Стратегическо планиране

Стратегическо планиране

Резюме

Задължение на висшето ръководство на всяка организация е да използва възможностите за бизнес и да ликвидира заплахите срещу бизнеса. Целта е дългосрочно оцеляване и успех. Това е основната задача на стратегическото планиране.

Стратегическото планиране започва с идентифициране на стратегически императиви или възможности за развитие на бизнеса. Основателите на организацията и/или висшето ръководство определят мисията и целите, за постигането на които се разработват стратегическите планове.

Стратегическото планиране обхваща изпълнението на важни дейности като: анализ и диагноза на общата бизнес среда, на индустриалната и международната бизнес среда, на вътрешните фактори. Целта на тези дейности е изследване на средата и диагноза на въздействието на заплахите и възможностите за бизнес. Успоредно с това стратегическото планиране изисква от организациите да определят силните и слабите си страни. Анализът е основа за откриване и избор на стратегически алтернативи, варианти на стратегии и в крайна сметка избор на стратегия. Избраната стратегия определя общата насока за развитие, но внедряването й изисква както разработването на политики и стратегически планове за постигане на целите и изпълнение на мисията на организацията, така и осигуряване на необходимите ресурси и организационни промени. Изпълнението на стратегическия план от своя страна изисква постоянна оценка, контрол за постиженията и внасяне на корективи, ако е необходимо.

Този курс е планиран така, че да опише основни цели, процеса и задачите на стратегическото планиране.

 

Какво цели да ви даде този курс?

  • Разбиране на концепцията и процеса на стратегическо планиране;
  • Типичната структура на стратегическия план и най-важните му компоненти като: мисия, цели, стратегически анализ на макро-, микро- и вътрешната среда; стратегически алтернативи, бизнес модел, маркетингова стратегия;
  • Методи за анализ и работа, приложими при разработването на стратегическия план: PESTE/STEEP, 5-те сили на Портър, SWOT, 4M, ETOP, SAP, Анализ на бизнес модели;
  • Разбиране на ролята и отговорностите на стратезите във всяка стъпка от процеса на стратегическо планиране.
  • Примери, и практическа работа по казуси и упражнения за изследване и разработване на елементи на стратегически план.

 

За кого е предназначен този курс?

  • Мениджъри от високи управленски нива;
  • Специалисти, ангажирани с разработване на цели или на отделни части от стратегически планове;
  • Маркетингови специалисти. Специалисти по разработване на нови продукти;
  • Предприемачи или създатели на стартиращи предприятия;
  • Мениджъри в държавната и общинската администрация;

Предварителни изисквания

Няма предварителни изисквания

Разгледани теми

1.     Въведение в стратегическото планиране.

Определение. Защо стратегическо планиране е важно. Разлики между краткосрочно и стратегическо планиране. Как стратегическото планиране може да се отрази на личната ви кариера. Процес на стратегическо планиране. Стратегически решения, планове и политики. Връзка между корпоративната стратегия и функционалните политики и планове.

Инструменти в помощ на стратегическото планиране. GAP-Анализ. Времеви хоризонти. Примери.

2.     Елементи на стратегическото планиране: типични нива на стратегическо планиране, роли и отговорности.

Кой в организацията се занимава със стратегическо планиране? Стратегът като лидер. Стратези на корпоративно ниво: Съвет на директорите/Управителни съвети; Изпълнителни директори/Управители; Предприемачи; Фамилен бизнес. Стратегически единици.

Участници от по-ниски управленски нива.

3.     Мисия и цели

Два основни въпроса: В кой бизнес сме? Защо сме в този бизнес? Дефиниране на бизнеса и на мисията. Бизнес модел. Защо бизнес моделът е важен. Дефиниране на целите.

Измерване на постиженията. Фактори, влияещи на определянето на мисията и целите. От стратегически към оперативни цели.

4.     Анализ на общата среда. Методи за анализ на общата среда. Какво да анализираме?

Защо е необходим анализ на общата среда? Инструменти – PESTE/STEEP анализ. Политически, икономически, социални, технологични и екологични фактори. Източници на информация. Диагноза.

5.     Анализ на индустриалната и международната среда. Методи за анализ.

Инструменти – Петте сили на Портър, 4M, Анализ от перспективата на бизнес модела, изследване на сценарии, Профил на възможностите и заплахите, произтичащи от средата

ETOP (Environmental Threat and Opportunity Profile). Индустриална среда. Клиентски сектор. Идентифициране на купувачите. Демографски фактори. Географски фактори. Достъпност и цени на суровини, материали и компоненти. Достъпност и цена на енергия, финансиране и човешки ресурси. Сектор на конкурентите. Навлизане/излизане на основни конкуренти на/от пазара. Защо е важно да изследваме бизнес моделите на конкурентите?

6.     Анализ на вътрешната среда

Кои вътрешни фактори да изследваме? Маркетинг и продажби. Изследователска и развойна дейност: нападателни и защитни подходи. Производство и управление. Корпоративни и човешки ресурси. Финанси и счетоводство. Типични показатели. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите: SWOT анализ. Профил на стратегическите предимства: SAP (Strategic Advantage Profile). Как да използваме резултатите от тези анализи?

7.     Общо приложими стратегически алтернативи

Стратегически алтернативи и дефиниране на бизнеса. Общо приложими стратегии: разширяване, свиване, осигуряване на стабилност, комбинирани стратегии.

Бизнес стратегиите като военна стратегии: защитна, нападателна, флангова атака, партизанска. „Разпакетиране“ на корпорацията.

8.     Стратегически избор

Процес на стратегически избор. Твърде много алтернативи: Кои от тях да разгледаме? Кои фактори влияят на избора? Насоки за избор на стратегия.

9.     Внедряване на стратегията

Процес на внедряване на стратегията. Разпределяне на ресурси. Инструменти в помощ на разпределянето на ресурси: бюджетиране. Организационно осигуряване. Прилагане на проектен подход. Планове, политики, лидерство. Някои често използвани политики и планове: за финанси и счетоводство (капитал, лизинг/закупуване, финансов риск, използване на активите; зя маркетинг и продажби; за производство и операции; за развойна и изследователска дейност; за персонала. Внедряване на лидерството.

10. Оценка и контрол на стратегията

Процес на контрол и оценка. Мястото и ролята на стратезите. Мотивиране на стратезите. Някои ключови фактори за успех. Как се създава и внедрява метрика. Избор и конструиране на ключови индикатори за изпълнението (KPI). Използване на метриките. Поддържане на стратегическото направление или промяна на посоката, да е станало късно.

Обобщение на материала.

Изследване на бизнес казуси, упражнения, практическа работа 

Продължителност и форма

2 дни, 16 учебни часа. Присъствена, която обхваща лекции, упражнения и бизнес казуси. Всеки ден обхваща 4 блока с дължина 1:30 ч., разделени с кафе паузи и обедна почивка, както е показано на схемата:

 

Продължителност 1:30 0:15 1:30 1:00 1:30 0:15 1:30
Блок 1 Кафе пауза Блок 2 Обедна почивка Блок 3 Кафе пауза Блок 4

 

Сертификати

Курсистите получават удостоверение за придобита компетентност по част от професия и кредити за професионална квалификация.

Какво включва цената?

Обучение от квалифицирани преподаватели Учебна книга и материали

Удостоверение за придобита компетентност по част от професия Кафе паузи

Кетъринг

Допълнителна информация
Лектор Светлана Дренска/Боян Хаджиев/ лектор SBC
Цена 450лв. без включен ДДС
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Кога 08-09. 09.
Продължителност 2 дни – Присъствена форма
Сертификат Сертификат за участие. При желание и представяне на диплома за средно образование и след успешно полагане на едночасов изпит в края на курса, може да се издаде и удостоверение за придобита компетентност по част от професия.

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!