Интерактивен тренинг

 

Цел на тренинга

 • Овладяване на ефективни техники за подготовка за работа;
 • Формиране и развитие на способности за прогнозиране поведението на клиента;
 • Способности да се предвиждат последствията от взаимодействието с клиента;
 • Развиване на навици за определяне типа на събеседника и избор на оптимална тактика на взаимодействие;
 • Умения за интерпретиране позата, мимиката и жестовете на събеседника;
 • Умения за установяване и поддържане психологически контакт на съзнателно подсъзнателно ниво;
 • Разширяване на каналите на възприемане ( визуален, аудиален, кинестетически );
 • Овладяване на навици за водене на беседа, използване на въпроси, разкриване интересите на клиента, адаптиране на възраженията;

 

Аудитория:

Семинарът-практикум е изключително  полезен за продавач-консултанти предлагащи стоки и услуги, търговски представители и търговски пътници, мениджъри по продажбите, дистрибутори , както и за ръководители участващи пряко в обучението на търговския персонал и собственици на търговски обекти.

 

Програма на тренинга:

Уводна част

Кратка информация за целите и задачите на тренинга, а също така за средствата, с помощта на които те ще бъдат постигнати.

Установяване на груповите норми „тук и сега“, „конфиденциалност“, „физическа защита“, „ активност“, „искреност“, равнозначимост“, „ конструктивна обратна връзка“.

Избор на форми на обръщение: по време на дискусията групата избира една от формите на обръщение един към друг ; по име „ти“, или по фамилия „ вие“.

Изказване на очакванията от работата; Участниците изказват своите очаквания, опасения и съмнения по повод тренинга.

 

Подготовка за продажба

Лична подготовка; Разглеждат се методите за персонална готовност за работа в личен план. Работа за повишаване на мотивацията и увереноста в себе си. Отстраняване на негативният опит. Положителна психологическа настройка. Развиване на ентусиазма като важен фактор за успеха.

Професионална подготовка; Какво трябва да се знае? Правилата на ефективното планиране. Статистика. Подготовка на срещата. Три позиции на възприемане. Взаимоотношенията с организацията. Видове мотивации и особеностите при въздействието на психиката ( –от и –към ).

Психологическите нагласи и тяхното влияние при взаимодействието с клиента. Принципът 80/20Wiki

Как ние получаваме знания? Неосъзната некомпетентност – осъзната некомпетентност – осъзната компетентност – неосъзната компетентност.

 

Контакт с клиента

Видове общувания: Вербално – характеристика. Невербално. Пози, жестове, мимика. Паралингвистика. Проксемика. Визуално общуване. Разкриване особеностите на всеки компонент.

Определяне типа на човека: Визуал. Кинестетик. Аудиал. Особености на типа. Как да използваме в работата си информацията за типа на събеседника. Как да четем несъзнателното. Външните прояви на вътрешните процеси. Ключове за достъп. Външните признаци на лъжата.

Доверие ( рапорт ): Построяване на съзнателно доверие. Построяване на подсъзнателно доверие. Алгоритъм за построяване на раппорта. Подстройка. Видове и особености на подстройката.

Конгруентност: Неконгруентноста като важен признак при общуването.

Трябва да се внимава, може би има проблем. Как да разпознаем неконгруентноста? Способи да бъдем конгруентни.

Езика на тялото: Какво можед да се каже за положението на тялото? Пози изразяващи готовност към общуване. Положението на главата и какво означава това? Видове ръкуване и каква информация те ни носят. Телосложението. Какви изводи можем да си направим?

Ако клиентът не е сам: Клиентът е с консултант, дизайнер, приятел, роднина. Семейство с децата или без децата.

 

Събиране на информация за клиента

Фактори определящи поведението на човека: Рационални фактори. Емоционални фактори. Защо при разкриването на потребностите на клиента трябва да се взема впредвид именно емоционалният фактор? Кой стои пред вас? Какъв е основният му интерес?

Каква информация е необходима: Може ли вашата стока да удовлетвори основният интерес на клиента? Основният принцип: купува се не стоката, а ползата за клиента заложена в нея. Затова е важно да се разбере този интерес. Способи и техники за събиране на информация.

Въпроси: Тактика на задаване на въпроси. Какво можем да постигнем като задаваме въпроси? Видове въпроси и задачи които те изпълняват.

Активното слушане: Човек има две уши и една уста,което означава, че трябва да слуша два пъти повече, отколкото да говори. Видове слушане. Основни грешки. Най-ефективните способи за слушане.

Работа с трудни клиенти: Клиент, които не знае какво иска. „ Конфликтен “ клиент. Нерешителен клиент.

 

Презентация

Основните интереси: Как да видим света през очите на клиента? Търсене на основните аргументи. Съобразяване с емоционалният фактор. Клиентът не винаги осъзнава своята потребност от вашият продукт. Метафората. Търсене на допълнителни изгоди.

Правила за поднасяне на аргументите: Когато клиентът се отнася към нас положително.  Когато клиентът се отнася към нас отрицателно.

Правила при презентацията на продукта: Съобразяване с модалностите на възприятията. Принципът „ Вие – Ние “. Въвличането на клиента.

 

Работа с възраженията

Какво означава възражение? Видове възражения. Как да се подготвим

за работа с възраженията. Етапи на работата с възраженията. Нагласи способстващи ефективната адаптация на възраженията. Търсене на основното възражение.

Алгоритъм на работа с възраженията: Уточнение. Резюме. Потвърждаване. Адаптация. Съгласие. Преход.

 

Завършване на сделката

Сигнали показващи готовноста да се завърши сделката. Вербални и невербални сигнали. Думи дразнители. Правила за поведение на заключителният етап. Разкази. „Казваш и млъкваш “. Обобщение. Правила за излизане от контакта.

 

Ползи от тренинга:

За фирмата:

 • Значително увеличаване обема на продажбите
 • Увеличаване броя на доволните клиенти
 • Създаване на положителен имидж на фирмата
 • Повишаване конкурентноспособността на фирмата
 • Повишаване личната ефективност на персонала
 • Повишаване мотивацията на персонала и лоялноста към фирмата
 • Възможност за използване на семинара като модел за обучение на персонала

 

За участника:

 • Готовност към предизвикателствата на постоянно променящата се среда.
 • Познаване факторите влияещи на личната ефективност и осъзнатото им управление.
 • Разбиране на процесите способстващи  и на бариерите пречещи на личната ефективност.
 • Умения да поставят приоритети, и да управляват своето време, намирайки баланса между работата и личният живот.
 • Определяне на своята зона на отговорност в работата и в живота , готовност да поемат отговорност и да изискват отговорно отношение от другите.
 • Познаване на преимуществата и опастностите от различните стратегии на взаимодействиеи умения да управляват ситуацията.
 • Готовност към позитивни промени и самоусъвършенстване.

 

Методи:

 • Лекционна и аналитична част, ролеви и делови игри, моделиращи игри, индивидуални диагностични упражнения, дискусии, тестове и практически занимания.

 

Допълнителна информация
Лектор
Цена (група) Поискай оферта
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Програма Адаптивна
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/ и двудневен /16 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …