човешки ресурси HRСпециализиран семинар – практикум

За кого е предназначен:

• Собственици и топмениджъри на компанията.

• Директори и HR-мениджъри.

Програма на семинара:

1.Стратегия за управление на персонала.

•Диагностика на системата за управление на персонала.

•Отдел ,,Управление на персонала” – цел, функции, статус, количествен и качествен състав.

•Взаимодействие с ръководството на компанията: варианти на ефективното взаимодействие.

•Проектиране и оптимизация организационната структурана компанията.

•Система за управление порезултатите: MBO (management by objectives)  и BSC..

•Корпоративната култура: диагностика, разработка, промяна.

•Управление на промените в организацията.

2.Система за подбор и адаптация на персонала

•Особености при наемането на персонала в зависимост от стадия на развитие на организацията.

•Ефективният подбор на персонала.

•Ивработване на общи изисквания към кандидата. Формиране на профила изисквания към кандидата, изхождайки от целите и задачите на организацията.

•Ефективноста от използването на едни или други източници при подбора на персонала.

•Грешки при съставянето на обявите за работа.

•Анализ на характеристиката. Приоритети при работа с характеристиката.

•Методи за оценка на кандидатите при приемане на работа. Преимущества и недостатъци.

•Подготовка за интервю. Видове и стилове интервюта, особености при провеждането им. Структура на интервюто.

•Анализ и интерпретация на получената информация.

•Вземане на решение за наемане или отказване на кандидата. Функциите на оперативния мениджмънт в процеса на подбор. Алгоритъм на обратна връзка с кандидата.

•Проверка на препоръките като метод за оценка на кндидатите.

•Адаптация или изпитателен срок?

•Принципи за формиране  програмата  за адаптация на персонала.

•Оценка ефективноста на адаптацията.

3.Система за оценка и атестация на персонала.

•Атестацията и оценката на персонала: сходства и различия.

•Цели на оценката и атестацията на персонала.

•Принципи на оценката на персонала.

-Обективност на оценката.

-Системност и комплексност на оценката.

-Прогнозност на оценката.

-Мотивация на персонала за оценка.

-Организиране на контакта с персонала по време на оценката.

•Обзор на съвременните методи за оценка на персонала.

-Експрес-диагностика.

-Анализ на документи.

-Анализ на биографически факти.

-Събеседване.

-Анкетиране.

-Контент-анализ.

-Кейсов анализ.

-Експертна оценка.

Психологоческо тестиране.

-Игрова диагностика.

-Наблюдение.

-Метод 360 градуса.

-Оценка на резултатите от работата.

•Планиране и организиране на кампанията за оценка.

•Интерпретация и използване на резултатите от оценката на персонала.

•Планиране на индивидуалното развитие на база резултатите от оценката.

•Внедряване на системата за оценка в организацията.

Практика: анализ на конкретна ситуация. Избор и адаптация на технологията за оценка във вашата организация.

4.Система за развитие и обучение на персонала.

•Цел и задачи на системата за развитие и обучение на персонала. Компоненти на системата за развитие и обучение.

•Оценка на потребностите от обучение. Разработка и обосновка на бюджета за обучение.

•Сравнителна характеристика на основните методи за обучение. Вътрешно и външно обучение.

•Да разработим или да купим тренинг?

•Корпоративните учебни центрове като форма за организиране на обучението в компанията.

•Оценка на ефективноста от обучението. Типични грешки при обучението на персонала: как да ги избегнем.

•Планиране и развитие професионалната кариера на сътрудниците.

•Работа с кадровият резерв, групите за развитие, talant management.

 

5.Система за материална и нематериална мотивация на персонала.

•Определяне целите и направленията на системата на мотивация на персонала в организацията.

•Съставяне на план-график за провеждане на мероприятията.

•Анализ на състоянието на работата с персонала в организацията.

•Диагностика на мотивацията, ценностната ориентация и удовлетвореността от работата на персонала.

•Оценка на съществуващата в компанията система на мотивация и стимулиране.

•Разкриване и подчертаване основните цели на компанията и ключовите сътрудници.

•Подбор на ключевите показатели на работата за включването им в системата на мотивация.

•Подбор на на инструментите на системата за нематериално мотивиране на работниците.

•Разработка на Положението за мотивация.

•Разработка на базова система на заплащане труда, основана на вътрешнофирмените ценности на длъжностите и работните места.

•Класификация на работата и работните места.

•Определяне на разрядите по заплащане на труда.

•Построяване на тарифна система на базовите ставки.

•Разработка на премиалната част от паричното възнаграждение, с цел усилване стимулиращата роля и влияние на заплатата върху производителността на труда.

•Определяне на показателите за общофирмена, групова и индивидуална ефективност на работата за различните категории от персонала.

•Формиране на механизъм за връзка на показателите на ефективността с размера и условията за получаване на променливата част от работната заплата.

•Разработка на система за социални придобивки и ефектива социална политика на компанията.

•Разработка на пакета документи формализиращи системата за парично възнаграждение на персонала.

•Съпровождане на процеса на внедряване на системата за мотивация на персонала и мониторинг на резултатите.

Форма на провеждане.

Всички горе изброени методи и технологии се разработват в режим на тренинг. Методиката за обучение включва ранообразни методи, позволяващи на участниците, както да получат необходимите знания (лекции, дискусии), така и да тренират използването на тези знания (изпълняване на задачи, ролеви игри, решаване на конкретни ситуации).

Информация за курса
Лектор
Цена (група) Поискай оферта
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 12-16
Кога
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …