Коучинг за персонала

Коучинг за персонала

Често  бизнес кръговете си задават въпроса: защо е нужен коучинг за персонала? Когато на тренинги идва висшето ръководство, това е разбираемо, а персонала е длъжен да изпълнява нарежданията на ръководството. Това погрешно схващане води до факта, че в компаниите служителите не работят с пълен потенциал, те не са заинтересовани от своята работата и при първа възможност ще отидат на по-високо платена работа.

За да не случи това, съществува коучинг за персонала.

На коучинга се разработва система за развитие и стимулиране на персонала.

Но преди да се внедри коучинга, трябва да се определи, кой в действителност се нуждае от него, кой е ориентиран на развитие и положителен резултат.

Коучингът задължително трябва да бъде планов и ситуативен. Първият се провежда с определена поредност, например, един път на месец или един път на полугодие, всичко зависи от производството и задачите, които се поставят на тренинга. Това също може да бъде посттренингов коучинг. Схемата на работа на треньора е: планиране, обучение, наблюдение, планиране.

Пример: мениджърът по продажби трябва да прави по Х сделки на месец, като се фокусира върху тях, оценява се работата на мениджъра. По резултатите от оценката се провежда коучинг, и мениджъра вече развива тези качества, които помагат да се осъществят тези сделки. След това отново наблюдение, доколко са се променили тези качества и отново оценка. Провежда се коучинг и т.н.

 Ситуативния коучинг се провежда не регулярно, а когато има необходимост от него.

Коучингът за служителите е взаимодействие на ръководителя и персонала, по време на който поставените цели и задачи стават най-оптимални. Също така се постигат и осъзнават личните цели не само на мениджърите на средно ниво, а и младшите служители.  Формира се положителна и висока мотивация на служителите. Това касае както решенията на производствените задачи, така и от личен характер.

Коучингът за служители помага да се определи какви именно знания са необходими, на основата на което се разработва програма за всеки отделно.

Както знаем, колкото и гениална да е една идея, тя е обречена на провал, ако служителите не са в състояние да я реализират само заради неправилно планиране.

На коучинга се използват най-ефективните и съвременни програми и методи, които развиват навик не само за правилно планиране, но и контрол за изпълнение на този план.

Всеки бизнес зависи от квалификацията на персонала, което често е конкурентно предимство при избора на компания от клиента. Затова във фирмите все по-често може да се види коучинг, както на вътрешен треньор,така и на външен. Предимството на външният треньор е в това, че той по никакъв начин не е свързан с фирмата, затова може трезво и спокойно да оцени ситуацията в компанията, съответно да намери най-правилните пътища за решаване.

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: