В днешно време един от основните начини за запазване и увеличаване  конкурентноспособността е качествения подбор на персонала. За да се направи правилна оценка на кандидата за работа, трябва да бъдат ясно дефинирани критериите и адекватните инструменти за оценка, които е нужно  да се използват компетентно.

За кого е предназначено обучението?

За HR специалисти, собственици и управители на фирми, и всички, които се занимават с наемане на персонал.

Целта на обучението е:

  • Да се  предоставят знания и умения на участниците за самостоятелно провеждане на ефективни интервюта, както и да се вземат по-добри  решения при подбора на персонал.
  • Да се повиши квалификацията на ръководителите и сътрудниците на HR отделите по въпросите за организация на системата за подбор и оценка на персонала.
  • Да се усвоят теоретични знания, да се отработят практически алгоритми, методи и техники при подбора на необходимия персонал.
  • Обучение на участниците в допълнителни умения при оценката на кандидатите, което ще позволи по-ефективно провеждане на интервюто, по-точно идентифициране на моделите на мотивацията и личностните характеристики на кандидатите.

Форма за провеждане на тренинга:

В процеса на курса участниците изпълняват упражнения, играят ролеви игри, решават казуси, моделират ситуации, инсценират интервю, работят по двойки и в минигрупи. Всеки раздел от тематичния план се изпълнява на практика.

Работна тетрадка

Всички участници получават подробна работна тетрадка с алгоритми, казуси, задачи и упражнения за активна работа на курса.

Програма

ТЕМА 1. Интервю по компетенции

Този вид интервю е един от най-обективните способи за оценка  на съответствието или несъответствието на кандидата към съответната длъжност.

Целта на интервюто на база  компетенции е да се предостави информация за оценка  тежестта на поведенческите характеристики (компетенции), необходими  за  ефективната работа на определена позиция. Интервюто на база компетенции се отнася към формите на структурираното интервю, тъй като то се основава на предварително проектиран скрипт на интервюто.

Техниката ,,STAR“ и методът ,,PARLA“ при подбор на персонала.

 

ТЕМА 2. CASE-интервю, или ситуационно интервю

Този вид интервю се основава на изграждането на определени ситуации и казуси, като анкетираният трябва да опише модела на своето поведение, или решение на дадената ситуация. Предлагат се ситуации, близки до работните, или с алтернативен вариант на поведение. Задачата на специалиста в този случай се свежда до построяване на ситуация, която ще позволи да се провери именно това, което го интересува в този момент.

Ролевата и делова игра – като способ за подбор на персонала.

Примери на възможни кейсове при интервюто.

 

ТЕМА 3. Проективно интервю

Проективното интервю е основано на построяване на въпросите по начин, който предлага на кандидата да оцени не себе си, а хората въобще или някого конкретно. В основата на този метод лежи предположението, че човек е склонен да проектира, т.е. да пренася своя личен жизнен опит и представи, върху интерпретацията/обяснението на  действията на другите хора, а също и измислени ситуации, персонажи и т.н.

Примери на проективни  въпроси  и факторите, които те позволява да се  оценят.

ТЕМА 4. Стресово интервю

Стресовото интервю се провежда в напрегната психологическа обстановка. Може да се използват различни методи.

Методи на стресовото интервю.

 

ТЕМА 5. Brainteaser-интервю

Brainteaser Interview (дословно – „интервю, гъделичкащо мозъка“) е метод, който много обичат представителите на западните компании. Същността се състои в това, че кандидатът трябва да даде смислен отговор на сложен въпрос, или да реши логическа задача. Целта на този нестандартен метод е да се провери аналитичното мислене и творческите способности на кандидата. Съответно, целевата аудитория за използване на Brainteaser-интервю са служители на професии с умствен труд, научни работници и креативни хора, включително и програмисти, мениджъри по реклама, одитори, консултанти.

За най-голямата популярност на Brainteaser – интервюто е допринесла компанията Microsoft, чиито ръководители са не само привърженици на този метод, но и автори на много от често използваните въпроси.

ТЕМА 6. Метапрограмно интервю

Метапрограмите  са вътрешни характеристики, начини на мислене на човек, на основата на които е изградена базата на неговото поведение. Познаването и възможността да се диагностицират метапрограмите на служителите дава възможност за постигане на взаимно разбиране възможно в най-кратък срок, да се създаде добре функциониращ екип, да се прогнозират особеностите на поведението на работника или служителя в съществуващия екип, неговата мотивацията. Всяка метапрограма има свои „маркери“ в речта и поведението.

 

Информация за курса
Лектор  Йордан Ангелов
Цена 160 лв.(без ддс).
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 12-16
Кога  18 Март (Събота) от 9.00 до 16.00 часа.
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, Всеки участник получава сертификат.

 

Вижте още …