Какво е комуникация?. Ние често използваме думата комуникация, определяйки я като общуване. Но това така ли е?

Комуникация е предаване на символи от гледна точка (на едно лице или група) към друго, при условия, че значението на символа на подателя е разбираем за получателя.

Основната цел на процеса на комуникация е да се осигури разбиране на информацията, която е предмет на обмена, т.е. на съобщението. Но самия факт на обмен на информация не гарантира ефективност при общуването на участващите в обмена на информация. За да разберем по-добре процеса на обмен на информация и условията на неговата ефективност, трябва имаме представа за етапите на процеса, в който участват двама или повече души.

Подател. Това е човек, от който излиза информация и който е инициатор на комуникацията.

Кодиране. Това е превод на идеите на източника на комуникация в набор от знаци за езика, който изразява своята цел. Функцията на кодиране  е обезпечаване на формите, в които информацията може да бъде изразена като предаване на сигнали.

Разшифриране – приемане. За да бъде процеса на комуникация завършен, е необходимо сигналите да бъдат разшифровани. Всеки получател на информация интерпретира ( разшифрова) сигнала, използвайки опит и предлагани препоръки. Колкото по-близо е кодиран сигнала към целта, определена от източника, толкова по-ефективна е комуникацията.

Обратна връзка. Подателят на информацията се надява, че неговия сигнал ще има висока степен на точност. Тъй като точността на сигнала рядко е съвършена, е желателно обезпечаването на обратна връзка в процеса на комуникация. Едностранната комуникация е по-оперативна от двустранната. Но двустранната е много по-точна. С помощта на обратна връзка човек може да оцени до колко ефективно той осъществява комуникацията, а също така да повиши точността на сигналите в бъдещите си комуникации.

Кой е отговорен за ефективността на комуникацията:  Подателя или Получателя?

Отговорността е на този, който притежава описаната по-горе информация и разбира, къде има провал, и какво трябва да се направи, да се каже по друг начин, за да може комуникацията да протече успешно, и вие да можете да говорите например, за едно и също куче.

——————————————————————————————————————————-

Интересни статии по темата:

Невербално общуване.

Микромимика .

——————————————————————————————————————————-

Актуални тренинги и обучения по темата:

Основи на актьорското майсторство,техника на речта и изкуството на комуникацията .

Психология на лъжата – как да разберем кога ни лъжат .