Специализиран интерактивен тренинг

 

Компетенциите сега са ключови инструменти в управление ефективността на човешките ресурси в компанията. Как правилно да подходим към процеса на формиране и разработка на корпоративните модели компетенции? Как ефективно да интегрираме компетенциите в системата за управление на персонала? На тези и на много други въпроси ще намерите отговора на този тренинг.

Задачи на тренинга:

 • Да формира представа за мястото на модела компетенции в управлението на персонала.
 • Да разкрие методите за проектна разработка на компетенциите в организацията.
 • Да формира навици за използване на компетенциите в съвременните HR-технологии.

Програма на тренинга:

1. Компетенциите – мит и реалност в съвременната HR – практика.

 • Въвеждане в понятието компетенции: компетенция и компетентност.
 • Обзор на световната практика по използване в управлението на персонала на моделите компетенции.
 • Тенденции за развитие на управлението по компетенции в съвременната организация.

2. Модела професионални компетенции – нюанси и подводни камъни.

 • Структура и съдържание на компетенциите.
 • Модели компетенции: корпоративни, мениджърски, професионално – технически.
 • Формиране на корпоративните модели.
 • Речник на компетенциите, принципи на обединяването им в клъстери.
 • Поведенчески индикатори и скала за оценка ефективността на компетенциите в съответствие с нивото на усвоените знания.
 • Ефективни и деструктивни компетенции.
 • Връзка между корпоративните компетенции и профила на конкретната длъжност.

3. Формиране на системата за компетенции в организацията.

 • Подходи при създаването на корпоративните компетенции.
 • Планиране на проекта – определяне на целите, определяне на критериите за ефективност.
 • Събиране на информация – източници и методи за адаптацията и в компанията.
 • Анализ на данните, обработка на първичната информация.
 • Формиране на списъка с компетенциите.
 • Определяне нивата на компетенциите.
 • Оценка на компетенциите и формиране на профила им съобразно конкретната длъжност.
 • Провеждане на информационни мероприятия за внедряване  в организацията на управлението по компетенции.

4. Използване на компетенциите в управлението на персонала.

 • Планиране и подбор на персонала.
 • Оценка на персонала.
 • Обучение и развитие.
 • Управление на кариерата.
 • Мотивация.
 • Корпоративна култура.

5. Мониторинг на резултатите и корекция на системата

Метод за водене на тренинга:

В програмата са включени различни проблемни ситуации за решаване в малки групи, ролеви и делови игри.

Тренингът се провежда под формата на интерактивно общуване, диалог и отговори на въпроси.

Използват се следните методи за водене на тренинга:

Ролеви игри, работа в групи, дискусии,изпълняване на устни и писмени задачи.