Социална отговорност

Корпоративна и социална отговорност

Съвременният свят живее в условията на остри социални проблеми и в тази връзка от особено значение е социалната отговорност на бизнеса. Свързано е с това, че забележимо се увеличава ролята на бизнеса в развитието на обществото, повишават се изискванията за прозрачност в сферата на бизнеса. Много компании съзнават, че успешен бизнес, функциониращ в затворено пространство е невъзможен. Затова интеграцията на социалната отговорност в стратегията за развитие на бизнеса, става характерна черта на водещите фирми.

За нас, корпоративната социална отговорност е насърчаване на отговорни бизнес практики, които носят полза на бизнеса и обществото и способстват за социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие чрез максимизиране на положителното въздействие на бизнеса върху обществото и минимизиране на негативното.

Социалните програми на Training Center IJ е доброволно осъществявана от компанията дейност по опазване на природата, развитие на персонала, създаване на благоприятни условия на труд, подкрепяне на местната общност, благотворителността и добрите бизнес практики. При това основен критерий е съответствието на програмите с целите и стратегията за развитие на бизнеса. Социалната дейност на компанията се изразява в провеждане на социални програми, както с вътрешна, така и с външна насоченост. Отличителна черта на програмите за социална активност е доброволното им провеждане, системния характер и свързаността с мисията и стратегията за развитие на компанията.

 

Мотивите за социална отговорност:

bines kursove plovdivРазвитието на собствения персонал позволява не само да се избегне текучеството на кадрите, но и да се привлекат най-добрите специалисти на пазара.

bines kursove plovdivПодобряване имиджа на компанията, ръста на репутацията.

bines kursove plovdivСтабилно и устойчиво развитие на компанията в дългосрочна перспектива.

 

Направления на социалните програми:

Добросъвестна делова практика – това е направлението на социалните програми на компанията, които имат за цел да съдействат за приемането и разпространението на добри бизнес практики между доставчици, бизнес партньори и компании клиенти.

Опазване на околната среда и ресурсите – това е направление на социалните програми на компанията, което се осъществява с цел намаляване на вредното въздействие върху околната среда (програма за икономично използване на природните ресурси, повторна употреба и рециклиране, предотвратяване на замърсяването, екологично съобразен производствен процес, организацията на екологично съобразен транспорт).

Развитието на местната общност – направление на социалните програми на компанията, които се осъществяват на доброволна основа и имат за цел да допринесат за развитието на местната общност (социални програми и действия в подкрепа на социално уязвимите слоеве от населението, в подкрепа на детството и младостта, подкрепа за опазването и развитието на обекти от културно и историческо значение, спонсориране на местните културни, образователни и спортни организации и събития, подкрепа на социално значими изследвания и кампании, участие в благотворителни мероприятия).

Развитието на персонала – направление на социалните програми на компанията, което се провежда в рамките на стратегията за развитие на персонала, за да се привличат и задържат талантливи служители (обучение и професионално развитие, използването на мотивационни схема на заплащане на труда, предоставяне на служителите на социален пакет, създаване на условия за отдих и почивка, поддържане на вътрешна комуникация в организацията, участието на служителите във вземането на управленски решения).

Социално отговорно преструктуриране това е направление на социалните програми на компанията, която има за цел да обезпечи провеждане на преструктурирането по социално отговорен начин, в полза на персонала.

Социално отговорно инвестиране – инвестиране, което не се състои само в извличане на финансови приходи, но и в реализацията на социални цели, обикновено като се инвестира в компании, действащи според етичните норми.

Корпоративна социална отговорност на Training Center IJ