Направления в коучинга

Направления в коучинга

По-долу са изброени възможни направления за персонален ( или групов) коучинг, които могат да се уточняват и коригират по време на консултирането в зависимост от потребностите на клиента.

 1. 1
  Целево управление на компанията
  • Техника за определяне на цели за развитие;
  • Йерархия на целите на организацията;
  • Мотивация чрез поставяне на цели;
  • Определяне на зоните на отговорност на мениджърите, включващи задачите, функциите и целите на проекта;
  • Зони на отговорност – инструмент за целенасочено управление на организацията;
 2. 2
  Управление на времето ( Тайм Мениджмънт )
  •  Причините за загубата на време;
  •  Определяне на времето на разположение;
  •  Ефективна организация на работното пространство (десктоп, архиви, компютър);
  •  Важно – спешно ( определяне на приоритетите);
  •  Особености на стратегическото, проектно и оперативно планиране;
  •  Съставяне на календарни планове.
 3. 3
  Организационна структура
  • Принципи за определяне на отговорности;
  • Организационната структура на дружеството;
  • Функционален анализ – какво дава той;
  • Бизнес процеси и Реинженеринг – какво дава той;
  • Методи за регулиране дейността на отдели и служители;
  • Елементи на квалификация на специалисти и мениджъри;
  • Методи за анализ (таблично и схематично описание на процедурите, изграждането на матрични функции и административните структури);
  • Методи за проектиране и регламентиране на дейностите (наредби, инструкции, методически указания);
  • Подкрепа процеса на промяна организационната структура на компанията;
 4. 4
  Делегиране на пълномощия и отговорности
  • Развитие на персонала чрез делегиране на отговорност;
  • Зони на делегиране;
  • Ресурси за делегиране;
  • Ситуационно лидерство;
  • Системата на ценности на ръководителя и тип власт;
  • Ефективната комуникация като средство за развитие на персонала;
  • Техника за поставяне на задачи, техника за приемане на задачи.
 5. 5
  Поставяне задачи и контрол на тяхното изпълнение
  • Определяне на точката за избор на оптимален стил управление;
  • Вземане на решение за разпределение на задачите;
  • Ситуационно ръководство;
  • Ниво на готовност на подчинените;
  • Стил на ръководство;
  • Как компетентно да се поставят задачите на сътрудниците в съответствие с тяхното ниво на компетентност;
  • Поведение на ръководството;
  • Контрол и оценка за изпълнение;
  • Обратна връзка за персонала;
  • МотивиращаТА роля на контрола и обратната връзка.
 6. 6
  Комуникативна компетентност
  • Компонентите на навиците за ефективни комуникационни умения;
  • Трениране на гласа и невербалното общуване;
  • Умение за активно и внимателно слушане;
  • Умение за конструктивна критика;
  • Умение за позитивна обратна връзка;
  • Умение за установяване на контакт.
 7. 7
  Формиране на екипи
  • Предимствата и ограниченията на работа в екип;
  • Изграждане и управление на екипи;
  • Технология на разпределяне на ролите и задачите;
  • Основи за запазване на лидерството в екипа;
  • Правила за създаване и развитие на взаимно доверие, разбирателство и сътрудничество;
  • Методи и техники за оказване на влияние на обкръжаващите;
  • Използване на невербалното поведение за създаване на атмосфера на доверие;
  • Ответна реакция на влияние;
  • Съставяне на индивидуален профил за влияние;
  • Технология на ефективни „продажби“ на идеи, основи на аргументацията;
 8. 8
  Технология за формиране на системи за мотивация
  • Принципи за мотивиране на персонала;
  • Задачите на ръководителя при формиране на мотивацията на сътрудниците в компанията;
  • Връзката между потребностите, мотивацията и поведението на служителите;
  • Формиране на мотивация на стратегическо, тактическо и оперативно ниво на управление;
  • Прилагане и сравнителна ефективност на различни видове стимули: негативни, позитивни, „вътрешни“;
  • Технология за формиране на мотива;
  • Правила за формиране на взаимно свързана система за мотивите на сътрудниците;
  • Вътрешни документи, регламентиращи системата за формиране на мотивация;
 9. 9
  Провеждане на ефективни събрания и съвещания
  • Цели на съвещанията, формат: сценарий и провеждане;
  • Видове съвещания;
  • Ефективност на съвещанията;
  • Как професионално да формулираме целите на съвещанието за сътрудниците;
  • Как професионално да подготвим съвещание;
  • Съвещания за приемане на решения: стратегия за ефективна екипна работа;
  • Съвещания за изработване на проекти: как да използваме потенциала на екипа;
  • Моделиране на работното пространство за съвещания.
 10. 10
  Поведенчески навици на ръководителя
  • Поведението на ръководителя: реч и „език на тялото“;
  • Психологически начини за убеждаване;
  • Невербални психологически техники за убеждаване – 80% от успеха;
  • Ефективни техники за комуникация;
  • Как да използваме съвещанията в конфликтни ситуации.
 11. 11
  Ефективни умения за преговори
  • „Външни“ и „Вътрешни“ преговори; с какво се различават преговорите с партньорите или клиентите от преговорите със служителите;
  • Рискът от опоненти в рамките на компанията; критерии за успех и цената на риска в преговори с клиенти и колеги;
  • Трябва ли да се подготвяме за преговори и защо; как да се подготвяме за преговори; избор на стратегия на преговорите; сценарий на преговорите; етапи на преговори и техники, помагащи за постигане на целите;
  • Умения, помагащи за установяване на контакт;
  • Изкуството на задаване на въпроси, помагащи за изясняване на ситуацията, отношенията, взаимните очаквания, изясняване на интересите и очакванията на клиента или партньора в преговорите;
 12. 12
  Преговори по телефона
  • Какво говорим;
  • Как го казваме;
  • Развитие на навици за преговори по телефона;
  • Работа с възраженията и отказите;
  • Как се разпознават и неутрализират игрите и манипулацията;
  • Аргументи и контрааргументи;
  • Умение за убеждаване;
  • Умение За приемане на негативната обратна връзка и отговор на възражения, претенции, критика, без да се навлиза в конфронтация.
 13. 13
  Преговори за срокове, цени, отстъпки и други условия на взаимодействие
  • Как се стига до споразумения в сроковете;
  • Как да се договорим за цената, която устройва и двете страни;
  • Умението да вземаме инициативата и умението да следваме събеседника;
  • Фиксиране на постигнатите споразумения и договорености;
  • Завършване на преговорите.
 14. 14
  Конфликтите и тяхното разрешаване
  • Практиката на конфликтните ситуации;
  • Как да определим конфликтната ситуация – задължителни съставляващи на конфликта;
  • Как да постъпи ръководителя в зависимост от типа конфликтна ситуация;
  • Как стилът на поведение се отразява на хода на конфликта;
  • Конструктивен и деструктивен стил на комуникация с работниците и служителите;
  • Как да изберем най-оптималния стил на поведение в конфликт;
  • Как да се предотвратят конфликтите чрез взаимодействие със служителите;
  • Причините за конфликта в професионалната сфера;
  • Етапи от работата с конфликта;
  • Критерии за разрешаване на конфликти;
  • Способи за намеса в конфликта – модел на арбитраж и посредничество;
  • Съставяне на карта на конфликта;
  • Избор на способи за решавана на конфликта;
  • Как да насочим деструктивното поведение в руслото на разрешаване на конфликта;
  • Как да управляваме емоциите в конфликта;
  • Някои практически методи, водещи към съвместно решаване на проблема.
 15. 15
  Управление на персонала
  • Подбиране, разпределение, обучение;
  • Излишък или недостиг на персонал;
  • Актуалност на реорганизацията на системите за управление на персонала;
  • Преход от кадровия отчет към управление на човешките ресурси;
  • Какво е управление на персонала на организацията, като система;
  • Функции на HR специалисти;
 16. 16
  Подбор и адаптация на персонала
  • Анализ и изследване на свободните работни места;
  • Подбор на персонала на конкурсна основа;
  • Техники за търсене;

 

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: