лоялността на персонала

Специализиран интерактивен мини-тренинг

 

Какво е това лоялност на персонала, по какъв начин може да се определи и да се формира? На този тренинг вие ще получите практически методи за диагностика, формиране, развитие и подържане на лоялноста на персонала във вашата организация.

Аудитория:Собственици и управители на фирми и организации, специалисти в отделите за работа с персонала, ръководителите на подразделения.

Програма на тренинга:

1. Диагностика на лоялността при подбора на персонала.

 • Какво и как влияе на лоялноста?
 • Фактори за благонадеждност и оценка на персонала.
 • Методика за определяне лоялноста на кандидата при професионалния подбор на персонала.
 • Влиянието на мотивите и ценностите на лоялноста към организацията.
 • Наличие на качества и индивидуални характеристики влияещи на лоялността.
 • Критериите на ,, идеалният’’ персонал.

 

2. Диагностика лоялността на сътрудниците на компанията.

 • Трикомпонентният модел на лоялноста и преданоста към компанията по Майер и Ален.
 • Класификация на типовете лоялност по К. Харски.
 • Работа с анкетата ,,Удовлетвореноста на сътрудника’’.
 • Работа с теста ,,Определяне лоялноста на сътрудника”.
 • Диагностика и методи за формиране на социално – психологически климат.

3. Индивидуална работа със сътрудника за формиране на лоялност

 • Теорията на емоционалната привързаност на М. Ейнсворт в работата на организацията.
 • Модели и условия за формиране на различните типове привързаности и емоционални връзки в организацията.
 • ,,Индеферентен” и ,,надеждно привързан” сътрудник.
 • Типове конфликтни ситуации в организацията и методите за тяхното разрешаване.
 • Методи за работа с ,,нелоялния” персонал: мошеничество, саботаж, кражби и афери в организацията.
 • Характеристика и корекция поведението на ,, властолюбивия”, ,,отмъстителен”, ,,обиден”, ,,недоволен”, ,,човек с тежък характер”, ,,тихия саботажник’’ и др.
 • Разбор и практическо решаване на примери на работа с ,,нелоялният контингент”
 • Индивидуалното консултиране на сътрудниците като способ за формиране на лоялноста. Техники и методи на работа.

4. Технология за развитие и подържане лоялноста на персонала в организацията

 • Разбиране на задачите на компанията и подразделенията от сътрудниците.
 • Влиянието на организационната култура върху формиранелоялноста на персонала.
 • Използването на нематериалните методи за стимулиране и подържане на лоялноста.
 • Интеграцията между интересите на компанията и интересите на сътрудника: как това да стане на практика?
 • Разработка и съставяне на план за изучаване и повишаване лоялноста на персонала.
 • Малките секрети на високата  лоялност.

Метод за водене на тренинга:

В програмата са включени различни проблемни ситуации за решаване в малки групи, ролеви и делови игри.

Тренингът се провежда под формата на интерактивно общуване ,диалог и отговори на въпроси.

Използват се следните методи за водене на тренинга:

Ролеви игри, работа в групи, дискусии,изпълняване на устни и писмени задачи.

Създаване на психологически портрет на сътрудника чрез метода “LABProfile

Съвременният практически метод “LAB-Profile” (лингвистичнo-поведенчески профил) позвoлява бързо и ефективно да определите интересуващите ви личностни характеристики на човека, без да изпoлзвате специални тестове в процеса на свободното общуване. “LAB-Profile” е система на вътрешни характеристики (метапрограми) на човека на базата, на които е пострoено неговoто мислене и поведение. Външно тези характеристики се изразяват с речеви похвати и типови варианти на индивидуално поведение. Пoзнаването на “LAB-Profile” ще ви позволи да прогнозирате поведението на хората в определен контекст. В бизнес-комуникацията методът се използва при подбoра и оценката на персонала, в продажбите и преговорите, презентациите и рекламата. Използването на тази методика не изисква специално психологическо образование и се препоръчва на тези ръководители, които провеждат интервюта за наемане на работа в условията на голямо текучество или по-голям брой кандидати. В тези случаи е необходимо квалифицираното решение за наемането да се вземе за много кратко време.

Езиково-поведенческият профил “LAB-Profile” е анализ на хората и групата, които позволява да се забелязва и реагира на това какви са източниците им за мотивация , методите да обработка на информацията и вземане на решения. Методът представлява блок от въпроси, които можете да използвате във вашия повседневен диалог, или като формално питане на групата хора. Вие трябва да отделяте повече внимание на това как хората говорят, отговаряйки на вашите въпроси, отколкото на това какво ви отговарят. Дори ако човек не отговаря на въпроса по същество, той разкрива своя характер в самия маниер на разговор:

“LAB-Profile” предсказва поведението на човека на базата на използването от него на определени типове езикови модели, които отразяват силата му, мисленето и разкриват неговата мотивация и отношение. С помощта на тази информация вие ще можете да прогнозирате ефективността на работата, разумно да възлагате задачи и да влияете на поведението на хората. “LAB-Profile” е система на събиране на данни за един или друг човек, съставяща комплект от ясни и точни механизми, помагащи да се задействат таланта и способностите на този човек. Когато се запознаете с въпросите и типовете отговори, които дават хората, вие ще откриете, че можете да различите и обясните моделите използвани от хората, без да има необходимост да задавате тези въпроси. Вие ще можете от самото начало да използвате такъв език за действие, който е най-подходящ в дадената ситуация. В процеса на разговора хората се придържат към свойствения им модел на изразяване и поведение. Това важи както за вербалния език, така и за езика на тялото. Те незабавно отреагират, ако започнете да говорите на техния език.

Можете да използвате този метод за:

 • Установяване на рапорт (дълбоко взаимно разбиране) и ефективно общуване с всеки човек.
 • Провеждане на безболезнени организационни промени.
 • Съкращаване цикъла на продажбите и гарантирано удовлетворяване желанията на клиента.
 • Създаване на ефективен маркетинг и рекламна кампания.
 • Наемане на сътрудници, нацелени на ефективна работа.
 • Значително подобряване на резултатите при провеждане на преговори.
 • Попълване на своите знания и повишаване на самооценката.

Създайте успешни екипи, като управлявате силните страни на хората, вместо да страдате от техните слабости.

 

Цела на семинара: Да научи участниците по-тънко да разбират психологическите особености на хората, бързо и структурирано да разкриват силните и слаби страни, способностите за една или друга дейност, а също така да определят факторите, влияещи на мотивацията и вземането на решения. Да покаже на участниците възможностите за използване на тези навици за повишаване на ефективността на бизнес процесите и деловата комуникация.

В резултат на семинара участниците ще могат:

 • По-качествено да подбират персонал, бързо да разпознават ключевите характеристики на кандидата по речта и поведението му, наблюдавайки за неговата реакция на определени въпроси.
 • Да съставят ясна и точна картина на собствените си психологически особености, и да осъзнаят степента на тяхното влияние върху личния успех в определени видове дейности.
 • Да повишат навиците си за мотивация на персонала. Да разберат кои фактори стимулират или понижават активността. Да разкрият спецификата на собствената мотивация.
 • Грамотно да делегират пълномощия. Знаейки особеностите на мисленето на човека, да поставя пред него такива задачи, с които той ще се справи по-успешно от друг. Това ще позволи ефективно да се разпределят задълженията, и по най-добрия начин да се използва творческият и делови потенциал на всеки сътрудник.
 • Формулирайки задачата на подчинения, да съкрати загубата на време и да избегне недоразуменията заради общуването на “различни езици”.
 • Да усвои допълнителни инструменти за описване компетенциите на специалиста, и за оценка на персонала.
 • Да увеличи продуктивността и съгласуваността в работата на екипа, отстранявайки излишното емоционално напрежение свързано с неефективното взаимодействие.
 • Да умее да разкрива по време на беседата, психологическите собености на събеседника и да ги използва в деловото общуване, продажбата и преговорите. Да общува с бизнес партньорите на “техния език” на мислене, удобен за възприемане и взимане на решения, което е много важно за взаимно разбиране и построяване на лични взаимоотношения.

Обогатявайки своя арсенал с нови методи, да повиши  квалификацията си в областта управление на персонала, продажбите и комуникативната компетентност.

По време на изпълняване на специални игрови задачи, участниците ще узнаят много нови неща за себе си, за своите колеги, ще могат да погледнат под друг ъгъл на  деловата комуникация с бизнес партньорите и колектива сътрудници.

Семинарът е предназначен за специалистите по човешки ресурси, ръководители от различни нива. Може да бъде полезен и на всички, които се занимават професионално с продажби, преговори или провеждат събеседване при приемане на работа.

Методика и форма на обучение:

–          Концентриран теоретически материал във вид на интерактивни минилекции.

–          Практически занимания, изпълняване на индивидуални и групови задължения.

–          Групови обсъждания, игри, насочени към развитие в участниците на необходимите навици, осъзнаване на собствения си опит и качествено усвояване на новите знания.

–          Добре структурирани печатни материали.

Програма:

 1. Моделът “LAB-Profile”, като универсална технология за описване на качествата на човека. Базови основи и същност на различните психологически типове.
 2. Метапрограми – дълбочинни подсъзнателни филтри на възприятие и тяхното влияние върху успеха на професионалната дейност.
 3. Устойчиви подсъзнателни предпочитания, като основни психологически характеристики на личността и способите за тяхното определяне:

–          Направления и източници на мотивация. На кого и кога “тояга”, и кога “морков”.

–          Ниво на активност и способи за реакция на стимули.

–          Фактори и стратегия за взимане на решения (референция).

–          Способи за квалификация на събитията.

–          Размер на обобщение на информацията.

–          Фокус на сравненията.

–          Водеща репрезентативна система.

–          Ориентация и способи за ориентиране на времето.

–          Отношение към промените.

–          Структура на вътрешните правила.

–          Внимание в комуникацията.

–          Предпочитания в работните отношения и стил на работа в колектива.

4. Обзор на областите и способите за практическо приложение на метапрограмите.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНE!

————————————————————————————————————————————————

<<<<< КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА  в Тренинг Център АйДжей >>>>>

————————————————————————————————————————————————