Базов курс ,,HR мениджмънт“

Едномесечен дистанционен курс за мениджъри

Съвременните бизнес отношения се характеризират с значителна динамика на промените. Тези промени засягат най-напред отношенията със сътрудниците и кадрите на организацията. За съжаление голяма част от работодателите даже и не знаят за направлението ,,Управление на персонала“, друга част от ръководителите работят епизодически и само малка част владее методиките от областта ,,Управление на персонала“, в частност мотивацията на трудовата дейност.

Курсът ,, Мотивацията на персонала“ е насочен към тази категория хора, които се стремят да създадът ефективен,  стабилен бизнес. Стабилният бизнес изисква умения грамотно да се работи с един от най-важните ресурси на компанията – човекът.

Умението да се определят потребностите, желанията на сътрудниците позволява на ръководителя да създаде сплотен колектив, ориентиран към постигане желите и задачите на компания.

Програма на курса:

Мотивация и мотиви

 • Исторически поглед в  изучаване мотивацията на човека
 • Потребностите на човека
 • Класификация на потребностите
 • Мотивацията  като процес
 • Мотивът и неговата същност

Теории за мотивацията на персонала

 • Теория  на  йерархията на потребностите на  А.Г. Маслоу
 • Теорията Х, Y и Z
 • Теорията на  очакванията на В. Врум

Други  концепции за  мотивацията

 • Обща  представа за  мотивацията
 • Методика на мотивите в отношението към  труда
 • Методика за  формиране на  нормативни мотиви на труда
 • Методика за мотивация на основата на базовите потребности

Работната  заплата

 • Работната  заплата: същност
 • Функции, принципи и фактори на  работната  заплата
 • Работната заплата и държавата
 • Класификация на  системите и формите на работната заплата

Материалните  методи за  мотивация на персонала в компанията

 • Формиране на  променливата част от работната  заплата на основата на  системата за управление на  ефективността
 • Система за депремиране в компанията
 • Дългосрочни премиални  бонуси

Темпераментът на  сътрудника като инструмент за  мотивация на персонала

 • Темпераментът на сътрудника и мотиваторите
 • Холерик
 • Флегматик
 • Меланхолик
 • Сангвиник

Интелектът на  сътрудника като инструмент за  мотивация на персонала

 • Аналитик
 • Прагматик
 • Реалист
 • Критик
 • Идеалист

Нематериални  методи за  мотивации

 • Мотивацията на  талантливите сътрудници
 • Основни способи за нематериална мотивация
 • Лична система на балансираните показатели

Методи за разкриване потребностите на  персонала

 • Възрастта на  сотрудника като фактор за мотивация на персонала
 • Половата  принадлежност  като  мотиватор на персонала
 • Образованието  като мотивационен фактор
 • Интервюто като метод  за разкриване потребностите на сотрудниците
 • Методът на  анкетите при разкриване мотивацията на персонала
 • Тестовете като метод за разкриване мотивацията на персонала

Построяване на  нематериалната система за мотивация на персонала в компанията

 • Корпоративните  кодекси – примери
 • Текучеството на  персонала и системата за мотивация
 • Лояльността на персонала към  организацията
 • Диагностика на мотивацията в компанията
 • Определяне на мотивационните мероприятия
 • Функциониране на системата за мотивация в компанията

Поръчайте обучение ТУК !

При нас можете да заплатите чрез:

——————————————————————————————————————————

Интересни статии по темата:

Правила за провеждане на организационните промени .

Мотивация и локус на контрол. Негативна мотивация .

—————————————————————————————————————————–

Актуални тренинги и обучения по темата:

Методика за търсене, набиране и адаптация на търговския персонал .

Адаптацията на персонала