Базов курс ,,Мениджърска компетентност“

Едномесечен  дистанционен курс за мениджъри

Курсът е предназначен за запознаване с механизма за реализация на стратегията на организацията, чрез построяване и използване на Балансираната Система Показатели  /Balanced Scorecard/ като дългосрочен инструмент за стратегическо управление. Подробно се разглеждат основните сфери на използване на Балансираната Система Показатели : системата за оценка на резултатите от дейността на организацията; превод на стратегията на ниво оперативна дейност; инструмент за разпространяване на информацията за резултатите от дейността. Курсът се препоръчва за изучаване от широк кръг специалисти, участващи в процеса изпълнение на мисията и достигане на стратегически резултат; от оперативният мениджмънт и управителите на малки и средни предприятия до висшият мениджмънт на големи компании, държавни и неправителствени организации.

 

Програма на курса:

Въведение. Оценка на резултатите от дейността и Балансираната Система Показатели

 • История на създаването на Балансираната Система Показатели
 • Оценка на резултатите от дейността на базата финансови и нефинансови фактори
 • Балансираната Система Показатели  като  всекидневен и дълговременен инструмент за управление
 • Изводи

 

Поетапна разрабтка на Балансираната Система Показатели

 • Предпоставки и цели на Балансираната Система Показатели   за организацията
 • Създаване на екип по внедряването на Балансираната Система Показатели   и планиране на проекта
 • Мисията, ценностите и стратегията като ,,суровина” за създаването на Балансираната Система Показатели

 

Разработка на целите и показателите от дейността

 • Какво са това цели и показатели от дейността
 • Показатели за финансите
 • Показатели за клиентите
 • Показатели за вътрешните процеси
 • Показатели за обучението и развитието на персонала
 • Разработка на причинно-следствените връзки при построяването на стратегическата карта показатели

 

Установяване на норми и определяне   приоритетността на инициативите

 • Нормите като ориентир за постигане на целите
 • Определяне приоритетността на инициативите на организацията
 • Изводи

 

Интеграцията на БСП в системата за управление на персонала

 • Каскадирането на Балансираната Система Показатели  за създаване в организацията на единно направление/синергия/
 • Използването на Балансираната Система Показатели  за стратегическото разпределение на ресурсите, интеграция в процеса на създаване и корегиране на бюджета
 • Връзката на материалното поощрение с резултатите от дейността: мотивацията на базата Балансираната Система Показатели
 • Изводи

 

Автоматизация  и съпровождане  на Балансираната Система Показатели

 • Автоматизация на Балансираната Система Показатели   и получаване на резултатите от дейността
 • Обслужването на Балансираната Система Показатели
 • Изводи

 

Използването на Балансираната Система Показатели  в държавните и нетърговски сектори

 • Използването на Балансираната Система Показатели  в държавният сектор
 • Разработка на Балансираната Система Показатели  за нетърговски организации
 • Изводи

 

Заключение

 • Значението на концепцията по организационните промени
 • Десет основни проблема при внедряването на Балансираната Система Показатели
 • Привличането на консултанти при разработката на Балансираната Система Показатели
 • Изводи.

Раздел: Обучения

Поръчайте обучение ТУК !

——————————————————————————————————————————–

Още интересни статии по темата:

Кадрова политика на организацията.

Умение за решаване на конфликти – подход „Печеля – Печелиш“

——————————————————————————————————————————-

Актуални тренинги и обучения по темата:

Организационно поведение .

Тренинг ,,Бизнес интуиция – как да привличаме парите“ Едномесечно дистанционно обучение с практическа насоченост .