Вербална комуникация

Комуникация

 

Както и всички други животински видове, хората също са подвластни на редица строго определени, заложени в тях, биологични правила, които управляват и контролират действията, постъпките, реакциите, позите, мимиките и жестовете им. Човек рядко си дава сметка, че докато устата му изрича едно, езика на тялото му говори друго.

 

Вербална комуникация

 

Вербалната комуникация използва речта като знакова система. Следователно под вербална комуникация ще разбираме естествения звуков език, т.е. системата от фонетични знаци. Процесът на кодиране на информацията се предшества от изработване на замисъл, който впос­ледствие се облича в система от знаци. За приемащия информацията смисълът се разкрива в про­цеса на декодирането.

Вербалната комуникация притежава следните свойства:

Съдържателността на вербалната комуникация се определя от количеството изказани мисли. Може да се произнесат много думи, но да се каже много малко. Съдържателността на реч­та се детерминира от яснотата и дълбочината на мисленето на говорещия.

Понятността на вербалната комуникация се определя от достъпността за получателя на съобщението Понятното за един е неразбираемо за друг.

Изразителността на вербалната комуникация се определя от нейната ясност, страстност, енергичност или на другия полюс от нейната монотонност, вялост. Съществено значение за изра­зителността на речта има използването на невербалните знаци.

 

Когато се опитате да изразите емоциите си, мнението и чувствата си пред друг човек, вие трябва да преведете тези абстракции в думи. При този превод винаги нещо се губи, както и при последващ превод обратно към абстрак­циите на реципиента. Това е основният проблем на всяка комуникация.

 

Комуникационни модели …

 

 

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 6 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 441026

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи