Базов курс ,,Мениджърска компетентност“

menidvyrska-kompetemtnostЕдномесечен  дистанционен курс за мениджъри

Осъществяването на ефективно ръководство в съвременните социално-икономически условия изисква от ръководителите високи компетенции не само по организационните, икомомически и юридически въпроси, но и в специалните управленски и социално-психологически знания.

Курсът ,,Създаване и управление на проектни екипи“ разглежда проблемите на кадровата работа и управлението на персонала в проектни екипи, и включва изучаване управлението в органически организации, особеностите на неформалните организационни структури, психологическите особености при изграждането на екипи.

Практически курсът е ориентиран към формирането в специалистите на умения, да разбират особеностите в управлението на екипите в процеса на реализация на проектите, да подбират адекватни подходи и методи за ефективно управление на проектни екипи.

Програма на курса:

Управлението в органически  организации

Същност на понятието «организация»

 • Елементи на  организацията

–          Цел  на  организацията

–          Мисия  на  организацията

–          Цел на организацията

–          Структура  на организацията

–          Финанси

–          Управление

–          Персонал

 • Особеностите  на  управление в органическите организации

 

Особености  на  неформалните  организационни  структури

 • Социални  групи. Понятие и характеристика
 • Формални  групи,  типове и характеристики
 • Механизъм за  образуване на  неформални  групи
 • Характеристики на  неформалните  групи
 • Фактори, влияещие  на ефективността на  работата на  групите

 

Психологическите основи на изграждането на екип. Механизми за  влияние  и психологическите характеристики на  личността на  ефективният  ръководител

 • Понятия и признаци  на екипа. Анализ на изграждането на екип.
 • Психологическите фактори  в изграждането на екипа
 • Разпределяне на  функционалните и  екипни  роли
 • Теоретически  подходи  към  изучаване  личността на  ръководителя на екипа
 • Личностните  качества на  ръководителя като фактор за  възприемането му от подчинените
 • Механизми за влияния на  ръководителя на екипа

 

Планиране  дейността на екипа

 • Специфика и процедури на планирането
 • Етапи на  планиране дейността  на екипа
 • Ситуационен анализ

 

Организиране на  проектни  екипи

 • Основни  понятия и характеристики на  проектните  екипи
 • Принципи за  създаване на  проектен  екип
 • Организационни  аспекти при  формиране на екип за определен  проект
 • Подходи  към  формирането  на  проектен  екип
 • Основни  типове  разпределяне на  функциите  в   проектният  екип

 

Особености при  мотивацията на проектният  екип

 • Специфика  на  мотивацията  в организацията
 • Анализ на етапите на  процеса  на  мотивация
 • Структура и характеристика на дейността
 • Мотивацията  в дейността  на човека
 • Концепцията на  системата за трудова  мотивация
 • Особености при  мотивацията на проектни  екипи

 

Особености в  управлението на  персонала на екипа

 • Основни принципи на управление на  персонала на екипа
 • Изисквания  към  мениджъра  по персонала  в  проектният екип
 • Анализ  на проектният екип  като  специфичен човешки  ресурс
 • Стратегия  за формиране на проектният екип
 • Cпецифика  на кадровото планиране на екипа
 • Анализ на привличането, подбора и оценката на  персонала на  проекта. Обучение и развитие на персонала на  проекта

 

Организационната  култура на екипа

 • Организационна култура. Основополагащи  аспекти
 • Организационният климат като  елемент на  организационната  култура
 • Специфика на организационната  култура на  екипа
 • Средства за поддържане на организационната култура

 

Оценка на ефективността  и на проблемите  в управлението на проектни екипи

 • Ефективността в  работата на  екипа. Фактори  за ефективност на  проектният  екип
 • Елементи  и динамика на ефективността на проектният екип
 • Формирането  на  ефективен екип за проекта
 • Критерии и оценка на  ефективността на екипа

 

Управление на конфликтите  в проектните екипи. Особенности на преговорите в процеса  управление на  проектните екипи

 • Същност на конфликта. Структура и динамика на конфликтната ситуация
 • Функции на конфликтите в проектният екип: конструктивни и деструктивни
 • Конструктивните функции на конфликта
 • Деструктивните функции на конфликта
 • Способи за  регулиране на  конфликтите в екипа
 • Теория на  процеса на преговори
 • Етапи на  провеждане на  деловите преговори. Методики за  водене на преговори
 • Стратегии и тактики при  воденето на  преговори. Специфика на водене на  телефонни  преговори

Етикетните  форми на процеса  преговори.

Раздел: Обучения

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНE !

————————————————————————————————————————————————

<<<<< КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА  в Тренинг Център АйДжей >>>>>

————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————-

Още интересни статии по темата:

КОНФЛИКТЪТ – Съвети към ръководителя.

7 правила за успешно управление на служителите .

——————————————————————————————————————————-

Актуални тренинги и обучения по темата:

Построяване на моделите компетенции.

Ефективното управление на персонала: интензивно обучение за ръководители.