Двудневен семинар-практикум

Водещ семинара – Александър Димитров

Безвъзмездното финансиране е ключ към реализацията на Вашата инвестиционна идея! Преходът от идейното формулиране до идейното материализиране е изключително сложен и за да оцелеете в тази сложна ситуационна плетеница е необходимо да действате, при това не лутайки се напосоки между експерти и институции и осланяки се на щастливия случай, а целенасочено, с пределно ясен и конкретен план на работа и своевременно изпреварвайки нежелани събития от финансов, икономически и организационен характер!

Семинар-практикумът се състои от:

 • кратки презентации и обзор на теоретичното съдържание;
 • провеждане на дискусии;
 • брейнсторминги;
 • упражнения;
 • работа над проекти;

Цели на курса:

 • Да се обезпечите с най-актуална информация  относно възможностите за безвъзмездно финансиране от ЕС през Новия програмен период 2014-2020г.;
 • Да селектирате правилно подходящата за Вас програма, съгласно спецификациите и вида на Вашия бизнес;
 • Да знаете как точно да изготвите проектното си предложение, пред кого, кога и как да го представите, както и какви документи да приложите;
 • Точно да планирате действията си – да проектирате сегашни тенденции в бъдещето, като отчитате вероятните изменения под влияние на различни фактори;
 • Да се предпазите от изненади;

Резултат от участието в курса:

Участниците в семинар-практикума ще получат изключително широк обем практически знания в сферата на разработването на проекти по европейски програми за финансиране. Преподавателски методически материали. Сертификат за преминало обучение.

Аудитория:

 • Индивидуални предприемачи
 • Управители на фирми и дружества
 • Икономисти
 • Студенти по стопанско управление и икономика

Програмата включва:

Първи ден:

1. Механизъм на европейското финансиране за България. Структурни фондове и Кохезионен фонд. Програмен период 2014-2020 започва;

2. Генериране на бизнес идеи. Избор на финансов донор в съответствие с вида на бизнеса и спецификацията на бизнес идеята;

3. Моделиране на стойностни вериги;

4. Дефиниция за проект, видове проекти, жизнен цикъл на проекта;

5. Логическа структура на проекта. Основни структурни елементи и връзка между тях;

6. Анализ на проблемите и възможностите. Целеполагане и моделиране на решенията;

7. Целева група и бенефициенти;

8. Проектни индикатори;

9. Логическа рамка на проекта. План за изпълнение на проекта;

10. Формални изисквания при изготвяне и представяне на проекти за безвъзмездно финансиране от ЕС;

11. Съдържание на проектни апликация за безвъзмездно финансиране – извадки от конкретни проекти;

12. Разработване на бизнес планове и апликационни форми;

Практикум

1. Дискусия Програмен период 2014-2020 започва;

2. Генериране на бизнес идеи – брейнсторминг;

3. Моделиране на стойностни вериги – брейнсторминг;

4. Тест жизнен цикъл и елементи на проекта;

5. Упражнение дърво на проблемите и дърво на целите;

6. Упражнение изготвяне на проектен график;

7. Упражнение изготвяне на проектен график;

8. Упражнение разработване на бизнес планове и апликационни форми – работа върху конкретни проекти – организационно моделиране, пазарен анализ, продуктово стратегиране, технологично моделиране, маркетингово планиране и прогнозиране, производствена програма, финансов анализ, финансово планиране и прогнозиране, оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели – NPV, IRR, PI, PBP);

Втори ден:

1. Бюджетиране на проекта;

2. Проектно лобиране;

3. Критерии за оценка на проекти за безвъзмездно финансиране от ЕС – извадка от конкретни проекти;

Практикум.

1.Упражнение бюджетна постройка на проекта – работа върху конкретен проект;

2. Проектно лобиране – брейнсторминг;

3.Тест жизнен цикъл и елементи на проекта;

4. Упражнение дърво на проблемите и дърво на целите;

5. Упражнение изготвяне на проектен график;

Автор и водещ курса: Александър Димитров

Александър Димитров е консултант в областта на проектното финансиране по европейски и неевропейски  донорски схеми. Работи в областта на Програмата за развитие на селските райни, ОП Рибарство и аквакултури, ОП Конкурентоспособност, ОП Развитие на човешките ресурси, ОР Регионално развитие.

*Начало – 10:00ч.

*Закриване на семинара – 17.00 часа
*Кафе-паузите са около 15 мин., а обедната почивка 30 мин.

 

Допълнителна информация
Лектор  Александър Димитров
Цена (група) Поискай оферта
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Програма Адаптивна
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …