Внедряване на системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса

Kypc ,,Внедряване на системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса”

 

Курсът е предназначен за професионалсти, които желаят да развият компетентността си в областта на управлението на непрекъснатостта на дейностите. Курсът обхваща внедряването, функционирането, подготовката за сертифициране, организацията на вътрешни одити, поддръжката и развитието на Системи за управление на непрекъснатостта на дейностите (СУНД) на база изискванията на стандарта ISO 22301 Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания.

Участниците ще бъдат запознати със стандартите ISO 22301 и ISO 31000 Управление на риска. Принципи и указания. Ще бъдат представена пътната карта за внедряване на СУНД и всички необходими дейности по жизнения цикъл на една СУНД. Ще бъде направен обзор нормативната рамка в тази област. Ще бъдат изследвани и упражнени специфичните аспекти на СУНД: анализ на последствията за бизнеса, анализ на риска, осигуряване на правно съответствие към регулаторните изисквания, разработване, тестване и упражняване на планове за действия по непрекъснатостта, както и изпълнението им при възникване на инциденти по непрекъснатостта.

 

ЗА КОГО Е КУРСЪТ?

Курсът е подходящ за специалисти по непрекъснатостта на дейностите от частния и публичния сектор: мениджъри и специалисти в:

 • производства и дейности с непрекъснат цикъл и фирми от ютилити сектора;
 • фирми за производство и доставка на услуги, чувствителни към прекъсване на обичайни ход на дейностите;
 • специалисти от държавната и общинската администрация, отговорни за действията при бедствия и аварии;
 • организации, които по статут или лиценз трябва да гарантират непрекъснатост;
 • кризисни мениджъри;
 • вътрешни одитори на системи за управление.

 

ПРОГРАМА НА КУРСА

 1. Въведение

Въведение в управленските системи на база ISO стандарти. Преглед на стандарти и добри практики по управление на непрекъснатостта на дейностите. Термини и определения.

 1. Преглед на националната регулаторна рамка.

Закон за защита при бедствия; Наредба за провеждане на евакуация и разсредоточаване; Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от ят тях и пр.

 1. Проектът за внедряване на СУНД

Иницииране на проекта за внедряване на СУНД. Разработване на бизнес казус и проектен план. Анализ, определяне и осигуряване на необходимите ресурси.

 1. Планиране на внедряването на СУНД

Разбиране на организацията е нейния контекст. Идентифициране на изискванията и очакванията: заинтересовани страни, правни, регулаторни и договорни изисквания. Определяне на обхвата. Ангажимент на ръководството. Роли, отговорности и пълномощия. Планиране на СУНД. Цели по непрекъснатостта и планове за постигането им. Подкрепа, ресурси, компетентност, информиране, комуникиране. Документирана информация.

Опериране, оперативно планиране и контрол.

 1. Анализ на въздействието върху дейността (Business Impact Analysis) и оценка на риска.

Избор на процес и метод за анализ на въздействието на дейността и оценка на риска. Прилагане на принципите и указанията на ISO 31000.

 1. Стратегия за управление на непрекъснатостта на бизнеса.

Преглед на генерични стратегии, избор и внедряване на стратегия по непрекъснатостта.

 1. Разработване и внедряване на процедури за управление на непрекъснатостта на дейностите. Тестване и упражняване. Оценка на изпълнението и подобрения. СУНД и управление на веригата на доставките.
 2. Опериране на СУНД.

Опериране на СУНД. Документиране. Действия по възстановяване на нормалния ход на дейността при възникване на инцидент. Пост-инцидентен анализ и действия по подобряване.

 1. Анализ на основните причини за инцидентите (Root Cause Analysis). Реактивни и про-активни методи за Анализ на основните причини.
 2. Оценка на изпълнението

Наблюдаване, измерване, анализ и оценка.

 1. Вътрешен одит и преглед от ръководството

Акредитация, сертификация, видове одит. Програма за одит. Подготовка за сертификационен одит Етап 1 и провеждането му. Доклад от сертификационния одит Етап 1. Коригиращи действия. Подготовка за сертификационен одит Етап 2 и провеждането му. Коригиращи действия. Сертифициране. Одит цикъл.

Контролни одити и ре-сертификация.

Одити от втора страна и управление на веригата на доставките.

 1. Поддръжка на СУНД

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Разбиране за концепциите за осигуряване на непрекъснатост на дейностите в частния и публичния сектор; на принципите и изискванията към управлението на непрекъснатостта на дейностите, определени в националната регулаторна рамка, както на изискванията на стандарта ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейностите и препоръките на други добри практики и стандарти. Разбиране на методи за анализ на последствията при прекъсване на дейността и на методи за оценка на свързания с това риск.
 • Осмисляне на практическите действия по пълния жизнен цикъл на една система за управление на непрекъснатостта на дейността и прилагането им при възникване на инциденти: бедствия, аварии, повреди, проблеми по веригата на доставките и други подобни.
 • Познаване на техники за управление на проекта по внедряване на СУНД, за анализ на последствията и оценка на риска, за анализ на основните причини; за разработване, тестване и упражняване на планове за действие при прекъсване на дейността; за комуникиране със заинтересованите страни„ за одитиране и поддържане на СУНД.
 • Усвояване на умения за оценка и анализ на изискванията за непрекъснатост, на последствията и риска, на изпълнението и ефективността на мерките за непрекъснатост на дейността.
Допълнителна информация
Лектор Огнян Дренски/ лектор SBC, водещ одитор на СУНД
Цена 1600лв. без включен ДДС
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Кога 13-17. 06.
Продължителност 5 дни

Присъствена форма, която включва презентации, решаване на казуси, упражнения, планиране на внедряването на СУНД, анализ на последствията и оценка на рискаролеви игри по провеждане на вътрешен одит и изпълнение на планове за действие в аварийни ситуации.

Сертификат Сертификат за участие.

Сертификат за вътрешен одитор на СУНД, след успешно положен изпит.Сертификатите се издават от Училище за бизнес компетенции.

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!