Методи за определяне и измерване силните страни на личността

 

Методи за определяне и измерване силните страни на личността

 

Повечето хора неохотно говорят за своите силни страни, а много дори не знаят, какви са те.

Но важни ли са силните страни?

Често се предполага, че хората, които постигат повече си поставят високи цели, в същото време, по-малко успешните си поставят скромни цели. Изследванията показват, че успешните хора знаят своите възможности и си поставят цели малко над тяхното ниво, докато по-малко успешните хора не знаят своите възможности и си поставят нереално високи цели. Всъщност, най-успешните хора строят личния си живот и кариера на базата на своите таланти и силни страни. Те намират роли, които им подхождат най-много, и измислят методи за прилагане на талантите си в живота. Що се касае до слабите страни, те по-скоро ги държат под контрол, отколкото да ги развиват.

Резултатите на междукултурното съпоставяне  на ценностите на силните страни на личностите свидетелстват за това, че знанието на своите силни качества и тяхото развитие:

 • Изработват цялостно виждане на живота и неговите перспективи;
 • Поражда оптимизъм; дава чувство за направление;
 • Помага за развиване на увереност в себе си;
 • Създава усещане за жизненост;
 • Носи чуството за реализация;
 • Помага да постигнеш своите цели.

Съществуват два основни подхода за разбиране и измерване  силните страни на личността:

 1. Класификация на достойнствата и добродетелите (VIA Classification of Strengths and Virtues), разработена от  Values in Action Institute.
 1. Галъпов определящ фактор на силните страни (Gallup Strengths Finder).

 

 1. Класификация на достойнствата и добродетелите

Тази класификация, създадена през 2001 год. от Кристофър Питърсън и Мартин  Селигман, двама  лидери на движението на позитивната психология, основана на следните допуски:

 • Силните страни на човека не са вторични по отношение на неговите слаби страни, илюзорни или епифеноменални (производни от нещо друго).
 • Ние можем да опишем силните страни на човека от научна гледна точка.
 • Силните страни – са това, което различава хората един от друг.
 • Силните страни на човека приличат на характера, но на тях могат да влияят фактори, отнасящи се към околната среда.

Отначало Питърсън и Селигман са се опитвали да установят силните страни с най—различни методи, а именно: по пътя на мозъчна атака с участието на водещи учени, в дискусии с участници в психологическа конференция, философия и друга литература, описваща добрия характер.

След това, сблъсквайки се със стотици кандидатури за званието силни страни на личността, те приложили редица критерии при избора на нашите основни достойнства.

 1. Достойнството на човек способства появата в него самия и в тези, които го обкръжават усещания, че той живее правилен живот.
 2. Той има морални ценности сам за себе си, независимо от това, дали наличието на достойнството води до положителни резултати.
 3. Проявявайки достойнствата си, ние не принизяваме другите; по-скоро такива прояви могат да им бъдат полезни, предизвиквайки възхищение, а не завист.
 4. В силните страни не може да има антипод, който също да се смята добър в нещо.
 5. Това, в което човек е силен трябва да се проявява в неговото поведение, мисли, чувства и действия, трябва да се разпостранява в различни ситуации и моменти на времето.

Този процес е  завършил с определянето на 24-те силни страни на характера, т.е. механизми, позволяващи ни да постигнем добродетели (които се смятат за универсални качества  и на които са придавали особено значение философи и религиозни мислители). И така, силните страни могат да се обединят в шест такива добродетели:

 • Мъдрост – тази добродетел обединява силните страни, свързани с получаването и използването на знания;
 • Мъжество – група човешки достойнства, касаещи проявата на воля за постигане на цели в условията на външно или вътрешно съпротивление;
 • Любов, хуманност – междуличностни силни страни;
 • Справедливост – граждански силни страни;
 • Умереност – тези силни страни ни защитават от невъздържаност;
 • Трансцендентност – тези силни страни ни съединяват с Вселената.

 

VIA различава силните страни на човека и талантите. Въпреки, че това различие не е много ясно, талантите се смятат в голяма степен за вродени и по-малко произволни. VIA също твърди, че силните страни  се ценят в морала на различни култури, а талантите  са извън морала.  Освен това, талантите не се поддават така добре на развитие, както силните страни (малковероятно е, Вие да подобрите Вашата скорост на движение така съществено, както безстрашието, оптимизма и др.). Човек може да разпилее своя талант или да го затрие, но ще бъде много странно да чуеш, че някой нищо не прави със своята благодарност.

Таблица 1. Сумира достойнства и добродетели в съответствие с VIA. Разпределението на достойнствата по категории изглежда достатъчно произволно.“Умението да прощаваш“, което сега се намира в „умереност“ е възможно да е по-уместно в „справедливост“. Благодарността, чувството за хумор и разбирането за красота,  като че ли са слабо свързани с трансцендентност. Действително не e възможно, съотношението на силните страни и добродетелите да е било закрепено веднъж завинаги. Например, „енергията“ между 2001 (когато класификацията е била разработен) и 2004 год. е била пренесена от  трансцендентност в мъжество.

 

Таблица 1. Силните страни и добродетели съгласно  VIA

 

 

Мъдрост и знание

Любопитството и интересът към света (интереса към различни неща).

Любов към ученето (увеличаване на знанията заради самите нас).

Ширина на виждане, мъдрост (да виждаме общата картина се смята за мъдрост).

Твочество, изобретателност, оригиналност (умение да намираш нови методи, за да направиш нещо, здрав смисъл).

Непревзетост, критическо мислене (да мислиш рационално, да умееш да взимаш правилни решения).

 

Мъжество
 

Кураж, смелост (да оказваш съпротивление, да преодоляваш страха).

Настойчивост, упоритост, усърдие (да завършваш започнатото, без да се отвличаш).

Ценност, автентичност, честност (да държиш на обещанията, да бъдеш искрен и открит).

Ентусиазъм, жизненост (да живееш пълен живот, да притежаваш енергия).

 

 

Любов и хуманност
Способността да обичаш и да бъдеш любим (да цениш и да имаш близки интимни  отношения).

Доброта, щедрост (да помагаш на другите, да прояваш съчувствие, грижа).

Социален интелект, личностен интелект, емоционален интелект (да разбираш какво чувстват хората, да осъзнаваш собствените си чувства, да се чувстваш комфортно с другите).

 

Справедливост
Гражданска позиция, команден дух, лоялност (добре да работиш в група).

Лидерски качества (да организираш и мотивираш другите хора).

Честност, безпристрастност (да се отнасяш с хората еднакво, да не ги дискриминираш според собствените си предубеждения).
Умереност
Самоконтрол, саморегулиране ( контрол над емоциите, дисциплина).

Благоразумие, предпазливост (да избягваш опасностите, да правиш внимателен подбор).

 

Смирение, скромност (осъзнаване на своето място във вселената).

Прошка, милосърдие (да прощаваш и забравяш отношението и поведението).

Трансцендентност
Умението да цениш красотата и съвършенството (да ги създаваш и/или вдъхновяваш, да се възвишаваш в тяхно присъствие).

Духовност, чувство за смисъл, вяра, призвание в живота, да развиваш съгласувани представи във висш смисъл.

Надежда, оптимизъм, целеустременост в бъдещето (да смяташ чашата наполовина пълна, да строиш планове за бъдещето).

Благодарност (да благодариш на хората, да смяташ, че си на късмет).

 

Хумор, веселба (да предизвикваш смях и усмивки, да работиш весело).

 

Една от основните цели на позитивната психология можем да смятаме помощта към хората в определяне на своите лични достойнства. Личните достойнства са тези, които са свързани с Вашето „аз“ и Вие чувствате радост, когато ги откриете и използвате. Човек достига много бързо високо ниво в това, което засяга неговите лични достойнства, няма търпение да ги приложи, и изпитва въодушевление и вътрешна мотивация, когато ги използва. Когато личните достойнства са открити, те могат да бъдат използвани в работата,  взаимоотношенията, играта и образованието.

 

 1. Галъпов определител на силните страни

Ако 24 силни страни  Ви се струват малко, запознайте се с 34-те, които били  идентифицирани от учените от  Галъп Corporation – Доналд Клифтън и Едуард Андерсън. Те се опитвали да разберат какво помага на хората да преуспеят в това, което правят. В резултат обявили   съществуването на 34 най-разпостранени таланти, проявяващи се в работна обстановка. Тяхната концепция на силните страни се различава от предложената от VIA.

Съгласно „ Определителя на силните страни“, в основата на силните страни лежи талантът.

Талант, това е естествено възникващ модел на мисли, чувства или поведение, които могат да се приложат в различни области. Това е способност да се прави нещо. Талантите могат да бъдат обединени в теми (групи).

Силната страна на човека, това е способност да показваш постоянно високи резултати в дадена област и дейност. Ако талантите са подобни на „необработени диаманти“, то силните страни могат да се сравнят с вече шлифовани и фасетирани диаманти. По такъв начин, силните страни възникват, когато ние вече сме шлифовали нашите таланти с помощта на знания и умения. Пълното развитие и адекватното прилагане на силните страни води до постижения и превъзходство. В основата на развитие и прилагане на нашите силни страни лежат определени принципи:

 • Да разбираме собствените си таланти;
 • Да ценим своите таланти и да поемаме лична отговорност за тях;
 • Да разбираме своите подбуди, да знаем защо правим нещо (проясняване на жизнените цели или задачи);
 • Да установяваме грижовни, облекчаващи живота отношения;
 • Да не се уповаваме на минали успехи;
 • Да упражняваме своите таланти и прилагаме силните страни;
 • Да разясним на другите, какво е това талант и силни страни (което ще помогне на самите нас да ги разберем много по-добре).

Осъзнавайки своите таланти и силни страни, е важно да разберем, коя работа ще им съответства най-добре. Дори към едно и също занятие (например учение) може да се подходи по различен начин, взависимост от Вашите силни страни. Ако Вашата силна страна е хармонията, то може би ще бъде най-добре да започнете с нещо, с което сте съгласни, а после да се движите напред. Ако  имате аналитичен запас в ума,  можете да започнете с това, за да разкриете нюанси в аргументите, да се усъмните в мненията, да се откажете сляпо да приемате написаното, след което се движете към формулиране на нови премерени  изводи.

 

Силните страни според Gallup

 1. Адаптивност (промяна в себе си в зависимост от изискванията на обкръжаващата среда, приспособяване, гъвкавост).
 2. Активация (енергия, за да започнеш нещо и да го свършиш).
 3. Аналитично мислене ( разбиране на причините и следствията , критично мислене).
 4. Вяра (наличие на дълбоко вкоренени ценности, идеи, търсене на смисъла на живот).
 5. Участие (помагане на другите да се превърнат в стабилни и успешни).
 6. Въображение (креативност, оригиналност, нови идеи и концепции).
 7. Хармония (способността да се намери обща основа, като се избягват конфликти).
 8. Дисциплина (организация, способността да се впишеш във времето, реда и структурата).
 9. Постижения (преследване на цели, производителност, удовлетвореност от постигнатото).
 • Значимост (голям стремеж към признание, напрегната работа).
 • Индивидуализация (възприемане на другите хора като личности и признаване на тяхните таланти, внимание към различията).
 • Интелект (способността да се мисли в много направления, интелектуални дискусии, решения).
 • Информация (активното придобиване на знания, любопитство).
 • Корекция (признаването на проблемите и способността да ги решим).
 • Комуникация (обяснение, изясняване, способността да се говори добре.)
 • Конкуренция (упорита работа, за да се постигне добър резултат, успех, желание за победа, в сравнение с другите).
 • Контекст (да видите историческите паралели, обективно да се оцени това, което се случва).
 • Максимализъм (увеличаване на личните и груповите нива на умение).
 • Образование (получаване на удоволствие от процеса на обучение, фокусиране върху подобряване).
 • Ориентация върху бъдещето (нацеленост на бъдещето, способността да се виждат възможности, насърчаване на другите към действие).
 • Отговорност (да бъдеш този, на когото могат да разчитат, много отговорности и задължения).
 • Отношения (създаване на близки взаимоотношения с хората).
 • Позитивност (ентусиазъм, оптимизъм, вълнение, стимулиране на другите).
 • Последователност (равно отношение, справедливост, загриженост по въпроси касаещи добро и зло).
 • Развитие (виждате потенциал в другите и да им се помага да го развиват).
 • Разсъдителност (правилните решения, задълбоченост, разглеждане на всички възможности).
 • Лидерски умения (способност за справяне с конфликти и кризи, способността да се поема отговорност).
 • Себеотстояване (самочувствие, независимо мислене).
 • Свързаност (свързване на идеи или събития в едно смислено цяло).
 • Стратегия (виждане на плюсовете и минусите, разбиране на ситуацията като цяло, развитието на адекватен план за действие).
 • Фокусиране (определяне на приоритети, създаване на направления, ефективност).
 1. Умение да предразполагаш към себе си (бърз контакт с хората, създаване на групи/отношения).
 • Създаване на ред/подреденост/ (организация, координация, определяне на правилната комбинация от хора и средства).
 • Емпатия (разбиране на другите, създаване на поддържащи отношения).

 

Практика!

Пример за намиране и прилагане на силните  страни

Гледайки към горните списъци, помислете  какви са Вашите лични силни страни? Вие можете да разберете това, просто начислявайки си от 0 до 10 точки за всяка силна страна. Помнете, че  оценявате не това какви искате да бъдете, а това  какви сте сега. Изберете тези силни страни, по които имате повече точки и задайте за всяка от тях по три въпроса:

 1. Това вярно ли е? Това мое ли е ?
 2. Харесва ли ми да използвам това качество?
 3. Чуствам ли при това радост и енергия?

Когато отделите своите силни страни, помислете за това, как можете да ги приложите във важни за Вас области на живота. Пробвайте да направите същото и с Галъповата класификация и сравнете резултатите.

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи