Обучение и развитие на персонала

Обучение и развитие на персонала

Анализ на ситуацията:

 • Анализ и идентифициране на нуждите от обучение на персонала в компанията;
 • Анализ на вътрешните фактори и индивидуалните бизнес процесите в компанията;

 Методическа работа:

 • Разработка на методологията и съдържанието на курсовете за обучение;
 • Разработване на обучителни материали и казуси към спецификата на дружеството;
 • Разработване на тренинги по продажби, за продукта и предаване на компанията;
 • Методическа подкрепа на разработеното обучение;
 • Подготвяне на вътрешни треньори по продажби, продукти, управленски навици;
 • Адаптиране на техниките за продажба за определено дружество ( анализ на най-добрите продавачи и предаване на техния опит на другите, разработка на стандарти по продажби; коучинг на опитните продавачи, подкрепа на ръководителите от отдел продажби);
 • Разработване на скриптове по продажби и книги за продажбите на компанията ( предимства на компанията и нейните продукти, ключови аргументи, отговори на възраженията на клиентите, методи за обосновка на цените, методите за осъществяване на сделката).

Провеждане на тренинги за специалисти и ръководители

Допълнително:

 • Следтренингова подкрепа на служителите след проведеното обучение;
 • Индивидуално консултиране на служителите след провеждане на обучението;
 • Участие в проекти на отделите, свързани с обучение и развитие на персонала;
 • Командировки в регионалните офиси на компанията.

 Оценка на ефективността на обучението:

 • Анализ на ефективността на обучението, програми за оптимизация;
 • Изготвяне на препоръки по проведеното обучение;
 • Разработване и прилагане на коригиращи действия;
 • Експертна подкрепа при избора на доставчик за външно обучение;

Атестация и оценка на персонала:

 • Контрол на нивото на знанията на служителите, участие в проекти за оценка и оценка на персонала;
 • Създаване на материали за оценка на персонала с методите assessment center и 360 градуса;
 • Разработване на тестове, за да се анализира развитието на компетенциите и оценка на личните качества на служителите;

Мотивация на персонала:

 • Анализ на ефективността на мотивацията на персонала по продажбите;
 • Разработване и прилагане на индивидуален KPI ;
 • Участие в разработването на мотивационни схеми;
 • Създаване и прилагане на инструменти за нефинансова мотивация на служителите;
 • Въвеждане на вътрешния PR за подобряване на обмена на информация в рамките на компанията.

Развитие на служителите:

 • Предоставяне на обратна информация на ръководителите за резултатите от обучението на техните подчинени;
 • Създаване на Индивидуални планове за развитие (ИПР) на работниците и служителите;
 • Индивидуален коучинг на служителите и ръководителите в рамките на ИПР;
 • Разработване и внедряване на системи за адаптация и наставничество;
 • Участие в проекти за формиране на резерв на персонала и управление на таланти в компанията.

Развитие на Компанията:

 • Участие в разработването и адаптирането на стандартите за продажба, тяхното изпълнение и мониторинг;
 • Подготовка и изпълнение на организационни промени в компанията;
 • Подкрепа и участието на работниците и служителите в организационната промяна;
 • Работа с „лидерите на мнение“ и подготовка на „проводници на промяната“;
 • Подготовка и провеждане на стратегически сесии, фасилитации, работни съвещания;
 • Участие в проекти по стратегическото планиране.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:



РОБОТ ЛИ СИ?