Базов курс ,,Мениджърска компетентност“

Едномесечен дистанционен курс за мениджъри

menidgyrska-kompetentnost

Съвременият бизнес е характерен с динамичните процеси, свързани с глобалната трансформация на цивилизацията от индустриално и постиндустриално общество към информационно, което води до възникването на нови високоадаптивни типове организации, нови методи и форми за управление на персонала.

Ефективността на процесите на управление сега много зависят от разбирането на закономерностите на организационното поведение, както на ниво организация, така и на ниво групово и индивидуално поведение.

За бизнеса в България важността на познаването на организационното поведение се състои в това, че за реализирането на икономическите задачи на организацията, трябва да се обръща сериозно внимание на манталитета на българина. Както показва практиката, сляпото копиране на западните практики в българските фирми не дават желаният резултат. От това следва, че е крайно необходимо задълбочено да се изучава особеностите на организационното поведение на българина и да се отчитат тези особености в мениджмънта.

Преориентирането на съвременният мениджмънт към социалните проблеми показва, че сега именно хората са основният ресурс на организацията.

Процесите на глобализация водят и до активна миграция на работната сили, възникването на съвместни предприятия. Съвместната работа в организацията на представители на различни култури също така е сериозен проблем за ефективността на управлението, който също така изцяло попада в сферата на организационното поведение.

Основните обекти за изучаване в организационното поведение са:

Индивида – Групата – Организацията

 

Програма на курса:

 

Предмет и съдържание. Модели на поведение на човека в организацията

 1. Предмет, методи и съдържание
 2. Модели на поведението на човека в организацията

 

Формирането и ролята на личността в организацията. Социализацията на  индивида в организацията

 1. Формиране поведението на  личността.
 2. Качествата на личността.
 3. Стадии на развитие на личността.
 4. Чертите на личността.
 5. Личностни характеристики.
 6. Теории на личността.
 7. Понятието социализация на личността.
 8. Обучението в организацията.
 9. Организационна социализация.
 10. Девиантното поведение на работниците.
 11. Причини за девиантно поведение.

 

Взаимодействието на човека и организацията

 1. Процесът на взаимодействие на личността и организацията.
 2. Адаптацията на човека към организацията.
 3. Степен на съответствие на човека и организацията.
 4. Фактори на взаимодействие на личността и организацията — демографически характеристики, компетентност, психологически особености.
 5. Ценностна система  и нагласи на личността.
 6. Възможностите за влияние на ценностите и нагласите.
 7. Въвлечеността в работата и привързаността на организацията.
 8. Начини за формиране на привързаността към организацията.

Формиране на груповото поведение

 1. Обединяването на хората в групи. Класификация на групите
 2. Общи  характеристики на  групите
 3. Ситуационните характеристики на групите
 4. Груповата сплотеност
 5. Формални и неформални групи. Взаимодействието им в организацията

 

Комуникацията в организацията

 1. Функции на комуникациите.
 2. Комуникационният процес.
 3. Класификация на комуникациите.
 4. Комуникационните бариери и тяхното преодоляване.
 5. Комуникационни мрежи.

 

Актуалните проблеми на организационно поведение: лидерство, конфликти, стрес

 1. Проблемите на лидерството
 2. Механизмите на лидерството
 3. Взаимната връзка на понятията: власт, влияние, пълномощия, лидерство
 4. Конфликтите в организацията
 5. Проблемите на стреса

 

Анализ на организационната структура, основните типове организационни структури

 1. Класификация на организациите
 2. Признаци за ефективността на организационната структура

 

Управление на кариерата

 1. Определение за кариера.
 2. Професионалната диагностика.
 3. Планиране на кариерата.
 4. Жизненият цикъл на работника и кариерата.
 5. Управление на кариерата.

 

Мотивация и резултативност на  организацията. Формиране поведението на индивида

 1. Съдържателни теории за трудова  мотивация
 2. Процесуални теории  за трудова мотивация
 3. Националните особености за трудова мотивация
 4. Мотивацията в различните култури
 5. Формиране  поведението на индивидите

 

Организационното поведение в условията на промени в организации. Глобализация и организационно поведение

 1. Организационни промени и организационно развитие: подходи и методи
 2. Глобализация и организационно поведение.

 

Поръчайте обучение ТУК !

——————————————————————————————————————————–

Още интересни статии по темата:

„Съвети“ как да демотивирате сътрудниците .

7 правила за успешно управление на служителите .

——————————————————————————————————————————–

Актуални тренинги и обучения по темата:

HR – практикум: система за управление на персонала в съвременната организация .

Обучението на персонала в компанията .