идеалният ръководителКак да определим своя стил на управление и да повишим неговата ефективност?

Специализиран двудневен семинар-практикум за управители и ръководители на фирми и организациии

Лидерството е умението да убеждаваш другите

да се стремят с ентусиазъм към определена цел.

Кейт Дейвис

Успеха на всяка фирма е в пряка зависимост от знанията и уменията на нейният персонал. А те зависят  от уменията и знанията на ръководителя. Добре обученият , практически подготвен и мотивиран екип е винаги крачка пред конкуренцията.

Цел на семинара – практикум:

Похватите и механизмите за осъществяване на ефективно управление , заложени в  семинара-практикум, ще подобрят значително качествата на ръководителите, готови да растят в професията, а усвояването на материята, ще им дадат умения и възможности:

 • Да разгърнат свойте способности , чрез усвояване на знания в областта на мениджмънта
 • Да усвоят нови психологически техники и похвати,полезни в общуването им с хората от фирмата на различни нива и с външни клиенти
 • Да умеят да балансират настроенията във колектива и чрез психологически похвати да прогнозират и управляват конфликтите
 • Да умеят да координират дейността на сътрудниците, с цел повишаване на ефективността от взаимодействието между тях.
 • Да могат да  разпределят ролите в групата, като  вземат под внимание възможностите на всеки участник.
 • Да придобият умения за намиране на подход към всеки сътрудник.
 • Да получат знания и навици в областта на системното развитие на персонала.
 • Да усъвършенстват процеса на подбор, адаптация, обучение и развитие на персонала, оценка на ефективността му.
 • Да умеят да  управляват  груповата динамика в колектива.

Аудитория: Собственици, мениджъри и управители на фирми и организации.

Програма на семинара-практикум:

Блок 1. Корпоративната култура

Общи понятия и същност на корпоративната култура. Елементи на корпоративната култура. Система за ценности, стандарти на поведение. Девизи, лозунги, символи. Митове, легенди, герои. Ритуали, традиции и мероприятия. Корпоративна култура: съвременно състояние. Технологии на формиране на корпоративната култура.

Алгоритъм за формиране на корпоративната култура Корпоративната етика като елемент на корпоративната култура

Блок 2. Управление на персонала

2.1. Подбор на персонала

Фактори, определящи процеса на подбор на персонала. Нискоефективна система за подбор на персонала – причина за текучеството на кадрите. Описание моделите на работните места – фактори за подбор на кадрите.  Процес на наемане на персонал. Схема за наемане на персонала. Етапи за професионален подбор на персонала.Източници за наемане. Методи за подбор на персонала (събеседване, интервю, тестиране и др.).

2.2. Адаптация на персонала

Мястото на адаптацията в системата за управление на персонала. Цели и преимущества на адаптацията. Характеристики на системата за адаптация в зависимост oт стадия на развитие на компанията. Етапи на адаптация. Защо се провалят новите служители? Представянето на новия сътрудник на колектива – как това да бъде интересно и ефективно. Създаване на необхoдимите информационни материали  за новия сътрудник,

2.3. Обучение и развитие на персонала

Обучение на персонала – необходим етап в развитието на персонала. Етапи на подготовка и преподготовка на персонала. Методи на професионалния ръст.Формиране на кадровия резерв. Планиране на кариерата. По пътя към самообучаваща се организация.

2.4. Атестация на персонала

Оценка професионалните качества на сътрудника. Оценка на работното място.

Делова оценка и уволнение. Провеждане на ежегодни атестации на персонала.

2.5. Мотивация на персонала

Система на мотивационния мениджмънт.Система на мотивационния процес.

Мотивационни теории. Форми на нематериална мотивация.

Блок 3. Основи на деловата комуникация

3.1. Комуникативната компетентност на мениджъра

Общуването като социално-психологически механизъм на взаимодействие и професионална дейност Вербални средства на комуникация. Слушането в комуникацията.Невербална комуникация. Съзнателното, безсъзнателното и лъжата.

Манипулациите в общуването.Критиката и комплиментите в деловата комуникация.

Въпросите и отговорите в деловата комуникация. Бариери в общуването.

3.2. Управление на конфликта

Възникване на конфликта, неговото прогнозиране и предупреждение.Развитие и технология в развитието на конфликта.Посредничество при разрешаване на вътрешноорганизационни конфликти.Преговори за разрешаване на конфликтите.

Блок 4. Управление на личната ефективност

4.1. Управление на времето.

Времето като ограничен ресурс. Ключови принципи на рационална организация на времетоПравилото 80/20.Определение на индивидуалния тип работоспособност. Разлика между производителност и ефективност.Класификация на задачите.  Планирането като способ да е спечели време. Приоритети. Класификация на работата по важност и срочност       (матрицата на Айзенхауер). Анализ за използване навремето. Избягване на ненужните загуби на време. Работа с ежедневните отвличащи фактори. Правило на коректния отказ или как да кажем „не”.Осъзнаване на собствените източници за дефицит на време. Съотношение между приоритетни задачи и положените за тяхното решаване усилия.

4.2. Управление на емоциите

Класификация на основните причини предизвикващи стрес.  Как въздейства стреса на човека?   Влиянието на стреса на различните типове личности. Последствия от въздействието на стреса. Феномена на професионалната деформация и изгаряне. Антистресовият стил на работа – продуктивен метод на работа.Оценка нивото на адреналинова зависимост.  Автотренинг, прогресивна релаксация, самохипноза – техники за сваляне на стресовото състояниеБуквалния рефрейминг, емоционалното израстване – техники за промяна на отношението към ситуацията.

Ползи от семинара-практикум:

За фирмата:

 • Значително увеличаване обема на продажбите
 • Увеличаване броя на доволните клиенти
 • Създаване на положителен имидж на фирмата
 • Повишаване конкурентноспособността на фирмата
 • Подобряване на климата в колектива.
 • Повишаване личната ефективност на персонала
 • Повишаване мотивацията на персонала и лоялноста към фирмата
 • Възможност за използване на семинара като модел за обучение на персонала

За участника:

 • Леко и приятно да общувате с хората
 • Да  бъдете уверени в себе си и в това, което правите
 • Ефективно да постигате своите цели в разговора
 • Да преодолявате съпротивлението и възраженията на събеседника
 • Да забелязвате и най-малките детайли
 • Да определяте автоматически психологическия тип на събеседника и да използвате това в разговора
 • Да спечелите в спора и постигате резултат, който напълно ви удовлетворява
 • Да разпределяте и оптимизирате времето си

Методи:

Лекционна и аналитична част, ролеви и делови игри, дискусии, тестове и практически занимания.

Информация за курса
Лектор
Цена (група) Поискай оферта
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 12-16
Кога
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …