Програма за формиране и развитие на кадровия резерв

Програма за формиране и развитие на кадровия резерв

Основната стойност на всяка компания – е нейния персонал. От неговата квалификация зависи целият механизъм на работа и насърчаване на бизнеса. Това е особено вярно за ръководния персонал, именно той стои на „кормилото“ и от него в най-голяма степен зависи успеха и просперитета на компанията.

За съжаление, днес много констатират дефицит на компетентни специалисти. Затова на компаниите се налага да полагат максимални усилия за привличане, мотивиране и обучение, развитие и „подхранване” на експерти в интересите на своя бизнес.

Един от най-правилните решения в HR-стратегиите на компаниите е използване на програмата за развитие и формиране на кадрови резерв.

Кадровият резерв е бъдещата позиция на компанията на пазара. От това как компанията избира най-обещаващите служители и инвестира в тяхното развитие, зависят бъдещите успехи в бизнеса.

Training center IJ се занимава с разработка на програми какво за развитие на вътрешния, така и за формиране на външния резерв.

ВЪТРЕШЕН кадрови резерв

Той включва служители на дружеството, които след провеждане на обучение и подготовка се назначават на ръководни длъжности. Неоспоримо предимство на вътрешния кадрови резерв е да се осигури приемственост, запазване  на корпоративните ценности и културата на управление на организацията. Намаляват се разходите и рисковете при назначаване на служители от външни експерти, развиват се перспективни служители.

За основни предимства на използването на програми за формиране и развитие на вътрешния кадрови резерв ние смятаме:

Целенасочено управление на кадровия потенциал на компанията;

Висока скорост на запълване на позиции и адаптация на служителя на новата длъжност;

Кадрова безопасност;

Контролирана подготовка на персонала за управленска работа.

Благодарение на програмите за развитие расте мотивацията на служителите за усъвършенстване на техните професионални навици, сътрудниците получават ясни перспективи за професионално развитие и кариерен ръст, което означава, че се увеличава техния стремеж към зададените ориентири.

Създаването на всяка конкретна програма за нашите клиенти се извършва на няколко етапа:

Определяне на конкретните задачи, за решаването на които компанията трябва да сформира кадрови резерв. Установява се връзка на програмата за формиране и развитието на кадровия резерв със стратегическите цели на организацията.

Разработка на концепцията за формиране на кадровия резерв

Определя се категорията и числеността на кадровия резерв. Отделят се критерии за подбор на кадровия резерв, формира се и се актуализира модела на компетенции. Формират се групи от куратори на проекта.

Представяне и оповестяване на програмата. Гласност и откритост в работата с персонала предизвиква не само доверие към ръководството, но и стимулират персонала. На този етап е важно служителите да разберат, че в резерва попадат обективно най-добрите по своите компетенции ( по оценка на независими експерти) и тези, които показват най-добри бизнес-резултати. Служителите се уведомяват, че записването в резервата не е постоянно: записаните трябва да потвърждават своя статус от резултатите в работата, а тези, които не са преминали в резервата днес, винаги имат възможност за развитие на липсващите компетенции и задължително ще бъдат забелязани от компанията.

Формиране на кадрови резерв. Провежда се предварителен и окончателен подбор. Основната цел на предварителния подбор е да се идентифицират служителите с най-силно изразени лидерски качества и висока степен на самостоятелна мотивация. Основният избор се основава на моделите на компетенции и оценка на аssеssment center.

Планиране на системи за обучение и развитие на кадровия резерв. Развитието на служителите от кадровия резерв е на първо място развитие и усъвършенстване на техните компетенции. Постига се за сметка на системност и ясна насоченост. В програмата е необходимо да се използват различни методи на развитие на компетенциите: тренинги и семинари, обучителни конференции и кръгли маси, програми за развитие на работното място, коучинг, стаж и много други.

Определяне на ефективността на програмата. За да се оцени ефективността се използват различни показатели, например, броя на позициите, запълване с кандидати ан резерва; бизнес-показатели на отделите, за които са отговорни резервите; проекти, разработени и реализирани от тях и тяхната ефективност за бизнеса.

Training center IJ ще разработи за вас и ще подготви за реализация проект по формиране и развитие на кадровия резерв в продължение на 3-4 седмици.

ВЪНШЕН кадрови резерв

Във външният кадрови резерв влизат специалисти, работещи в други компании и са интересни за дадената организация със своите компетенции. Такива специалисти ( според компанията) са способни да заменят съществуващите специалисти или да претендират за нова длъжност/позиция. Във външният кадрови резерв обикновено се включват специалисти, занимаващи се с идентични длъжности в други компании, или специализирани професионалисти с необходимите умения.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?