Ефективните продажби: интензивно обучение за ръководителя на отдела по продажбите

 

Предлагаме ви уникален комплекс материали за усъвършенстване професионалните компетенции на ръководителя на отдела по продажби. Такава пълна програма Вие няма да намерите на нито един семинар или тренинг! Този курс представлява обучителен комплекс – подборка от пет пълноценни тренинга, обхващаши всички аспекти от дейноста на ръководителя на отдел продажби. Вие ще придобиете не само теоретически знания по въпросите на маркетинговата дейност, но главно ще получите множество практически съвети, работещи методики и ценни препоръки по всички въпроси засягащи управлението на продажбите. Синтезът от практически инструменти в областа на продажбите, маркетинга и пласмента ще Ви помогне да внедрите системен подход към управлението на продажбите и да оптимизирате взаимодействието с подразделенията на компанията. Предложените от бизнес-треньора технологии за работа с клиентската база ще ви позволи да изпълнявате регулярно плановете за продажба.

Резултати от обучението:

Вие ще

  • Разберете за всички съставляващи на комплекса маркетинг, за процедурата и структурата на маркетинговотом планиране, ще се научите да оценявате неговата ефективност
  • Научите методите и способите за ценообразуване, ще разберете за особеностите при управлението на отстъпките и програмите за лоялност
  • Разберете за съвременните и оптимални подходи при управлението на продуктовите портфейли
  • Се научите да провеждате изследване на продуктовият портфейл чрез различни методики и да определяте перспективноста  на развиването на един или друг продукт в значително шпо точни и измерими показатели
  • Разгледате основните съставни на процеса управление на продажбите, принципните модели за формиране стратегиите на продажбите
  • Моцете да формирате оптимална концепция, съобразявайки се с нейното използване в различните функционални подразделения на компанията
  • Усъвършенствате своите навици за прогнозиране и бюджетиране на продажбите

 

В комплекта  влизат следните пълноценни тренинги:

1. Планиране на маркетинговата дейност и ценообразуването

С помощта на този курс Вие ще усвоите ефективното маркетингово планиране и ше можете да увеличите резултатите на Вашате компания.

2. Управлението на стоковите групи: конкурентно преимущество в асортиментната политика

В този курс са всички най-съвременни и работещи методики за управление на стоковият портфейл. Вие ще създадете конкурентноспособен и рентабилен асортимент, като по този начин обеспечите стабилна динамика на развитие на компанията.

3. Ефективното управление на търговските канали

Увеличете делът на Вашата продукция в обема продажби на Вашите дилъри! Този курс ше Ви научи как максимално ефективно да работите с дилърите и ще Ви даде методики за бързо развитие на дилърската мрежа.

4. Инструменти за ефективно управление на отдела по продажби

Успешноста на компанията на пазара зависи от това доколко ефективно работи отдел продажби. С помощта на този курс Вие ще усвоите ефективни модели за управление на продажбите и подходи в развитието на отношенията с ключовите клиенти. Разберет как по най-оптимален начин да организирате процеса на управление на продажбите, така че винаги да сте пред конкурентите!

5. Съвременни методи за прогнозиране и бюджетиране на продажбите

Прогнозирането и планирането е неотделима част от всяка бизнес-дейност. Точноста на прогнозирането е пряко свързана с постигането на поставените цели и печалби на предприятието. Но не винаги точноста на направените прогнозиудовлетворява компанията. Този курс ще Ви помогне да правите точни прогнози и да претворявате в изпълняеми планове.

Целева аудитория: директори по продажбите, ръководители на отдел продажби/пласмент, търговски директори, собственици на компании пряко ангажирани с дейността.