Базов курс ,,Мениджърска компетентност“

Едномесечен  дистанционен курс за менидж

 

 

Мениджърска компетентност

Мениджърска компетентност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма на курса:

Методи за  психофизиологически  изследвания

 1. Регистрация  импулсната активност на  нервните  клетки
 2. Електроенцефалография (ЕЕГ)
 3. Магнитоенцефалография (МЕГ)
 4. Позитронно-емисионна томография на  мозъка (ПЕТ)
 5. Окулография
 6. Електромиография
 7. Електрическа активност на  кожата (ЕАК)

 

Психофизиологическите  основи при  построяване на  професията

 1. Дейност: понятие, структура, видове  и форми.
 2. Специфика на трудовата  дейност
 3. Параметри на  трудовата  дейност
 4. Професия и специалност. Типология и анализ на  професиите
 5. Основи на  професиографията
 6. Психофизиологически основи на  способностите
 7. Понятието  професиография. Психограма и професиограма
 8. Методи за  психологическа  диагностика

 

Психофизиология на  професионалната ориентация, професионалният  подбор  и професионалната пригодност. Психофизиологическите компоненти на  работоспособността

 1. Понятието  професионална ориентация
 2. Основни  форми на  професионалната  ориентация
 3. Принципи при  провеждане на професионални  консултации
 4. Специфика  на  професионалната  пригодност
 5. Психофизиологическите аспекти  професионалният подбор  и професионалната пригодност
 6. Психофизиология на работоспособността

 

Психофизиология на адаптациятана  на човека към  екстремалните  условия на  дейността

 1. Психофизиологическите детерминанти на  адаптацията на  човека към  екстремалните  условия на  дейността

 

Психофизиологически  функционални състояния

 1. Определение за  функционално  състояния
 2. Подходи  при  определянето на  функционалните  състояния
 3. Анализ  на  психофизиологическите  функционални  състояния
 4. Ролята  и мястото на  функционалните състояния  в поведението

 

Влиянието на  емоциите върху дейността на  човека

 1. Определяне  и класификация на  емоциите
 2. Функции на  емоциите
 3. Влиянието  на емоциите  на дейността на  човека
 4. Степен на  активация на  емоциите

 

Психофизиология на  вниманието

 1. Вниманието: понятие, характеристики, видове
 2. Вниманието в рамките на  традиционната психофизиология
 3. Проблемът  внимание  в системната  психофизиология
 4. Внимание, активация, функционално състояние, бодърстване
 5. Модулиращата  система на  мозъка

 

Психофизиология на  паметта

 1. Памет: понятие, характеристики, видове
 2. Времевата организация на  паметта
 3. Градиентите на  ретроградната амнезия
 4. Стадии на  фиксация на  паметта
 5. Хипотезата за  двете  последователно развиващи се  следи
 6. Хипотезата  едната следа и двата процеса
 7. Хипотезата  за трите последователни  етапа на  фиксация на енграмите
 8. Кратковремена  и  дълговремена памет
 9. Памет  и учене

 

Психофизиология и съдържание на  професионалната  дейност

 1. Психофизиологически  анализ на  професионалната дейност
 2. Разпределяне на  функциите  и работното  натоварване.

 

Поръчайте обучение ТУК !

—————————————————————————————————————————–

Още интересни статии по темата:

Well-being – една сравнително нова дисциплина в психологията .

Ефективното разрешаване на конфликти и управление на стресовите ситуации .

——————————————————————————————————————————

Актуални тренинги и обучения по темата:

Социология и психология на управлението.

Психология на деловото общуване

 

Мениджърска компетентност