Kypc Контролинг

Kypc ,,Контролинг”

Контролингът на дейността е важна функция не само за финансови специалисти, но и за оперативни мениджъри, които анализират тенденции за своята дейност и за конкурентите си в индустрията. Курсът въвежда и упражнява полезни термини и техники за оперативен анализ и анализ на цялостния модел на бизнеса в контекста на пазарната динамика.

 

ЗА КОГО Е КУРСЪТ?

Курсът е предназначен за оперативни и финансови специалисти, отговорни за контролинг на дейността, планиране, анализ на критични дейности с развиване на специфични показатели KPI и бенчмарк, основан на базови и специфични показатели за индустрията – структура на разходи, рентабилност, производителност, ликвидност, задлъжнялост.

ТЕМИ

Курсът се състои от две части:

ЧАСТ I Въвежда управленски термини и техники, свързани с категории разходи за дейността, разходни и профит центрове, себестойност и ценообразуване, икономическа стойност на предприятието. Обясняват се и се упражняват техники за вземане на управленски решения, свързани с оползотворяване на свободен капацитет, приоритизиране на дейности при ограничен капацитет, подходи за отнасяне на непреки разходи към продукти/ услуги/ поръчки. Въвеждат се методи, свързани с управленски решения, като

  • Break-even анализ /CVP/,
  • Метод на приноса /Contribution анализ/,
  • Метод на валидните разходи,
  • ABC метод за разпределяне на непреки разходи на база драйвери на дейността.

Принципите, методите и подходите в курса сe основават на добрата практика в обученията на  CIMA / Chartered  Institute for Management Accounting/.

 

ЧАСТ II Разглежда по-широката рамка на бизнес модела на компанията, съществуващ и съобразен с факторите на външната среда и конкуренцията. Фокусира се вниманието как дългосрочната визия за компанията, трансформирана в средносрочни и краткосрочни цели очертава критични дейности, ресурси, показатели за проследяване

/KSF, KPI/ и по какъв начин следваният модел на изпълнение на дейността се отразява върху потока на приходи и структурата на разходи, оценени с оперативни и финансови показатели за ликвидност, рентабилност, производителност, задлъжнялост. Сравняват се резултатите от дейността, следваща този модел с резултатите в индустрията и в съответствие с възможностите и рисковете на пазарната среда се извеждат инициативи за подобрение.

С казуси се въвеждат и упражняват техники за анализ на бизнес средата и бизнес модела с цел сравнение с най-добрите в индустрията, проследяване на развитието и инициативи за подобрение и промяна. Прилагани техники:

  • макросреда /PESTEL/,
  • интензивност на конукеренцията в индустрията /модел на Портър/,
  • бизнес модел на компанията /модел на Остервалдер/,
  • конкурентна позиция на собствените продукти и услуги по отношение на конкурентите /БКГ портфолио анализ, прилагане на матрицата на Бостънската консултантска група/,
  • конкурентна позиция по отношение на финансови показатели, включително ликвидност, рентабилност, производителност, задлъжнялост.
  • Силни и слаби страни на бизнес модела на компанията и извеждане на стратегия за подобрение или промяна с прилагане на SWOT анализ.
Допълнителна информация
Лектор Светлана Дренска/Ралица Колева/ лектор SBC
Цена 300лв. без включен ДДС
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Кога 21-22. 11.
Продължителност 2 дни – Присъствена форма, която включва презентации, казуси, упражнения
Сертификат Сертификат от Училище за бизнес компетенции

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!