Нови производствени модели

Нови производствени модели

Цел

 • Повишаване на ефективността на производството в условията нарастващото търсене и нестабилност на търсенето.

Задачи

 • Определяне на възможните сценарии за промени на обема на търсене и изискванията към качеството и себестойността на продукцията.
 • Диагностика на текущия оперативен модел, възможни проблеми с различни сценарии на околната среда.
 • Формиране и оценка на комплексните алтернативни промени на производствения модел, избор на целеви производствен модел.
 • Разработване на план за внедряване на целевия производствен модел.

Услуги

 • Анализ на текущото състояние на предприятията, производствените вериги и планове по отношение на преструктуриране, оптимизация на процесите, инвестиции в разширение.
 • Формиране на сценарий на външната среда и анализ на тяхното влияние на операционните показатели.
 • Определяне потенциала за оптимизация ( дублиране на функции, излишък или недостиг на ресурси и т.н.).
 • Разработване на алтернативи на производствения модел (обединение на компании, закупуване на нови линии, увеличение количествата на резервите, отдаване на част от продукцията на аутсорсинг и т.н.), изграждане на финансов модел.
 • Оценка на алтернативи на производствения модел по различни сценарии, избор на целева алтернатива.
 • Разработка на план за внедряване на целевия производствения модел.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?