Подбор на персонала

HR  SPECIALIST

,,Съвременни технологии  за провеждане на интервю при подбор на персонала‘‘

Не всеки ръководител на фирма може да се похвали, че неговите служители удовлетворяват всичките изисквания, необходими за изпълнението на поставените задачи. За да се събере екип, който може да развива компанията, трябва да се обръща сериозно внимание на подбора на новите служители. Курсът ,,Съвременни технологии  за провеждане на интервю при подбор на персонала‘‘ ще ви помогне да определите важните моменти в интервюто и да прецените кой кандидат, най-пълно съответства на изискванията на длъжността.

Какво включва курса?

Подробна технология за провеждане на 6 вида интервюта:

 1. Интервю по компетенции
 2. CASE-интервю, или ситуационно интервю
 3. Проективно интервю
 4. Стресово интервю
 5. Brainteaser-интервю
 6. Метапрограмно интервю

Какво ще получите като резултат?

 • Ще съкратите времето за подбор на персонала.
 • Ще намалите разходите
 • Ще пвишите качеството на подбраните служители
 • Ще усвоите техники за провеждане на 6 вида интервюта
 • Ще се научите да оценявате личните и професионални компетенции на кандидатите

За кого е предназначен този курс?

Този курс е специално разработен за тези длъжности, които трябва да решават актуални задачи в подбора на нови служители:

 • Ръководители и служители в отдели, които провеждат интервюта с кандидатите и решават кого да наемат.
 • Ръководители и служители в специализирани агенции за подбор на персонала, които искат да повишат своята ефективност.
 • Собственици и управители на фирми, които искат да усвоят нетривиални техники за подбор и оценка на потенциалните служители.

Програма на курса ,,Съвременни технологии  за провеждане на интервю при подбор на персонала‘‘

ТЕМА 1. Интервю по компетенции

Този вид интервю е един от най-обективните способи за оценка  на съответствието или несъответствието на кандидата към съответната длъжност.

Целта на интервюто на база  компетенции е да се предостави информация за оценка  тежестта на поведенческите характеристики (компетенции), необходими  за  ефективната работа на определена позиция. Интервюто на база компетенции се отнася към формите на структурираното интервю, тъй като се основава на предварително проектиран скрипт на интервюто.

 1. Въведение
 2. Поведенческо интервю по модела STAR  и PARLA
 • Въпроси за ситуацията (S)
 • Въпроси за задачата (T)
 • Въпроси за действията (A)
 • Въпроси за резултата (R)
 1. Анализ на резултатите от интервюто
 2. Кратък алгоритъм за интервю по модела STAR
 3. Практикум: Примерни въпроси за оценка на различните компетенции
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Аналитическо мислене и планиране‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Ориентация на резултат‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Лоялност към организацията‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Стресоустойчивост‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Лична активност и креативност‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Комуникативност‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Управление на конфликта‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Умение за работа в екип‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Лидерство‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Управление на изпълнението‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Вземане на решение и умение да носи отговорност‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Наставничество‘‘
 • Въпроси за оценка на компетенцията ,,Обучаемост и саморазвитие‘‘
 1. Оформяне на резултатите по оценка на компетенциите
 2. Потенциални недостатъци на компетенциите в случай на завишени изисквания

ТЕМА 2. CASE-интервю, или ситуационно интервю

Този вид интервю се основава на изграждането на определени ситуации и казуси, като анкетираният трябва да опише модела на своето поведение, или решение на дадената ситуация. Предлагат се ситуации, близки до работните, или с алтернативен вариант на поведение. Задачата на специалиста в този случай се свежда до построяване на ситуация, която ще позволи да се провери именно това, което го интересува в този момент.

 1. Определение 
 2. Как да се реши Case на интервю? 
 3. В какви случаи се използва Case- интервю?
 4. Какви компетенции може да се оценят с помощта на Case- интервю?
 5. Плюсове и минуси на Case- интервю
 6. Принципи за построяване на Case.
 7. Моделиране на Cases
 8. Примерни отговори на Cases (моделирана ситуация)
 • Case проверява ценности и мотиви.
 • Case проверява моделите на поведение и индивидуално – личностните качества.
 1. Практически примери

ТЕМА 3. Проективно интервю

Проективното интервю е основано на построяване на въпросите по начин, който предлага на кандидата да оцени не себе си, а хората въобще или някого конкретно. В основата на този метод лежи предположението, че човек е склонен да проектира, т.е. да пренася своя личен жизнен опит и представи, върху интерпретацията/обяснението на  действията на другите хора, а също и измислени ситуации, персонажи и т.н.

 1. Алгоритъм за разработка на интервюто
 2. Същност и цели на проективното интервю
 3. Проективни въпроси
 4. Примери на проективни въпроси:
 5. Основни изисквания към проективните въпроси:
 6. Какво може да се оцени с помощта на проективните въпроси?
 7. Как правилно да се формулират въпросите за проективното интервю
 8. Как правилно да се задават проективните въпросы на интервюто?
 9. Конструктор на проективни  въпроси
 • Примери на проективни въпроси.
 • Алгоритъм за създаване на проективни въпроси по схемата “Защо едни хора…, а други – не?”
 • Проективните тестове като допълнение към основните въпроси
 • Как правилно да интерпретираме резултатите от интервюто
 1. Как да съставим въпросник?

 

ТЕМА 4. Стресово интервю

Стресовото интервю се провежда в напрегната психологическа обстановка. Може да се използват различни методи.

 1. Методи на стресовото интервю.
 2. Преди интервюто
 • Въпроси на които трябва да си отговорите преди интервюто
 • Категории кандидати с които има смисъл да се провежда стресово интервю
 • Категории кандидати с които в никакъв случай не трябва да се провежда стресово интервю
 • Кога да провеждаме стресово интервю?
 • Как да провеждаме стресово интервю?
 1. Типове стресови интервюта
 • Неприятни или агресивни въпроси
 • Агресивно отношение или поведение
 • Неочаквано поведение
 • Главоблъсканици или интервю, което не води никъде
 • Ситуационно интервю
 • Кейсово стрес-интервю
 • Агресивно стрес-интервю
 • Стрес-интервю на база ролеви техники
 • Наблюдение и експрес диагностика
 1. Въпроси
 • Стандартни и нестандартни въпроси
 • Типични въпроси за стрес-интервю:
 • Лични въпроси,
 • Неудобни въпроси
 • Провокативни («особено хитри») въпроси.
 • Уточняващи въпроси.
 • Неконкретни въпроси.
 • Изопачаващи въпроси.
 • Въпроси-повторения.
 • Кръстосан разпит
 1. Други методи за провеждане на стрес интервю
 2. Ситуации
 • Очакване.
 • Игнориране.
 • Подчертано неуважение
 • Невъзмутимост.
 • Дружелюбие.
 • Монолог
 • Грубост.
 • ,,Приятел‘‘ и ,,враг‘‘
 • Физически дискомфорт
 • На какво сте готови заради работата?
 • Чаша вода в лицето.

 

ТЕМА 5. Brainteaser-интервю

Brainteaser Interview (дословно – „интервю, гъделичкащо мозъка“) е метод, който много обичат представителите на западните компании. Същността се състои в това, че кандидатът трябва да даде смислен отговор на сложен въпрос, или да реши логическа задача. Целта на този нестандартен метод е да се провери аналитичното мислене и творческите способности на кандидата. Съответно, целевата аудитория за използване на Brainteaser-интервю са служители на професии с умствен труд, научни работници и креативни хора, включително и програмисти, мениджъри по реклама, одитори, консултанти.

 1. Логически задачи с точно определени отговори.
 2. Задачи, които нямат ясно зададен отговор, при решаването на които е необходимо да се размишлява логично и креативно.
 3. Упражнения за креативността на човека и оригиналността на неговото мислене.
 4. Сложни задачи, специално разработени за бизнес.
 5. Задачи които трябва да се решат за определено време

ТЕМА 6. Метапрограмно интервю

Метапрограмите  са вътрешни характеристики, начини на мислене на човек, на основата на които е изградена базата на неговото поведение. Познаването и възможността да се диагностицират метапрограмите на служителите дава възможност за постигане на взаимно разбиране възможно в най-кратък срок, да се създаде добре функциониращ екип, да се прогнозират особеностите на поведението на работника или служителя в съществуващия екип, неговата мотивацията. Всяка метапрограма има свои „маркери“ в речта и поведението.

Въведение.

Част I. Описание метапрограмите

 • Вътрешна референция – Външна референция
 • Стремеж – Избягване
 • Активен – Изчакващ
 • Общ – Частен
 • Сходство – Сходство с различие – Различие
 • Минало – Настояще – Бъдеще

Част II. Анализ на метапрограмния портрет

 • Съставяне на метапрограмни портрети за различните длъжности.
 • Управител на фирмата (ръководител).
 • Секретар
 • Маркетолог
 • Пример за използване на  метапрограмния портрет при вземане на решения за наемане на работа.

Част III. Технология за съставяне на метапрограмен портрет.

 • Лингвистичен анализ на речта
 • Модели на изказвания
Допълнителна информация
Цена /без ДДС/  640 лева
Приблизителен обем, страници 90 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 310001

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont