Принудителната ликвидация на фирма е процес, при който дадено дружество се закрива по съдебен ред. Впоследствие официален синдик е назначен за ликвидатор по процедурата.

За разлика от доброволната ликвидация на фирма, когато директорите решават да свикат събрания на акционери и кредитори за ликвидация на дружеството, принудителната операция обикновено се започва, когато кредиторът започне процеса чрез издаване на молба със съответното искане.

Ето повече информация и някои съвети, които ще ви бъдат от полза в такава ситуация.

Какви са основанията за започване на принудителна ликвидация на фирма?

Молбата за прекратяване може да е възникнала в резултат на неплащане на стоки или услуги и може би обещания от компанията, че плащането ще бъде извършено. Това може да бъде и вид механизъм за уреждане на някакъв спор.

Искането за прекратяване в повечето случаи е предшествано от законова молба или от съдебно решение. И двете представляват вид предписани формуляри, връчени на несъстоятелното дружество, в които ясно се посочват основанията, на които се иска заповед за ликвидация на фирма.

Молбата може да бъде представена в съда и ако се предоставят достатъчно доказателства, за да се докаже, че дадено дружество не може да плати дълговете си, тогава се издава заповед за прекратяване дейността на фирмата.

Могат ли директорите да инициират принудителна ликвидация на фирма?

Директорите на компаниите могат да поискат за принудително ликвидиране на тяхната компания, доказвайки дългове на определена стойност, които не могат да бъдат платени.

Необходимо е в този случай да имате съгласието от акционерите си за това и трябва да можете ясно да обясните на съда защо смятате, че компанията не може реално да продължи. Когато не могат да постигнете достатъчно съгласие на акционерите, директорите все пак могат да кандидатстват, но те трябва да го направят в унисон – един директор обикновено не може да действа сам.

Безплатни съвети за ликвидация на фирма

Несъстоятелността може да бъде стресиращо занимание за фирмените директори. Ето някои съвети, които могат да помогнат за справяне със ситуацията.

Лични гаранции

При почти всяка ликвидация на фирма се установява, че директорът съзнателно или неволно лично е гарантирал един или повече дългове на компанията. Освен ако синдикът не е в състояние да потвърди, че ще има значително разпределение между кредиторите, обикновено трябва да се справите лично с тези гаранции.

Във всеки случай първото ви действие трябва да бъде да поискате копие на гаранцията. То е обещание, че кредиторът няма да може да ви преследва по-нататък, след като компанията е вече закрита и активите са разпределени.

Други уговорки

Ако след преговорите изглежда, че дължите на компанията пари, опитайте се да постигнете сделка с ликвидатора на ранен етап.

Създаване на нов бизнес след ликвидация

Противно на общоприетото схващане, самият акт на ликвидация на фирма не ви забранява да създавате ново дружество с ограничена отговорност след ликвидацията. Има обаче няколко неща, които може да се наложи да вземете предвид при създаване на нов бизнес.

Едно от тях е, че законодателството относно несъстоятелността забранява на всеки, който е действал като директор на дружество, което е поставено в ликвидация, да използва име на фирма, което е същото или подобно на дружеството в ликвидация, за период от 5 години от датата на закриването. Това включва всякакви уебсайтове и търговски имена.

Трябва да се отбележи също така, че това се счита за престъпление, а не просто за някакъв вид грешка, така че е наложително да се съобразите с това правило.

Всеки път, ако вашият бизнес е попаднал в някакви сериозни финансови затруднения, най-важното е да не се бавите с решаването на проблема. Колкото по-дълго го оставяте нерешен, когато ликвидацията изглежда неизбежна, толкова повече проблеми могат да възникнат за вас дори и след ликвидацията. А едва ли искате това.

Следвайте тези съвети и всичко ще бъде наред, защото няма нищо по-важно от високата информираност в ситуации като тази!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *