Моделът “Grow”

Моделът Grow

 

Инструменти на коучинга и моделът GROW

В работата на коуча съществуват много инструменти, които позволяват на клиентите да изяснят своите ситуации, а коуча да насочи тяхното мислене в нужното русло. Един такъв модел е моделът на Grow (,,Растеж”). Моделът Grow е създаден като модел на ефективни въпроси и е най-честия способ за структуриране на беседата в коучинга. Обикновено въпросите се задават, за да се получи информация. Въпреки това, в този случай информацията е от второстепенно значение. Получените отговори често задават посоката на последващи въпроси, като позволяват в същото време да се контролира дали клиента следва линията на избрания път, който съвпада с целите на коучинга.

Като правило, това са отворени въпроси, изискващи описателни отговори, а не разсъждения, затова риска за изпадане в самокритика или нанасяне ущърб на самолюбив клиент отсъства. Отворените въпроси способстват осъзнаване и като следствие отговорност в клиента. Важно е въпросите да отговарят на интересите на клиента, следвайки неговия ход на мисли. Добър резултат от използването на модела Grow е появата в клиента на мисли и идеи, които не е имал до сега.

Абревиатурата на GROW означава ключови точки, през които трябва да се преведе клиента:

 • Goal – Подреждане на целите, определяне на цели в краткосрочен и дългосрочен план.
 • Reality – Разглеждане на настоящата ситуация в действителност.
 • Options – Изготвяне на списък с възможностите, стратегията и плана за действие.
 • Way/Will – Намерения. „Какво, кога, от кого и за какво?“ ще бъде направено.

kouching

Въпроси по модела GROW

 1. Цел ( Goal)

Описва желания резултат.

 • Какво искам?
 • Това действително ли е цел или просто мечта?
 • Моята цел е едно от онези „искам“ или „трябва“?
 • Чувствам ли въодушевление при мисълта за целта?
 • До каква висша цел води моята цел?
 • Има ли тази цел конфликти с нещо друго? Други цели, ценности, убеждения?
 • Какви са рисковете в случай на постигане на целта?
 • Какво ще загубя, ако не постигна целта?
 • Намира ли се моята цел в зоната на моята компетенция и контрол?
 • Конкретен ли е езика, на който е написана целта?
 • Измерима ли е моята цел?
 • Обвързана ли е със срок?
 • Позитивна ли е?
 • Има ли конкретен момент, когато ще разбера, че съм постигнал целта?
 1. Реaлност ( Reality)

Описва текущата ситуация и ресурсите

 • Описана ли е реалността със същите термини като целта?
 • Включил ли съм факти и цифри, където е необходимо?
 • Включил ли съм предположения?
 • Опитвал ли съм се преди да постигна целта?
 • Ако да, защо не съм я постигнал?
 • Какви мнения и оценки се съдържат в описанието на реалността?
 • Включил ли съм описание на своите чувства за ситуацията?
 • С какви ресурси ( включително навици, контакти, информация и т.н. разполагам?
 • Правил ли съм нещо подобно преди?
 • Знам ли стъпките, които ще ме доведат до постигане на целта?
 • На колко процента ( стъпки) е изпълнена целта?

3.1. Препятствия (Obstacles)

Описва препятствията по пътя за постигане на целта

 • Какво не ми позволява да постигна целта?
 • Откъде знам, че е именно това?
 • Какво още може да ми попречи? (питайте се непрекъснато)
 • Трябва ли да се променя за постигане на целта?
 • Какво не ми позволява да се променя?
 • Доколко се доверявам на процеса?
 • Какви са рисковете при постигането на целта?
 • Това са реални рискове или самооправдание?
 • Правя ли нещо пряко или косвено за поддържане на ситуацията в сегашния и вид?
 • Имам ли убеждения за това, как трябва да реагирам на такъв род ситуация?
 • Смятам ли, че ситуацията има исторически причини?
 • Пречи ли ми някой? Как конкретно?
 • С каква цел го прави?
 • Пречи ли ми обкръжението за постигане на целта?
 • Какво трябва да променя в своето обкръжение, което ще помогне?
 • Какви ресурси нямам? Способности, навици, информация?

3.2 Възможности ( Options)

Описва варианти на действие

 • Кой е най-лесният път?
 • Каква може да бъде първата стъпка?
 • Ако всичко беше възможно, какво бих направил?
 • Кое е идеалното решение?
 • Как да създам ресурса, който не достига?
 • Кой може да ми помогне с ресурса?
 • Къде може да бъде необходимата информация?
 • Къде да се науча на нужните навици?
 • Как да намеря време за всичко това?
 • Имам ли опит в решаване на подобни проблеми?
 • Какво съм правил в миналото?
 • Какво правя вече, което работи за постигане на целта?
 • Има ли проверен способ за решение на такива проблеми?
 • Познавам ли някой, който добре ще се справи с такъв род препятствия?
 • Има ли хора или групи, които са готови да ми помогнат?
 • Какви грешки са допуснали други преди мен, които аз не трябва да допускам?
 • Какво в действителност ме мотивира?
 • Какво ще ми донесе смяната на възприятието?
 • Какво щях да направя, ако бях повече или по-малко устойчив и упорит?
 • Как мога да променя моята реакция на ситуация или човек?
 • По какви правила работя? Откъде идват те?
 • Мога ли да реша този проблем по начин, който в никакъв случай не е характерен  за мен?
 • Имам ли достатъчно възможности?
 • Трябва ли да се премахнат всички пречки?
 • Има ли възможност за временно решение?
 1. Пълен напред ( Way forward)

Описва пътя за постигане на резултат

 • Каква е първата стъпка която трябва да направя?
 • Коя ще бъде втората стъпка?
 • Знам ли коя ще бъде последната стъпка?
 • Мога ли мислено да премина обратно от последната към първата стъпка?
 • Реалистични ли са стъпките?
 • Разгледал ли съм всичките варианти?
 • Моята стъпка смела ли е?
 • Може ли първата стъпка да бъде креативна?
 • Как да запазя мотивацията си до края на пътя?
 • Кой може да ме подкрепя до края на пътя?( варианта „никой“ не се приема)
 • Къде мога да се обърна за подкрепа на първо място? На последно място?
 • На кого ще повлияят моите стъпки? Кого трябва да информирам?
 • Как ще се справя с негативната реакция на другите?
 • По десетбалната скала, доколко съм уверен в осъществяване на плана? Какво е нужно да направя, за да бъда по-уверен?
 • Имам ли конкретни опасения по повод моята способност да осъществя плана? Как мога да се справя с тях?
 • Всички стъпки ли имат дати?
 • Доволен ли съм като цяло от плана?
 • Как ще отпразнувам завършването?

 

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: