратегиите

 

Оценка на стратегиите

 1. Оценка на стратегическата логика на вариантите
 2. Анализ на поръчките
 3. Матрицата на  Мак-Кинси
 4. Анализ на жизненият цикъл
 5. Бенчмаркинг

 

Избор и осъществимост на  стратегиите

 1. Методи за  избор на  стратегии
 2. Оценка осъществимостта на стратегиите
 3. Критерии за оценки на  стратегиите

 

Анализ реализацията на  стратегиите

 1. Анализ възвращаемостта от стратегиите
 2. Необходимост от  построяване на информационни системи
 3. Балансирана система на показателите
 4. Изследване и формализиране на стратегиите
 5. Създаване на стратегическа карта
 6. Показатели и алгоритъм на расчета
 7. Каскадиране  на балансираната система на показатели по подразделения
 8. Определяне  на  инициативите
 9. Балансираната система на показателите в системата на управление на компанията
 10. Методът на  функционално-стойностният анализ

 

Преодоляване съпротивлението на стратегическите промени

 1. Стратегии на организационни промени
 2. Причини за съпротивлението на  промените
 3. Реакция на съпротивление на стратегическите промени
 4. Методи за преодоляване  съпротивлението на  промените.

 

Поръчайте обучение ТУК !

 

——————————————————————————————————————————————

Още интересни статии по темата:

Стилове на ръководство .

Правила за провеждане на организационните промени .

———————————————————————————————————————————

Актуални тренинги и обучения по темата:

Тайм – мениджмънт: ефективно управление на времето – тренинг-практикум .

Как да управляваме подчинените. Навиците на ефективния ръководител.