Делегиране е методология на бизнеса, в която на служителите се предоставят пълномощия и отговорност за решение на това ниво, на което те действат. С други думи, това е предаване на изпълнение на задачата ( заданието) на подчинените.

Ако ръководителят не делегира права, той се превръща в изпълнител.

Да разгледаме всички „Да „ и Против“ Делегирането.

Всеки път, намирайки Да и Против се задавайте въпроса : От каква вътрешна позиция на ръководителя може да бъде предизвикано даденото твърдение?

За  и Против

  1. 1. За. Позволява да се освободи време и сили, за да се заемеш с най-важните първостепенни задачи. (ТОВА Е НАЙ-ВАЖНОТО)

Против. Моите сътрудници не са способни да направят това, аз не съм уверен, че те ще се справят, те не са компетентни.

Аргументи към опровержението: Под това възражение често се крие неумението и нежеланието на мениждъра да обучава своите кадри. Съмненията в компетенствността на персонала не рядко, за съжаление, крият страха да не видиш пред теб потенциален конкурент: както е изявестно, мениждър не се ражда, а се става. Но за да получиш необходимите знания и навици трябва да се учиш. От къде вашите подчинени ще получат необходимите навици, ако вие не сте готови да ги научите?

  1. За. Един от методите на обучение на перспективните сътрудници.

Против. Аз нямам време за обяснения. По-лесно е да го направям сам.

Аргументи към опровержението: смисъла на възраженията по същество се свеждт до невъзможността да управлявате собственото си време и отново нежеланието да бъдете учител. На първо време, когато става прехвърлянето на сътрудника на нови за него функции, работата може да върви по-бавно от това, ако я изпълните вие самите. Може да пострада и качеството. Въпреки това, след завършване на фазата на обучението, вие ще можете да си освободите значително повече време, предавайки тази работа на вашите подчинени, отколкото да продължите да я вършите сами.

  1. За. Делегирането може да се използва като метод за изучаване на колектива и отделните служители. Възлагайки им някакви задачи, ръководителя им дава възможнотста  да проявят своите способности. Освен това, временните отношения на подчинените един с друг позволява да се идентифицират най-роботоспособните групи, привързаност и враждебност между членовете на екипа, т.е. неформалната структура.

Против. Предпочитам да го направя сам. Тогава ще бъда сигурен в резултата.

Аргументи към опровержението: Смисъла на този аргумент е прост:“ Аз не съм уверен в това, че моите сътрудници ще се справят със задачата, и се страхувам да не изпусна процеса от контрол“. Мениджърът се страхува да не изгуби контрол над процеса на изпълнение на конктретните работи, защото рискува да не загуби контрол над ситуацията като цяло, да не загуби властта. Страхът от загубата на власт и появата на силен конкурент се крие на първо място в неувереността на мениджъра в собствените си сили и отсъствие на доверие към сътрудниците. Подобна ситуация често се развива в предприятия с труден, авторитарен стил на ръководство. Възможно е тя да е заради личните особености на характера на мениджъра. Въпреки това, делегирането без доверие е невъзможно. Именно вярата в компетентността и добрите намерения на партньора позволява това да се направи. В края на краищата, вие правите тази процедура всеки път, когато доверявате живота си на шофьора на такси, финансите на   банкера и здравето на лекаря.

4.За. Делегирането при умело поведение на мениджъра се възприема от подчинените като особен вид доверие. Това е един вид морално поощрение.

5.За. Изисква се да се увеличи качеството на вземаните решения. Това се постига за сметка на това, че решенията се приемат на по-ниски нива, където се концентрира още неуспялата да се изкриви информация, опит и умение на тесните специалисти.

Изводи: Първо, този метод на управление налага по-малко ограничения в състава на персонала на дружеството и им дава по-голяма свобода за постигане на целите на организацията. Такива компании насърчават културата и духа на самообучение и самоусъвършенстване на персонала. А както знаете, самообучаващия се персонал работи най-ефективно. Този инструмент дава възможност да си освободим Време, а това е най- важното.

——————————————————————————————————————————-

Интересни статии по темата:

Личната ефективност и времето .

Time Management

——————————————————————————————————————————–

Актуални тренинги и обучения по темата:

Тайм мениджмънт – управление на личната ефективност .

Стратегически мениджмънт .