Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри

Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри

Двудневен семинар с Петър Петров

Обучение за нефинансови мениджъри - Курс за финансисти

По-добри финансови решения чрез нов начин на мислене. Ясно и разбираемо: Това е възможно!

Защо е нужно обучението?

Обучението „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ е цялостна двудневна програма, насочена към ясно и разбираемо усвояване на бизнес материята, свързана със счетоводството и финансите. От 1494 година счетоводството и финансите се разглеждат като „длъжният ред в записванията“, „езикът на бизнеса“ и „единствено необходима субстанция“. Днес, повече от всякога, е наложително мениджъри и предприемачи да са в състояние да разбират успешно счетоводните принципи и финансовите отчети. Да развиват знания и умения, които да им позволяват да провеждат ефективни срещи от финансово естество. Да поставят финансови задачи и вземат печеливши управленски решения. Предвид на тези потребности, концепциите, представени в курса „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ са лесни за разбиране, както и успешно приложими в практиката.

Водещ

Г-н Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ в Петров и партньори. Лектор по различни теми в областта на финансите и автор на Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери”

Краен резултат за участниците

Участниците в програмата „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ ще получат практически познания за това как да използват финансовите данни за извличане на коректна информация, която да:

  • Подпомогне процеса вземане на управленски решения;
  • Подобри вътрешнофирмената финансова комуникация;
  • Повиши ефективността и възвращаемостта в бизнеса.

Целева аудитория

Сред участниците в програмата „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ могат да бъдат най-разнообразни групи от корпоративни клиенти и частни лица. Програмата е удачна за:

  • Специалисти и студенти с недостатъчно опит в сферата на счетоводните и финансови понятия, както и техниките за анализ на финансовите отчети.
  • Мениджъри, които желаят да актуализират знанията си за основни финансови и счетоводни функции.
  • Хора с интереси към творчески и научни дейности.

Учебни методи и форми

Динамичен трениг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

Програма (учебно разписание с почивки определени във времето)

Първи и втори ден:

09.30 – 9,45 – Регистрация на участниците. Представяне на лектора и участниците.

09.45 – 11.00 – Семинарно занятие.

11.00 – 11.15 – Кафе пауза.

11.15 – 13.00 – Семинарно занятие.

13.00 – 14.00 – Обедна почивка

14.00 – 15.30 – Семинарно занятие.

15.00 – 15.150 – Кафе пауза.

15.150 – 17.00 – Семинарно занятие.

Детайлно разпределение по време на темите

Първи ден:

09.30 – 09.45 – Регистрация на участниците. Представяне на лектора и участниците.

09.45 – 11.00

Правни задължения, основни понятия и счетоводни принципи. Кои са законовите изисквания към ръководството на предприятието, предполагащи наличие на специфични счетоводни и финансови познания? Към какво са насочени интересите на отделните групи ползватели на счетоводна и финансова информация? Кои са основните счетоводни принципи и какво е тяхното значение? Каква е логиката на счетоводните сметки и счетоводните операции?

Бонус тема: Ал Капоне, Лесли Шъмуей и Фред Рийс и разликата между финансовото и управленско счетоводство.

11.00 – 11.15 – Кафе пауза.

11.15 – 13.00

Счетоводен баланс. Текущи и нетекущи активи. Кои са основните позиции, които формират структурата на актива на баланса? Защо е необходимо разграничаването на активите на текущи и нетекущи? Какви са основните методи на амортизация на нетекущите (дълготрайни) активи, както и тези за изписване на материалните запаси? Каква е логиката на счетоводните операции, свързани с увеличаването и намаляването на позициите от актива на баланса?

13.00 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Счетоводен баланс. Капитал и резерви. Каква е структурата на раздела от баланса, който се отнася до капитала и резервите? Каква е връзката между капитала и заработването на печалбата?

Каква логиката на счетоводните операции, свързани с измененията в капитала и резервите? Кои са основните финансови съотношения, свързани с капитала и резервите?

Бонус тема: Йохан Фридрих Шер и новият Закон за счетоводството.

15.00 – 15.15 – Кафе пауза.

15.30 – 17.00

Счетоводен баланс. Задължения. Кои са позициите, които формират структурата на пасива на баланса? Каква е логиката на разграничаването на пасивите на текущи и нетекущи? Основни финансови показатели, свързани с пасивите – постоянен капитал, общ дълг към собствен капитал, съотношения на ликвидност. Каква е логиката на счетоводните операции, свързани с увеличаването и намаляването на позициите задълженията в баланса.

Бонус тема: Нетен оборотен капитал – логика и илюзии.

Втори ден:

09.30 – 11.00

Отчет за приходите и разходите. Приходи. Кои са позициите, които формират структурата на приходите в отчета за приходите и разходите, съставен според характера на разходите?

Основни финансови показатели, свързани с приходите – обращаемост на активите (Assets turnover ratio, ATR), рентабилност на продажбите (Return on sales, ROS) и обращаемост на нетния оборотен капитал (Working capital turnover, WCT). Каква е логиката на счетоводните операции, свързани с увеличаването и намаляването на позициите приходите?

Бонус тема: Франк Доналдсън Браун, Алфред Слоун Причард Младши за възвращаемостта на активите и капитала, „идеалния бизнес“ и възхода на General Motors след 1921 г.

11.00 – 11.15 – Кафе пауза.

11.30 – 13.00

Отчет за приходите и разходите. Разходи и данъци. Кои са позициите, които формират структурата на разходите в отчета за приходите и разходите, съставен според характера на разходите? Защо са важни корективните позиции? Кои са основните финансови показатели, свързани с разходите и данъците? Каква е логиката на счетоводните операции, свързани с увеличаването и намаляването на позициите разходите и данъците?

Бонус тема: Енергията от възобновяемите източници и данъчните амортизации.

13.00 – 14.00 – Обедна почивка

14.00 – 15.30

Годишен финансов отчет. Защо са необходими отчета за паричните потоци и отчета за собствения капитал? Каква е връзката между финансовите отчети и управленските решения? Какво представляват пояснителните приложения? Какво включва доклада за дейността?

Бонус тема: Устойчив растеж срещу фирмена задлъжнялост.

15.00 – 15.15 – Кафе пауза

15.30– 17.00

Алгоритъм за цялостен анализ на финансовите отчети. Обсъждане на практически казуси и въпроси, възникнали в процеса на обучението по програмата „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“.

Демонстрационни и помощни учебни материали, ползвани на самото обучение

Работна тетрадка и CD с презентация и други учебни материали.

Материали за раздаване за след обучението

Всеки от участниците получава безплатна консултация с лектора. При възникнали въпроси се изпращат допълнителни материали – както по електронната, така и по конвенционалната поща.

Информация за курса
Лектор Петър Петров
Цена 380 лв. без ДДС;

За двама и повече участници 10 % отстъпка от цената

За записване ТУК или на тел. 032 58 28 13 /office@training-center.bg
Включва Включва персонални учебни материали.Wi-Fi интернет, две кафе-паузи
Кога КАЛЕНДАР на провеждане на семинара- ТУК

Продължителност: Двудневен семинар от 9.30 до 17.00 часа

Брой участници в група мин. 4-6 човека *Семинарът ще стартира при събиране на нужния минимум.
Сертификат Да, участниците в семинара получават сертификат.

 

Участието в семинара става след предварително записване на посочените телефони и заплащане чрез предложените разплащателни системи или в офиса.

Запишете се за семинара