Проект Кайзен – интегриран подход

Кайзен-проект

Кайзен-проект е сериозен проект, насочен към създаването на постоянно подобряваща се компания ( внедряването на кайзен, без реорганизация на линиите) или внедряване на пестеливо производство в пълен обем.

Особености на Кайзен проекта в нашата компания

За разлика от повечето консултантски компании, работещи в тази област, фокусирани върху скъпи големи проекти или само на обучение (ние ще ви научим, а вие си ги внедрявайте), ние предлагаме стъпков път, стъпков план за внедряване на кайзен-проекта.

Проектът се разбива на стъпки, всяка от които е ценна сама по себе си и дава измерим резултат.

 • Достъпно като цена
 • Вие виждате резултат на всеки етап
 • Работим над внедряването заедно

А ако отчетем, че предлагания метод е насочен към решаване на вашите проблеми с минимални разходи, това може да бъде най-благоприятния начин за сътрудничество с консултантската компания.

В крайна сметка, в момента на въвеждането на втори етап, първия вече носи своя комерсиален ефект.

 

План за въвеждане на пестеливо производство

Етап 1. Въвеждане на Кайзен в производство

Стъпка 1. Подготовка

 • Събиране на цялата необходима информация
 • Подборът на хората в Кайзен отбора и подбор на активите от работници и служители
 • Предварително изучаване на процеса
 • Предварително обучение на членовете на кайзен-отбора
 • Презентация и разяснение на проекта на ръководителите
 • Идентифициране на потенциалните причини за трудностите при изпълнението на Кайзен, предложение на мерки за премахване на тези причини.

Стъпка 2. Експерименталната част. (Пример)

Първият участък е финишната обработка, след това последователно по участъци, от края към началото на технологичния процес, в съответствие с принципа на „изтегляне“.

В дългосрочен план, чрез намаляване на неефективните разходи на време и труд, ще се появи възможност за по-разнообразно обработване на листове (с отчитане на планове за разширяване на линията от продукти), включително разкрояване на листа по чертеж на заявителя.

Какво ще бъде изпълнено/внедрено: Кой участва:
•    Идентифициране на скрити загуби и възможности за подобрение. •    Построяване на карти на потока зa създаване на ценности
•    Хронометраж на процесса
Кайзен-група + желаещите от работните участъци
•    5 S (система за поддържане на реда и чистотата в цеха) Всички работни участъци
•    Елементи на визуален мениджмънт
– Маркировка поставяне на оборудване и материали;
– Придружаващ картон на изделието / партида от продукти; – Цели и индикатори за тяхното постигане;
– Резултати, постигнати от различни бригади ( в това число по показатели, характеризиращи не резултата от работата, а качеството на процеса на работа);
– Задача по подобряване, с която се дови работата и т.н.
Кайзен-група
(разработка)Всички работни участъци
(настаняване и запознаване)
•    Елементи на всеобща грижа за оборудването ( измерване на ОЕЕ, почистване, смазване и други основни грижи за оборудването; затягане на болтовете и гайките, контрол на плановите ремонти; усвояване на няколко вида оборудване от един работник и др. Всички работни участъци
•    Сбор на информация ( планов сбор на информация по избрани показатели; контролни листове, по които се води работата по подобрение). Всички работни участъци
•   Самостоятелно изготвени устройства за защита от грешки на оператора ( например, ограничител за разположение на листа по строго определен начин) Кайзен-група + желаещите от работните участъци
• Усъвършенстваната и утвърдена стандартна работна процедура, съобразена с работниците.

(като се вземе пред вид подобряването по икономия на движението, намаляване на трудовите разходи, повишаване на качеството и т.н.)

  Кайзен-група
(разработка)Всички работни участъци (усвояване и контрол)

По време на внедряването членовете на кайзен-групата или кайзен-мениджъра провеждат минимум по 60 мин. на ден с всяка смяна, като наблюдават, контролират, помагат и отговарят на въпросите.

Процесът на работа на опитния участък и постигнатите резултати се съобщават на всички служители в компанията.

Хората, които активно участват в работата на Kaizen групата трябва да бъдат възнаградени (материално или нематериално)!

Очаквани резултати от първия етап ( програма-максимум):

 • Събраните предложения по подобряване.
 • Създадената система от показатели за проследяване на резултатите от дейността и качеството на процеса.
 • Внедрена усъвършенствана работна процедура ( стандарт за работа).
 • Намаляване на загубите ( от време, труд, материали, енергия и други).
 • Повишена дисциплина (служители се грижат за оборудването и ресурсите, поддържат чистота, спазват стандартната работна процедура).
 • Хората получават опит в решаването на задачите по усъвършенстване и това им харесва.
 • Кайзен-групата получава опит, овладява инструментите и методите на кайзен на практика.

Стъпка 3. Последователно внедряване на следващите участъци.

Етап 2. Внедряване на кайзен в мащабите на компанията

 • Работа с висшия мениджмънт на компанията:

               – обучение в областта на кайзен

– формализиране на стратегията

– декомпозиция на стратегическите цели към целите на отделите, звената ( поставяне на измерими     цели на всеки отдел и служител).

 • Описание и организиране на бизнес процеси (не само в сферата на производството), включително работата на персонала, разработване на нови продукти, работата по развитието на търговския отдел и т.н.
 • Разработване и прилагане на процеса на непрекъснато усъвършенстване на компанията, включително системата ба предложения и груповата система на работа.
 • Работа по промяна на корпоративната култура към кайзен мислене (води се постоянно).

По този етап се съставя отделен подробен план.

Цената зависи от продължителността на работата, както и сложността на задачата. Част от плащането е свързано с постигане на желания резултат. Свържете се с нас!

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?