Методика Assessment center

Методика Assessment center

ASSESSMENT- CENTER (център за оценка) е технология за оценка на персонала, базирана на използване на взаимно допълващи се методики. Assessment center е ориентиран на комплексна оценка на личностния, делови и професионален потенциал на сътрудника в компанията с цел вземане на кадрови решения.

 

Предназначение:

 • Формиране на кадрови резерв;
 • Оценка на ниво сформиране на екипа и прогнозираме на успешността на работата в този състав;
 • Идентифициране на нуждите от обучение и развитие на ключови специалисти;
 • Развитие на корпоративната система за оценка на ефективността на професионалната дейност;
 • Развитие на корпоративната система за оценка на ефективността на професионална дейност;
 • Оценка на професионално значимите качества и управленски капацитет на лидерите на всички нива;
 • Конкурс за вакантна длъжност;
 • Решения за приемане на кандидатите за ръководни длъжности и прогнозиране на успешността на неговата професионална дейност;

Характеристики на метода:

 • Набор от методи и техники, които съчетават възможността за индивидуална и сравнителна оценка на участниците;
 • Групова форма на взаимодействие между участниците, позволяваща да се идентифицира поведенческия стил и компетенции;
 • Възможност за сравняване на участниците и избор на най-добрия от групата;
 • Привличане на ръководителите към процедурите за подбор и оценка. Ръководителите ще могат да видят най-пълно професионалните качества и зоните на растеж на подчинените.

Етапи на изпълнение:

 • Определяне целите на оценката.
 • Съгласуване на срокове и графики на работа.
 • Създаване на списък с критерии за оценка, разработка на моделите на компетенции.
 • Разработване на структурата и съдържанието assessment център.
 • Подготовка на наблюдатели и експерти.
 • Провеждане на assessment център.
 • Обработка на резултатите от оценката и подготвяне на отчета.
 • Обсъждане на резултатите с ръководството на компанията и провеждане на индивидуална обратна връзка с участниците в оценката.

 

Фактори, гарантиращи надеждността на оценките:

 • Упражненията на assessment центъра се разработват с непосредственото участие на експерти и ръководители на компанията заявител.
 • Комплексен подход и разнообразни форми на упражнения: индивидуални, по двойки, групови; писмени, устни, индивидуално интервю.
 • Независими наблюдатели: консултантите на Training center IJ и експертите от компанията на заявителя. Ние провеждаме оценката в присъствието на 10 наблюдателя, което прави процедурата най-валидна.
 • Реакцията на наблюдателите в съответствие с графика на наблюдение: „всички наблюдават всички“.
 • Структурирана система на наблюдение: участниците не се сравняват помежду си, а по оценъчната скала.
 • Всяка компетентност се оценява чрез 6-7 упражнения. В рамките на един ден специалистите на Training center IJ могат да оценят до 7 компетенции.
 • Специална система на съгласуване на оценките: обосновка на отклоненията и консенсус между наблюдателите.
 • Отсъствие на възможност в участниците за подправяне на резултатите, тъй като да се моделира неразвит навик в условията на assessment центъра е практически невъзможно.

Разработката на “Assessment център” – 2 седмици.

Представяне на резултатите на Assessment център – 1-2 седмици.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?