Методи на убеждаващото въздействие

Методи на  убеждаващото  въздействие 

 

unejdavashto-vazdejstvie

Убеждаващото въздействие зависи да голяма степен от отчитането на присъщите за обекта въздействия на нагласи, убеждения, интереси, потребности, неговия образ на мислене и своеoбразието на езика. За да постигнеш убедителност са необходими значително количество фактори.

Убеждение това е метод за  въздействие върху  съзнанието на хората, адресиран към тяхното собствено критическо възприятие.

Използвайки метода на убеждение, психолозите изхождат от това, към  какво е ориентирана  интелектуално-познавателната сфера на човешката психика. Неговата същност е в това, че с помощта на логически аргументи отначало трябва да постигнеш от човека вътрешно съгласие с определени умозаключения, а след това на тяхната основа да се формират и установят нови нагласи ( или да се трансформират старите), съответстващи на поставените цели.

Убеждавайки, е необходимо да се следват определени правила:

-Логиката на убеждение трябва да бъде достъпна на обекта на въздействие;

-Трябва да се убеждава доказателствено, базирайки са на факти, известни на обекта;

-Освен конкретните факти и примери ( без тях не трябва да убеждавате тези, на които не им достига ширина на кръгозора, развито абстрактно мислене), информацията трябва да съдържа обобщени положения ( идеи, принципи).

-Убеждаващата информация трябва да изглежда максимално правдоподобна;

-Съобщаваните факти и общи положения трябва да бъдат такива, че да предизвикат емоционална реакция върху обекта на въздействие.

Критерии за резултата от убеждаващото въздействие е убедителността. Това е дълбока вяра в истинността на усвоените идеи, представи, понятия, образи. Тя позволява да се приемат  еднозначни решения и да се осъществяват без колебания, заемайки твърда позиция в оценката на едни или други фактори и явления. Благодарение на убедителността се формират нагласите на хората, определящи тяхното поведение в конкретни ситуации.

Важна характеристика на убедителността е нейната дълбочина. Тя е пряко свързана с възпитанието на хората, тяхната информираност, жизнен опит, способност да анализират явления от обкръжаващата действителност. Дълбоката увереност се характеризира с голяма устойчивост. Както показва практиката , за да не се поколебаеш не са достатъчни само едни логически изводи. Убеждаващото въздействие е целесъобразно да се осъществява в следните случаи:

  • Когато обекта на въздействие е в състояние да възприема получаваната информация.
  • Ако обекта е психологически способен да се съгласи с налаганото му мнение. За това еднакво важни са правилния избор на обекта за психологическо въздействие и съдържанието на убеждаващото въздействие.
  • Ако обектът е способен да съпоставя различни гледни точки, да анализира системата от аргументи. С други думи, убеждаващото въздействие  е ефективно само тогава, когато обектът  е в състояние да разбере и оцени това, което му се поднася.
  • Ако логиката на мислене и използваните аргументи  са близки до особеностите на мислене на обекта. Оттук е важно и отчитането на национално-психологичните  особености на обекта, целия комплекс социални, национално-психологични, културни фактори, оказващи влияние на възприемане на съдържанието на съобщението.
  • Ако има време за убеждаване. Изменението в сферата на рационалното мислене при хората става чак след съпоставка и обмисляне на фактите, което предполага време. Освен това, разнообразното съдържание на убеждаващото въздействие изисква многократно потвърждение на различните аргументи и факти, което удължава процеса.

Структура на убеждаващото въздействие

Убеждаващото въздействие обикновено включва:…

 

Допълнителна информация
Цена  15 лв.
Приблизителен обем /страници/  6 стр.
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист  60 лв./час
Идентификационен код 143010

 

Вижте още…

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи