Анализ на пазара

Анализ на пазара

Анализ на пазара е всеобхватно проучване на текущата пазарна среда, в която вашата организация работи, продава своите продукти и услуги.

Имайки чудесен продукт, вие искате да му дадете път в живота, но не знаете брода и можете лесно да потънете в тихите води, където няма питане за вашия продукт, или да се прогизнете от вълните на свръх предлагане, които създават конкурентите.

Анализът на пазара трябва пределно ясно да отговаря на следните въпроси:

Каква е перспективата за предвижване на избрания продукт в дадения регион? Продукта трябва да бъде търсен, т.е. полезен, популярен и в същото време да не е много скъп за населението.

Какво е нивото на капацитет и насищане на пазара? Кои са конкурентите? Продуктът не трябва да има прекалено много конкуренти, които напълно отговарят на търсенето защото вашия продукт ще се загуби на техния фон.

Как може да се произвежда и продава продукта в дадения регион? Това са принципни данни, които ще дадат представа колко бързо ще се върнат вложените средства.

Кой е потребителя? Ясното виждане на едрото на своята аудитория дава представа за това, каква трябва да бъде маркетинговата стратегия и ценовата политика.

Анализът на пазара дава цялостна представа за: обема на пазара, динамиката на неговото развитие, нивото на цените, конкурентната среда, перспективите за вашата компания и продукти, общите условия на пазара и възможностите за достъп до него.

Анализът на пазара в равна степен е необходим както за компаниите, които са в него, искат да задържат позициите си и да се развиват, така и за тези, които сега навлизат в пазара.

Нива на анализ на пазара

Пазарът, това е реална или виртуална плоскост, в която става парично-стоков обмен между субектите на пазара. Понятието за пазара е толкова многостранно и всеобхватно, че е прието да се говори за международни, национални, регионални, секторни пазари, пазарни специфичните продукти и т.н.

Например, има пазар на ежедневно търсене (FMCG: fast moving consumer goods) като цяло и пазар по-специално на шоколади. Анализът на тясно специализираните пазарни ниши (шоколади) трябва да се предхожда от задълбочено проучване на по-широките индикатори (обща пазарна FMCG като цяло).

За целта се провежда комплексен анализ на следните нива:

  • Общ анализ на пазара (включително международни и национални икономически показатели: природни, производствени, трудови и финансови ресурси, политически и икономически фактори, които влияят върху развитието на пазарите, на търсенето и предлагането на тези пазари, нивото на цените)
  • Отраслеви анализ на пазара ( отразява текущата ситуация в избрания отрасъл в мащабите на страните или света);
  • Анализ на пазара на отделен продукт ( ясно и подробно отразява положението на конкретния продукт по всички маркетингови позиции в рамките на региона, страните и света като цяло).

Винаги имайте предвид, че на ефективността на насърчаване на продажбите могат да повлияят най-непредсказуеми фактори. Например, национален, културен, климатичен и т.н. За да се избегнат недоразумения, аналитиците трябва да вземат пред вид всяка малка подробност.

И така, предлагаме ви комплекс от маркетингови услуги по анализ на пазара, който включва:

  • Проучване на свързани пазари в изследвания отрасъл
  • Определяне обема на пазара
  • Определяне на пазарните сегменти ( социално-демографски, ценови, потребителски, търговията, и т.н.)
  • Анализ на конкурентната среда
  • Прогнозиране на обема и структурата на пазара
  • Идентифициране на общите закономерности и тенденции за развитие на изследвания пазар
  • Оценка на текущите и прогнозираните пазарни рискове и други.

Комплекса маркетингови услуги по анализ на пазара предполага наличието на изходна информация от заявителя за детайлите и особеностите на проекта ( бриф „Анализ на пазара“)

Работата по анализа на пазара се провежда на основания договор със заявителя.

На всеки етап от работата на заявителя се предоставят отчети, които посочват източници, таблични, статистически данни и методики, на основанието на които е проведено даденото изследване. Крайните резултати на анализ на пазара в проста и разбрана форма ще бъдат представени във вид на аналитичен отчет с конкретни, разгърнати прогнози във вид на таблици и графики.

Стойността на услугите по анализ на пазара се договарят допълнително във всеки конкретен случай.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?