Развиване на кадровия резерв

Развиване на кадровия резерв

Практикум за изграждане на системи за вътрешен и външен кадрови резерв

Програмата е насочена към формиране на представи за съвременен подход към управление на таланти. Разглеждат се въпроси за формиране и развитие на кадровия резерв, методи за подбор на резервите, управление на развитието на кадровия резерв на компанията. Разглежда се ролята на компетенциите в управлението на таланти. Прави се анализ на случаи от практиката на български компании.

Програмата е разработена на основата на съвременни концепции за управление на таланти, като  са използвани авторитетни направления съвременната индустриална психология и мениджмънт.

Цел на програмата: да се формира представа за методите за формиране и развитие на кадровия резерв както и на управление на талантите в компанията.

Задачи на програмата:

 • Запознаване със съвременните концепции за управление на персонала.
 • Изработване на навици за управление на талантите и развитие на компетенциите на служителите в компанията.
 • Запознаване с методите на формиране на кадровия резерв в компанията.
 • Запознаване с технологията на развитие на кадровия резерв на компанията.
 • Да се ​​усвоят уменията за формиране и развитие на резерва за персонала на компанията.

Целева аудитория: Програмата е предназначена за директори, мениджъри и специалисти в областта на организацията на управлението на човешките ресурси, които биха искали да изследват и прилагат технологии за работа с персонала в съответствие с настоящата международна практика. Програмата също така ще бъде интересна и за генерални мениджъри, директори на организации, които искат да постигнат максимална ефективност в управлението на персонала на своите компании и да обезпечат възвръщаемост на инвестициите в персонала с помощта на внедряване на ефективни методи на управление на персонала.

Съдържание:

Система на работа с кадровия резерв:

 • Кадрови резерв: определение, цели и методика на формиране.
 • Работа с кадровия резерв като съществено звено на HR практиката.
 • Опитът на големи компании по формиране на кадровия резерв: принципи и технологии.
 • „Подводни камъни“ при формиране и работа с кадровия резерв.
 • Talent Management или работа с кадровия резерв?
 • Как подходът, основан на компетенции за управление, помага при работата с кадровия резерв.
 • Понятие компетенция, компетентност и система на компетенции.
 • Разпределение на нивото на компетентност.
 • Формиране на профили за изисквания на кадровия резерв.
 • Модел на корпоративни компетенции.
 • Анализ на случаи от практиката на големите компании.

Оценка на кадровия резерв:

 • Цели и задачи за оценка на кадровия резерв в компанията.
 • Ролята на оценка в работата на кадровия резерв в компанията.
 • Методи за оценка на кадровия резерв в компанията.
 • Професионално, личностно и поведенческо тестване.
 • Полеви наблюдения.
 • Диагностика на 360 градуса.
 • Център за оценка и развитие на персонала.
 • Сравнение на ефективността на всеки метод.
 • Технология на организация и провеждане на Assessment Center в организацията.
 • Интервюта, казуси, ролеви и делови игри, обратна връзка.
 • Формиране на целите на по-нататъшното развитие по резултатите на оценката.

Планът за индивидуално развитие като основен инструмент на управление на кариерата на служителя:

 • Структурата на плана и неговите определящите фактори.
 • Меню на развиващи дейности – пример.
 • Индивидуалният план за развитие като инструмент за формиране на кадровия резерв.
 • Технология на разработване на индивидуални планове за развитие.
 • Събеседване със служителя, структура на събеседването, основни грешки.
 • Подкрепа на изпълнението на индивидуалните планове за развитие.

Ролята на обучението в изпълнението на индивидуалните планове за развитие

Методи за работа с резерва.

 • Анализ на основните форми на развитие на кадровият резерв (повече от 50 форми).

Мотивация и стимулиране на кадровият резерв  за обучение

 • Мрежови системи за кариерно / професионално развитие и стратегическите планове на компанията.
 • Системата за кариерно / професионално развитие като елемент на управлението на ефективността на използването на човешкия капитал.
 • Категориите служители – диференциран подход към развитието.

Управлението на знанията, като метод за развитие на кадровият резерв

 • Методи и средства за ефективна работа с корпоративните знания и информация.
 • Разработване на мотивационни модели за обмен на знания.
 • Инструменти и процедури за опазване опита, създаване на нови знания и идеи за управление.

Нови тенденции в обучението на кадровият резерв

 • Методики, технологии, инструменти за обучение на кадровия резерв.
 • Корпоративен MBA – цели, методология, функции на програмата, ефективност.
 • Нови методи и средства, използвани в програмите MBA на университети и бизнес училища.
 • Опитът на български компании.
 • Западен опит на работа с кадровия резерв.

Работа с млади специалисти – външен кадрови резерв

 • Общ преглед на програмите за класифициране и развитие на млади специалисти.
 • Програма за работа с школи.
 • Програма за работа с ВУЗ-ове.
 • Инструменти за работа с млади специалисти, избор на приоритети в съответствие със стратегията на компанията.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?