Режим на коучинга

Режим на коучинга

Принципната схема на коучинга е активно проучване на задачи, на първи етап при лични срещи на клиента с консултанта, което позволява съдържателно разглеждане на задачите и създаване на импулс и стремеж на клиента към действие и получаване на резултати.

На първият етап от работата се поставят цели, планират се начини за тяхното постигане и се оценяват рисковете, с цел да се създаде колкото е възможно по-ясно разбиране от клиента на стоящите пред него задачи и желание за постигане на поставените цели. В зависимост от това, как клиента става все по-самостоятелен и активен, необходимостта от честото обсъждане на плановете се намалява, съответно, честотата на срещите ( или телефонните консултации) се намалява. Все пак, въпреки че интензивността на съвместната работа е намалена, срещите продължават постоянно в уговорена честота. Това се случва за:

  • За заявителя – за получаване на обратна връзка за изпълняваните задачи, получаване в ход на необходимите консултации.
  • За консултанта – да добие представа за придвижването на клиента и за предотвратяване на възможни опасности, които могат да бъдат скрити от погледа му
  • При особени обстоятелства в живота на клиента, когато клиентът има нужда от оперативно включване на консултанта, режимът ситуативно се променя.

По този начин, режима на коучинга се адаптира според стратегическите и тактически задачи на клиента, и по отношение на всеки заявител се изработва индивидуално.

В случай на териториалната отдалеченост на клиента и консултанта (пребиваване в различни градове, чести пътувания на клиента или консултанта, участието на консултанта в различните клонове на организацията, и т.н.) се препоръчва при лично обсъждане внимателно да се определят задачите, за решаването на които се привлича консултанта, и където е необходимо неговото присъствие, за да може ефективно да се използват възможностите за дистанционно консултиране.

Това ще позволи очакванията на клиента и инвестираните ресурси да бъдат съотнесени и ще позволи да се изработи резултатен режим на работа, оптимален за постигане на целите за клиента.

 

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: