Методика 360°

Методика 360°

 

ОЦЕНКА 360 ° – Този метод позволява цялостна оценка на персонала в реални работни ситуации. Характеристика на проявяваните качества дават колеги в работата, ръководители, подчинени, директор на организацията и когато е уместно клиентите. Освен това сътрудника сам оценява себе си.

Цели на метода:

 • идентифициране на служителите за включване в кадровия резерв;
 • планиране на потребностите от обучение;
 • преместване на сътрудниците вътре в организацията;
 • получаване на информация за провеждане на индивидуални развиващи мероприятия;
 • събиране на информация за цялостна оценка по метода на асесмънт център;
 • корекция на корпоративната култура, по-специално, стил на ръководство;
 • въздействието върху поведението на служителите;
 • оценяване на компетентността на служителите за вземане на управленски решения, както и изграждане на програма за обучения и развитие.

Характеристики на метода:

 • Оценяването се извършва както на най-близките служители, които взаимодействат с оценявания, така и на самия оценяват служител.
 • Специално разработен въпросници.
 • За запълване на въпросниците се дава минимум време.
 • Служителите попълват въпросниците на работните места, което позволява да се избегне симулирането.
 • Цялата процедура на оценката лесно се автоматизира и може да се използва системно.

Етапи на изпълнение:

Определяне на цели и задачи. План за процеса на оценяване (право на достъп до информация, броят на анкетираните, и т.н.).

Развиващите компетенции и поведенчески примери (индикатори) за всяка позиция.

Определяне на списъка на служителите, участващи в оценката на 360 °.

Определяне на респондентите (тези, които ще оценяват служителите).

Връчване на въпросници на респондентите с поведенчески примери, които те ще оценяват по зададената скала.

Провеждане на комуникационни мероприятия за изясняване на целите и същността на процеса на респондентите и оценяваните.

Анкетиране, сбор на отговорите.

Анализ на получените отговори, построяване на графики.

Представяне на ръководителите и сътрудниците на резултатите във вид на графики и коментари.

Обсъждане на резултатите от ръководителя със сътрудниците; възможно привличане на външни консултанти; създаване на планове за развитие на сътрудниците, тяхното утвърждаване, предаване в човешките ресурси.

Предимства на метода:

Получаване на разностранна оценка на служителя.

Демократичност на метода ( не само ръководителя оценява подчинените, но и подчинените могат да го оценят, това повишава лоялността на сътрудниците към компанията, за тях това е показател, че тяхното мнение се цени).

Създаване и укрепване на доверието с клиентите (това е още една възможност да се покаже, че организацията работи за подобряване на обслужването на клиентите).

Моделиране на критериите за оценка според изискванията на корпоративните стандарти.

На всеки от вашите въпроси ще отговорят консултантите на Training center IJ

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?