Базов курс ,,Мениджърска компетентност“

Едномесечен дистанционен курс за мениджъри

Мениджърска компетентност

За хората, решили да се занимават с бизнес и с управлението на други хора, необходимостта да познават основите на социологията и психологията е повече от необходимо. Един  ръководител за да може ефективно да управлява, трябва да знае и разбира мотивите за поведението както на отделният човек, така и спецификата на поведение на човека в колектива.

Сложно е да измислиш, създадеш и накараш една машина да работи. Да накараш един човек ефективно да работи е свръхсложна задача. Съвременният мениджър трябва да е преди всичко професионалист, владеещ не само икономическите теории, но и умеещ да работи с хората ръководител.

Мениджърът трябва да владее речта, да умее на изслушва и да обяснява.

Ръководителят носи огромна отговорност, не само за състоянието на бизнеса, но и за самият живот на своите подчинени.

Ръководителят трябва да разбира своите подчинени, да познава начините за стимулиране, да вниква в персоналните особености на всеки.

Добрият ръководител трябва да бъде смел и внимателен, строг и разбиращ, знаещ и умеещ да се учи, както и още много качества необходими за успешната работа.

 

Курсът ,,Социология и психология  на управлението“ ще помогне на специалиста да вникне и да разбере по-добре  както себе си, така и другите хора.

 

Програма  на курса:

 

Социалната отговорност на  мениджъра

 1. Социалната отговорност на  мениджъра
 2. Мястото на  психологията и социологията в  управления на знанията
 3. Основни  теории и автори, които  следва да  познавате при изучаването на курса
 4. Теорията на  психоанализата
 5. Бихевиористските  представи за  личността
 6. Хуманистичната психология

 

Управлението  като  обществено явление, съвременните тенденции и принципи в  управлението на  организациите. Социалните и психологически основи при вземането на  управленски решения

 1. Управлението като обществено явление
 2. Социалните и психологически основи при вземането на  управленски решения
 3. Модели на вземане на решения
 4. Етапи  и форми на  управленските решения. Етапи на  решаване на проблемите
 5. Фактори, влияещи  на вземането на  решения
 6. Стилове на вземане на  решения и «капаните» по пътя им

 

Апаратът на  управление като социална група. Структура и потенциал на социалната организация и личност. Малките  групи  в организацията. Типологическите особености на личността

 1. Апаратът на  управление като социална група
 2. Личността на  ръководителя
 3. Особености на  индивидуалното вземане на  решения
 4. Особености на  груповото вземане на  решения
 5. Възможни стилове на  поведение при вземането на решения
 6. Възприемане на  информацията
 7. Примери за влиянияето на  типа личност на процеса  на вземане на  решения
 8. Индивид — личност
 9. Типологическите особености на  личността

10.  Личността на  мениджъра

11.  Малките  групи  в организацията

 

Проявата на  индивидуалните особености на личността в поведението, дейността и общуването. Психодиагностика на предприемаческите и организаторски способности. Социално-управленската ситуация: понятие, методи за анализ и регулиране

 1. Индивидуалните особености на личността
 2. Показатели за способностите  и потенциалните ограничения в работата на мениджъра
 3. Управление на своето  развитие, поведение и  личностен ръст
 4. Психодиагностика на  предприемаческите и организаторски способности
 5. Социално-управленска ситуация
 6. Ситуационни  теории на  ефективното управление
 7. Ситуационната теория на Ф. Фидлер
 8. Теорията «път — цел»: ръководителят като посредник в  постигането на  поставените цели
 9. Теорията на ситуационното ръководство на  П. Херси и К. Бланшар

10.  Практически съвети  за  мениджърите

 

Организационната култура като социално-психологически проблем

 1. Понятието  организационна култура
 2. Съставляващите части на организационната култура
 3. Понятието  субкултура
 4. Функции на организационната култура
 5. Принципи на  формиране и подържане на  организационната култура
 6. Психопатологически критерии на  организационната култура
 7. Запознанство с организационната култура

 

Отношенията в социалната организация — фокус на дейността на  ръководителя. Мотивация поведението на  личността в организацията

 1. Анализ процеса на труда на  ръководителя
 2. Предмет на  управленският труд
 3. Отношенията  в  организацията — отношения на управление
 4. Терминология
 5. Типове  мотивация
 6. Мотивация по потребностите. Концепцията за  мотивация на  А. Маслоу
 7. Основни  форми и методи  на  стимулиране

 

Социалните  роли на  ръководителя в  организацията. Теория на  игрите. Ролевата теория: обосновка, примери на използване

 1. Базисните социални  роли на  личността
 2. Социалните роли на  ръководителя в организацията
 3. Ролевата теория и теория на игрите. Транзактен анализ

 

Теория на общуването: определение, различни подходи, методи. Деловото общуване. Култура на деловото общуване

 1. Общуване и комуникация: различни подходи
 2. Основни  методи на  общуване с хората
 3. Специфика на деловото общуване
 4. Психология на публичните изяви
 5. Психологическият  контакт в общуването
 6. Правила на  деловият етикет

 

Понятие за имидж. Психология на  успеха. Основни подходи към формиране имиджа на добре подготвеният професионалист

 1. Понятие за имидж и психология на  симпатията
 2. Имиджът в деловата сфера
 3. Психологическият имидж на  мениджъра
 4. Влизане в образ. Разработка на имиджа
 5. Психологията на  успеха, предпоставка за  жизнен успех
 6. Планиране на карерата и деловият успех
 7. Условия за успешното управление на своето поведение
 8. Имиджът на добре подготвеният  професионалист

 

Стереотипи: определение и примери. Националните проблеми. Понятие за стрес. Поведението на  човека в стресова ситуация. Психология на стихийното масово поведение. Професионалното здраве

 1. Понятие за стереотипи
 2. Методи за  изучаване  на стереотипите
 3. Феноменът натрапчива  етничност
 4. Личност, култура, национален характер
 5. Стрес  и  реакция на стрес
 6. Понятия и механизми за  поведение на  тълпата
 7. Професионалното  здраве.

 

Поръчайте обучение ТУК !

——————————————————————————————————————————

Още интересни статии по темата:

Well-being – една сравнително нова дисциплина в психологията .

Как да подобрим концентрацията си?

——————————————————————————————————————————

Актуални тренинги и обучения по темата:

Корпоративната Култура .

Практическа психология: Тренинг увереност