Управление на кризи

Kypc ,,Управление на кризи’

Кризата е внезапна или постепенна промяна, която поражда неотложен проблем, изискващ незабавна намеса за решаването му. За организациите криза е всяка ситуация, с потенциал да предизвика внезапни и сериозни неблагоприятни последици върху хората, заинтересуваните лица, репутацията, околната среда, активите и дейностите й.

Кризите трябва да се управляват. За някои организации това е нормативно изискване.

За кого е курсът?

Ръководители на индустриални предприятия, фирми, държавни организации и органи на местното самоуправление. Кризисни мениджъри, мениджъри по сигурността и по управление на непрекъснатостта на бизнеса. Мениджъри, отговорни за инфраструктури и индустриални инсталации, които трябва да работят без прекъсване. ИТ мениджъри. Професионалисти, които търсят кариерно развитие като кризисни мениджъри.

Теми

Криза, определения, видове кризи, магнитуд на кризите

Дава се определение на криза и на основни понятия. Обсъждат се различни видове кризи и техния магнитуд. Управлението на кризи се разглежда в контекста на управлението на риска.

Преглед на добри международни практики и стандарти, приложими към управлението на кризи

Обзор на международни и национални добри практики и стандарти. Фокус върху разработките на Техническия комитет ISO/T223 Social Security, международния стандарт ISO 22301 Social security – Business Continuity Management – Requirements и The BCI Good Practice Guide.

Създаване на организация и инфраструктура за управление на кризи

Равняване на целите по управление на кризи към стратегическите цели на организацията. Седем стъпки към ефективно управление на кризи. Управление на кризи, основано на концепцията за непрекъснато подобрение.

Идентифициране на възможни кризи. Заплахи и причини, които могат да доведат до криза. Анализ на последствията.

Какъв подход да изберем? Осъзнаване на контекста на организацията, създаване на управленска рамка, планиране и осигуряване на поддръжка на подготовката за действия при криза. Анализ на въздействието върху дейността и Анализ на риска. Стандартът ISO 31000 Управление на риска – принципи и насоки. Важни показатели, свързани с управлението на кризи и измерването на ефективността.

Избор на стратегия за действие при кризи

Какво определя избора на стратегия за действие при кризи? Няколко широко използвани стратегии. Варианти на стратегии на различните управленски нива. Проактивен подход за управление на кризи. Информиране на служителите и заинтересуваните лица.

Кризисни планове

Разработване на кризисен план. Какво трябва да включва кризисния план? Типична структура на кризисен план. Варианти на кризисния план за централизирани и децентрализирани организации. Определяне на роли, отговорности и пълномощия. Кризисните планове и веригата на доставките.

Тестване и упражняване на кризисните планове. Видове тестове и упражнения. Сценарии за тестове и упражнения. Анализ на резултатите от тестовете и упражненията и подобряване на плановете.

Защо кризисните планове трябва да се съгласуват със заинтересуваните лица?

Какво да правим, когато кризата настъпи?

Изпълнение на кризисния план. Справяне с изненадите. Комуникационен план. Овладяване на медиите.

Поддържане и развитие на мероприятията за действие при криза

Доброто управление изисква измерване и търсене на възможности за подобрение. Как да накараме метриките да работят? Методи за поддържане и подобряване. Измерване. Подобряване. Защо е необходим след-кризисен анализ? Анализ на коренните причини. Последващи действия.

Допълнителна информация
Лектор Огнян Дренски/ лектор SBC
Цена 450лв. без включен ДДС
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Кога 18-19-20.05.
Продължителност 24 учебни часа, 3 дни

Присъствена форма, която обхваща лекции, упражнения, изследване на бизнес казуси и решаване на практически задачи по управление на кризи

Сертификат Сертификат за участие. При желание и представяне на диплома за средно образование и след успешно полагане на едночасов изпит в края на курса, може да се издаде и удостоверение за придобита компетентност по част от професия.

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!