Изследване лоялността и внедряване на програма за развитието и

Изследване лоялността на персонала и внедряване на програма за нейното развитие

Лоялността на служителите и тяхната ангажираност е грижа днес на много ръководители. И това не е случайно! Лоялният и ангажиран сътрудник е привързан към компанията и работи не от страх, а по съвест! Лоялният сътрудник няма да навреди на репутацията на компанията дори и на ниво слухове. В присъствието на ангажирани служители организацията може да разчита на инициативност и иновативни предложения, запазване на секретна информация и толерантност към разходите за организационната дейност, готовност за приемане на временни трудности. Всичко това не е следствие от страх от наказание, загуба на длъжност или пари, а потвърждение за вярност към компанията и усещане за единство.

Както показват многобройните изследвания и анкети, българските ръководители внасят различни значения както в понятието „лоялност“, така и в понятието „ангажираност“. Всяко от тях, разбира се, има право на съществуване.

В класическия смисъл ЛОЯЛНОСТ е позитивна нагласа и емоционална привързаност, определящият фактор при всяко решение относно обекта на лоялност 9 вашата компания, ръководителите, колегите и т.н.).

На свой ред АНГАЖИРАНОСТ е развитие в служителите на чувство за съпричастност и отговорност, мотивация за проявяване на инициатива и работа само във вашата компания.

Някои статистически данни

Изследванията са доказали, че лоялните служители имат положителен ефект върху лоялността на клиентите, следователно, се повишава икономическата ефективност. Тези проучвания показват също, че увеличаване на лоялността на служителите с 1% води до увеличаване на лоялността на клиентите на 1.25% в същото тримесечие. Освен това, ръста на лоялност на клиентите на 1% увеличава приходите в следващото тримесечие с 0.885 %.

Според социологическите изследвания на GALLUP, групата ангажирани служители работят средно с 12 % по-добре; в компаниите с малко текучество на кадрите ангажираните служители напускат 51% по-рядко, от неангажираните.

Как да се определи степента на лоялност на вашите служители и да се развие ангажираност?

Training Center IJ предлага специални програми за изследване на лоялността и развитие на ангажираността. Програмите напълно се адаптират към спецификата на вашия бизнес и съответства на задачите и ситуацията в компанията.

В резултат на изследванията се определя нивото на лоялност на служителите в компанията: ПРИВЪРЗАНОСТ, ЛОЯЛНОСТ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ. Определят се факторите, влияещи позитивно на лоялността и факторите за намаляване на нейното ниво.

Изследването се провежда анонимно чрез Интернет или чрез използване на специални анкети, позволяващи да се идентифицират вижданията на служителите и мениджърите на компанията.

В края резултатите от проучването се обработват в зависимост от целите на проучването. В резултат на това ние получаваме сравнение на различни данни за различните категории персонал, представители на различни отдели, в зависимост от продължителността на трудовия стаж в компанията и т.н. Провежда се сравнение по конкретни фактори за лоялност.

Програма за развитие на ангажираност

Програмата за развитие на ангажираност на сътрудниците се извършва въз основа на структурирани данни от анкетиране по време на изследванията. Основно в програмата е свързана с отстраняване и неутрализиране на факторите, негативно влияещи на лоялността на служителя към компанията, с решаване на идентифицираните проблеми.

Програмата за развитие на ангажираност на сътрудниците включва елементи на тийм билдинг, различни семинари, сесии и стратегически бизнес симулации, както и други дейности.

След разработването, съгласуването и изпълнението на всяка програма, нашите експерти оценяват ефективността и предлагат периодични проучвания, измерващи лоялността на клиентите и ангажираността на служителите.

Реализираните проекти от Training Center IJ за програма за развитие и повишаване ангажираността на служителите  доказват тяхната значимост и икономическа ефективност.

Бихме искали да повторим, че именно ангажираността на служителите до голяма степен помага на компанията за преодоляване на различни кризисни явления  осигурява огромно конкурентно предимство.

 На всички интересуващи Ви въпроси ще ви дадем отговори. Обръщайте се към нас, ще се радваме на сътрудничество!

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?