мотивация на персоналаСпециализиран интерактивен мини-тренинг

 

Кога трябва да се започне мотивацията на подчинените: на етап приемане на работа, когато пада качеството на  работата, или когато се готви да отиде другаде на работа? Как да се повиши ефективноста на работата на компанията за сметка на нематериалната мотивация? На тренинга вие ще чуете отговорите на всички тези въпроси. Също така вие ще имате възможност да изследвате феномена мотивация, да погледнете на него от различна гледна точка. Вие не само ще овладеете методите на ефективната мотивация и стимулирането на другите хора, но и да изпитате върху себе си въздействието на мотивационните сили.

Цел на тренинга:

Да даде представа за съставните части на процеса мотивация и да отработи навиците за ефективно мотивационно въздействие на подчинените.

Аудитория: Ръководители на предприятия, ръководители на структурни подразделения, ръководители на отдели за управление на персонала.

Програма на тренинга:

1. Основи на мотивационното въздействие.

 • Понятието мотивация. Правила на мотивационното въздействие, неговите задачи и ефекти.
 • Теория ня потребностите на МакКлеланд; двуфакторната теория на Херцберг; терия на очакваниятя; теория на спреведливоста; модела на Портър-Лоулер.
 • Организационната култура като отражение мисията на организацията в ежедневната работа. Модел на организационна култура по Е. Шейн.
 • Мотивационно въздействие чрез корпоративната култура. Корпоративните легенди. Митове и мотивация.
 • Мотивацията на персонала и формиране на кариерата. Какво, как и в какъв период от време мотивира сътрудника.
 • Мотивация и лоялност. Практически методи за увеличение лоялноста на сътрудниците.
 • Взаимната връзка между мотивационното въздействие и лидерството. Как да развием в себе си лидерски качества. Понятие харизма, нейната роля в мотивационното въздействие.
 • Моделът на кариерният ръст на Дж. Паркинсън като технология за мотивационно въздействие на персонала.
 • Диагностика нивото на мотивация на сътрудниците. Експрес – методи.
 • Признаци за демотивация на сътрудниците: как се проявяват и какво да правим с тях.
 • Конфликтът като стълкновение на мотивациите. Способи за решаване на конфликтните ситуации с подчинените.

 

2. Как да мотивираме подчинените.

 • Какво трябва да знае и умее ръководителят, за да може успешно да мотивира подчинените?
 • Как да разбере коя е движещата сила която движи подчинените. Технология за диагностика на потребностите и мотивите. Работа със скритите и неосъзнати мотиви.
 • Работа с емоционалното съпротивление. Какво да правите когато се сблъскате със саботаж? Как да постъпите, ако сътрудникът ви е неуправляем.
 • Отрботка на навици за ефективна мотивация на персонала в съответствие с ценностите и индивидуално – психологическите особености на сътрудниците.
 • Мотивация и влияние чрез средствата за комуникация.правилата на убеждаващата реч.Диалогът с подчинените като способ за ефективна мотивация.
 • Делегирането на пълномощия като фактор за успешна мотивация.
 • Понятието ,,управленски стил”. Модел на Херси – Бланшар. Възможностите на различните управленски стилове при мотивацията на подчинените.
 • Как правилно да критикуваме и хвалим. Алгоритъм на позитивна и негативна обратна връзка при мотивационното въздействие.
 • Оценката и обратната връзка при мотивацията. Как да направим контрола мотивиращо средство.
 • Психологическите методи за влияние и въздействие на подчинените.

Метод за водене на тренинга:

В програмата са включени различни проблемни ситуации за решаване в малки групи, ролеви и делови игри.

Тренингът се провежда под формата на интерактивно общуване ,диалог и отговори на въпроси.

Използват се следните методи за водене на тренинга:

Ролеви игри, работа в групи, дискусии,изпълняване на устни и писмени задачи.