Управление ефективността по цели и ключовите показатели на ефективност (KPI)

Управление на ефективността по цели и ключовите показатели на ефективност (KPI)

Цел

  • Постигането на стратегическите цели на компанията и повишаване на операционната ефективност чрез мотивация на персонала и контрол на изпълнение.

Задача

  • Разработване на система за управление на ефективността на KPI, способстваща реализацията на стратегията на компанията, подобряване на управляемостта на компанията и повишаване прозрачността на бизнеса.

Услуги

  • Определяне и декомпозиране на целите на компанията, установяване на причинно-следствени връзки (дърво на целите).
  • Разработване на ключовите контролни показатели, отразяващи стратегическата и операционна ефективност на дейността на компанията и нейните отдели.
  • Разработване на стратегически карти.
  • Диагностика на съществуващите организационни системи, необходими за внедряване на системите за управление на ефективност по KPI.
  • Разработване на информационните потоци и системи за отчети, обезпечаващи на отговорните лица информация за изчисляване и анализ на показателите.
  • Разработване на принципите на мотивацията на персонала на основа ключовите контролни показатели.
  • Разработване на план и внедряване на система за управление на производителността чрез KPI.

 

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?