Базов курс ,,Мениджърска компетентност“

Двумесечен дистанционен курс

Управление на комуникациите в организацията.

Дистанционният курс  ,,Комуникационен мениджмънт. Управление на комуникациите в организацията“ съдържа теория и практика за управление на социалните комуникации, както вътре в организацията, така и между организацията и нейната среда, с цел провеждането на благоприятни за организацията комуникационни процеси, формиране и поддържане на имиджа и на общественото мнение, постигане на съгласие, сътрудничество и признание.

Появата и развитието на комуникационният мениджмънт е предизвикано от растящата потребност за регулиране на взаимодействието между сътрудниците, намаляване на дистанцията между организацията и нейните целеви групи, повишаване на социалната и икономическа значимост на корпоративната идентичност и на организационната култура.

Класическият PR е ориентиран към информиране на вътрешната и външна среда на организацията, комуникационния мениджмънт е насочен на взаимодействие, на включването на тази среда в комуникационните процеси, на непосредственото управление на комуникациите.

 

Програма на курса:

Ролята на комуникационният  мениджмънт  в управлението

 1. Позиционно представяна на  комуникационният мениджмънт
 2. Хуманитарният  смисъл  на  комуникационният  мениджмънт
 3. Практическата  насоченост на  комуникационният  мениджмънт
 4. Целевата  насоченост на  комуникационният  мениджмънт

 

Теоретични основи на  управлението на  коммуникациите

 1. Специфика на управление  като вид  дейност
 2. Същност   на  управлението
 3. Управление и ръководство
 4. Структура на управлението
 5. Типология на управлението
 6. Комуникационният мениджмънт: основни положения и базови характеристики

 

Паблик рилейшън: история и развитие, основни понятия, трансформация на PR

 1. История и развитие на  паблик рилейшън (PR)
 2. Зараждането на PR в САЩ
 3. Развитието PR в България
 4. Основни понятия в  PR
 5. Трансформация на паблик рилейшън
 6. Особености в трансформацията на «Public relations»
 7. Съотношение на понятията «корпоративни комуникации» и «Public relations»
 8. Междудисциплинарното положение на РR

 

Теория на комуникацията

 1. Понятието  комуникация. Специфика  на комуникацията в организациите
 2. Комуникативни аспекти, цели и функции
 3. Основните аспекти на комуникацията
 4. Цели и функции на комуникациите в организацията
 5. Съдържание на комуникативната функция
 6. Видове  комуникации в организацията
 7. Специфика на  междуличностните  комуникации
 8. Форми на комуникация в организацията
 9. Комуникационният процес: елементи и етапи

10.  Специфика на комуникационното взаимодействие. Същност на бариерите в    комуникацията

Комплексната комуникация в системата на маркетинга

 1. Маркетингови комуникации и факторите за тяхната  ефективност
 2. Средства за маркетингови комуникаци: реклама, връзки с обществеността, стимулиране на продажбите, лични продажби, пряк маркетинг
 3. Рекламата като съставна част от маркетинговите комуникации
 4. Връзки с обществеността
 5. Стимулиране на продажбите
 6. Лични продажби
 7. Пряк маркетинг
 8. Стратегии на маркетинговите комуникации

Комуникационният мениджмънт в PR-дейността

 1. Видове публични комуникации
 2. Общуването като базово понятие в  комуникационният мениджмънта
 3. Стратегии на взаимодействие
 4. Цели на общуването
 5. Всеобхватност, дълбочина и действие
 6. Средства за  публична комуникация
 7. Методи на  комуникативно въздействие
 8. Управление на PR-акциите
 9. Принципи на планирането
 10. Етапи в  планирането на PR-кампаниите
 11. Контрол на  PR-акциите

Корпоративната идентичност

 1. Специфика на корпоративната идентичност
 2. Понятие за корпоративната идентичност
 3. Същност и субекти на  корпоративната идентичност
 4. Формиране на корпоративната идентичност
 5. Формиране на знанията за компанията
 6. Целенасочено формиране на единно ценностно поле
 7. Формиране и придвижване на корпоративният имидж
 8. Понятието  имидж
 9. Класификация на имиджа
 10. Закони при формирането на имиджа
 11. Функционалност на имиджа
 12. Структура на имиджа на организацията
 13. Имиджът на ръководителя, основни компоненти
 14. Корпоративен дизайн и фирмен стил

 

Организационни основи в управлението на комуникациите

 1. Специфика при формиране на вътрешните комуникационни системи
 2. Направление на комуникациите в организацията
 3. Особености на  външните комуникационни системи
 4. Методи за развитие на комуникационните системи в организацията
 5. Технико-технологически носители на информация: мобилна и спътникова връзка, електронни комуникации, мрежови телекомуникации
 6. Мобилна и спътникова връзка
 7. Използването на електронни комуникации
 8. Разновидност на мрежовите телекомуникации
 9. Кризисни комуникации

Обучение

Комуникационната политика на организацията

 1. Технология на планиране, организация и провеждане на комуникационната политика в организацията
 2. Институционални основи в  управлението на комуникациите

 

Персоналът в комуникационният мениджмънт. Професионалните изисквания към персонала

 1. Професионалната пригодност и компетентност на специалиста в областта на комуникационният мениджмънт
 2. Професионалната подготвеност в областта на комуникационният мениджмънт.

 

Поръчайте обучение ТУК !

——————————————————————————————————————————-

Още интересни статии по темата:

Как да задавате въпроси, които да доведат до завързване на разговор?

Езика на тялото – бариери с ръце.

——————————————————————————————————————————–

Актуални тренинги и обучения по темата:

Агресивните преговори: как да отстояваме интересите си и да казваме ,, не” .

Преговори без поражения: ефективни стратегии и тактики .